Nepastebėta naujiena

Ne kartą ir ne du esu sakęs, kad šį tinklaraštį rašau kaip Lietuvos Respublikos pilietis Artūras Račas. Pakartoju dar kartą. Nors žinau, kad vis tiek bus tokių, kuriems bus per sunku suprasti.

Tai čia ne jiems.

O tiems, kurie ką nors supranta ir kurie bent šiek tiek domisi žiniasklaida ir jos reikalais, priminsiu, kad esu rašęs apie TV3 Etikos kodeksą, ne kartą ir ne du – apie LRT Tarybos Etikos kodeksą bei apie visos LRT Etikos kodeksą (jis neegzistuoja, jei ką).

Šiandien noriu atkreipti dėmesį į egzistuojantį Etikos kodeksą. Tai – naujienų agentūros BNS Etikos kodeksas.

Turint galvoje, kad jis Lietuvos žiniasklaidos liko beveik nepastebėtas ir atsižvelgiant tį tai, kad žiniasklaidos priemonių turinčių savo etikos kodeksus yra, berods, tik trys, mano supratimu, tai naujiena. Ypač – kalbant apie Lietuvos žiniasklaidą.

O apie ją aš dažnai rašau… Ir dažnai rašysiu.

 

BNS ETIKOS KODEKSAS


I. Pradinė dalis

 

 

1. BNS yra nepriklausoma naujienų organizacija, siekianti teikti išsamius pranešimus Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje svarbiais klausimais.

 

2. Dirbame mūsų skaitytojams ir esame atskaitingi jiems ir netiesiogiai visai visuomenei.

 

3. Pripažįstame, kad mūsų skaitytojai remiasi mūsų pranešimais, kad priimtų svarbius sprendimus savo profesinės kompetencijos srityje. Pripažįstame, kad jų pasitikėjimas gyvybiškai svarbus mūsų sėkmei.

 

4. BNS nuosavybė ir organizacijos struktūra yra visiškai skaidri.

 

5. BNS yra koncerno „Alma Media“ dalis. „Alma Media“ vertybės – žurnalistikos laisvė ir pliuralizmas, drąsa ir komandinis darbas.

 

6. Svarbiausia visoje BNS veikloje – teikiamų naujienų kokybė .

 

7. Pagrindinis visos mūsų veiklos principas ir vertybė – pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms.
 

8. Šis kodeksas taikomas BNS naujienų rinkimo ir pranešimų teikimo veiklai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

 

9. Šiame kodekse nustatomi būtiniausi standartai; jei pagrįsta konkrečiomis aplinkybėmis redaktoriai gali nustatyti griežtesnius reikalavimus.

 

10. BNS nedalyvauja veikloje, kuri pakenktų mūsų gebėjimui pranešimus teikti tiksliai, objektyviai ir išsamiai.

 

11. Savo veikloje paisome informacijos gavimui ir naujienų teikimui nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose nustatytų apribojimų.

 

12. BNS redakcijos darbuotojai laikosi šalių, kuriose dirba, žurnalistų ir naujienų leidėjų etikos kodeksų.

 

13. Priešinamės netinkamiems ir nepagrįstiems spaudos laisvės suvaržymams.

 

 

 

II. Redakcijos politika

 

1. Ar naujieną verta pranešti, sprendžiame atsižvelgdami į jos poveikį visuomenei, jos grupėms ir rinkoms.

 

2. Renkant naujienas, mūsų svarbiausias prioritetas yra visuomenės interesas.

 

3. Informacijai gauti visada naudojame sąžiningas priemones, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma ir pateisinama visuomenės interesais.

 

4. Jei įmanoma, užtikriname savo pranešimų patikimumą siekdami gauti nepriklausomų šaltinių patvirtinimą.

 

5. Visada siekiame gauti visų su naujiena susijusių šalių komentarus. Jeigu prieš skelbiant svarbias neatidėliotinas naujienas tokių komentarų nėra, atnaujiname pranešimą gavę tokius komentarus.

 

6. BNS elgiasi vienodai su visomis su naujiena susijusiomis šalimis.

 

7. Prisistatome savo šaltiniams ir nurodome, ar jų teikiama informacija bus paskelbta viešai.

 

8. Nesistengiame gauti ir nenaudojame informacijos, gautos iš vaikų ir (arba) psichinę negalią turinčių asmenų, išskyrus atvejus, kai tai priimtina jų tėvams (globėjams) ir (arba) pateisinama visuomenės interesais ir (arba) pateisinama interviu davėjo interesais ir (arba) interviu davėjas supranta pasekmes.

 

9. Už informaciją nesiūlome ir nemokame pinigų ir neteikiame jokios kitos ekonominės naudos.

 

10. Vengiame skelbti anoniminių šaltinių pateiktą informaciją, nebent tai būtų pateisinama visuomenės interesais ar būtinybe apsaugoti šaltinį ir jeigu dėjome visas pastangas patvirtinti pranešimą iš neanoniminio šaltinio.

 

11. Paisome nekaltumo prezumpcijos.

 

12. Vengiame atskleisti nusikaltimo ar nelaimės aukų tapatybę, nebent tai būtų pateisinama visuomenės interesais.

 

13. Siekiame naujienas pranešti kuo skubiau nepakenkdami jų tikslumui.

 

14. Prieš paskelbdami pranešimą dedame visas pagrįstas pastangas siekdami patikrinti jo tikslumą.
 

15. Siekiame aiškiai ir tiksliai atskirti faktus nuo nuomonių.

 

16. Pripažįstame klaidas ir netikslumus ir atvirai bei aiškiai juos ištaisome vos tai paiškėja.

 

17. BNS vengia skatinti stereotipus dėl rasės, lyties, amžiaus, religijos, etninės priklausomybės, geografijos, seksualinės orientacijos, negalios, fizinės išvaizdos ar kitų socialinės padėties ypatumų.

 

 

III. Nepriklausomumas ir skaidrumas

 

1. Niekada neskelbiame jokio turinio, kurį parengė kitokie nei mūsų redakcijos komandos šaltiniai.

 

2. Niekada neleidžiame savo pranešimų redaguoti kam nors kitam nei mūsų redakcijos komanda.

 

3. Niekam, išskyrus BNS redakcijos darbuotojus, neleidžiama peržiūrėti naujienų pranešimų prieš jų paskelbimą, išskyrus asmenis, kurie cituojami konkrečiame pranešime, ir pagrįstais terminais.

 

4. Rengiant pranešimus, BNS turinio prenumeratoriai neįgyja jokių išskirtinių teisių, jų atžvilgiu negali būti taikomos bendros redakcijos politikos išimtys.

 

5. Stengiamės nepriimti pasiūlymų padengti kelionės išlaidas ar bet kokias kitas su pranešimų teikimu susijusias išlaidas, nebent neturėtume pakankamai lėšų tokioms išlaidoms ir kelionė būtų pateisinama visuomenės interesais. Visais tokiais atvejais atskleidžiame visuomenei galiojančius susitarimus.

 

6. Niekada neprisiimame įsipareigojimų įvykius nušviesti mainais už apmokėtas kelionės išlaidas.

 

7. Nepriimame jokių mokėjimų ar dovanų ir atsisakome asmeninės naudos, kurią būtų galima vertinti kaip tiesioginį ar netiesioginį bandymą daryti įtaką mūsų pranešimų teikimui.
8. Redakcijos darbuotojai apie galimus interesų konfliktus turi pranešti savo vadovui.

 

9. Interesų konfliktą, apie kurį turi būti pranešta, suprantame kaip bet kokį esamą ar galimą nesutarimą ar šališkumą dėl asmeninių ar ekonominių BNS darbuotojų, jų šeimos narių ir (arba) bet kokių susijusių asmenų interesų arba dėl jų politinių, religinių ar ideologinių įsitikinimų, jų priklausymo kokiai nors rasinei, etninei ar kitokiai socialinei grupei, kuris kiekvienu konkrečiu atveju gali daryti poveikį įvykių nušvietimo objektyvumui.

 

10. Redakcijos personalo nariams verstis su BNS nesusijusia apmokama veikla leidžiama tuo atveju, jei dėl to nekyla jokio interesų konflikto ir tiesoginis vadovas tam pritarė.

 

11. BNS redakcijos personalo nariai informacijos, kurią jie gavo atlikdami savo darbą ir kuri prieinama tik BNS, negali naudoti asmeniniam pasipelnymui.

 

12. Naudodami išorės šaltinio pateiktą vaizdinę medžiagą, nurodome, kas ją pateikė ir ar mes jos paprašėme ar ji mums buvo pasiūlyta.

 

13. BNS atskleidžia visuomenei visus reguliavimo institucijų ar teismo sprendimus, su kuriais susijusi BNS.

 

14. Pateikiame visuomenei informaciją apie visas dovanas, kurių vertė viršija 50 EUR.

 

15. Visa atskleidžiama informacija skelbiama šiam tikslui skirtoje BNS interneto svetainės skiltyje.

 

 

 

IV. Vidaus santykiai

 

1. Kiekvienas redakcijos personalo narys gali reikšti nuomonę visais redakciniais klausimais.

 

2. Žurnalistai gali atsisakyti atlikti užduotis, kurios prieštarauja įstatymams ar šiam kodeksui, dėl interesų konflikto ar kitų pagrįstų priežasčių.

 

3. Žurnalistai privalo pranešti vadovybei apie bet kokį spaudimą nesilaikyti šio kodekso.

 

4. Redakcinius sprendimus priima budintis redaktorius.

 

5. BNS prisiima visą atsakomybę už paskelbtus pranešimus, išskyrus atvejus, kai pranešimą paskelbęs žurnalistas tyčia arba dėl aplaidumo pažeidė įstatymą.

 

 

V. Už BNS ribų

 

1. Darbo ir nedarbo metu BNS redakcijos darbuotojai privalo vengti veiksmų, kurie galėtų pakirsti BNS skaitytojų pasitikėjimą jo (jos) sprendimais.

 

2. BNS redakcijos personalo narys BNS vardu gali kalbėti tik įgaliotas savo vadovo.

 

3. Visi BNS žurnalistai raginami atskleisti savo tapatybę, reikšdami nuomones internetiniuose žiniasklaidos kanaluose.

 

 

 

 

 

(2 balsų, vidurkis: 5,00 iš 5)
Loading...