„Lygesnių kiaulių“ ideologijos pergalė Seime

Dauguma Seimo antradienį vėl balsavo kaip kiaulės. 

Turiu galvoje tas „orveliškas“ kiaules, kurios būna lygesnės tarp visų kitų lygių kiaulių.

Balsuojama buvo už dvi rezoliucijas, kurioje pareiškiama lygesnių kiaulių valia neperduoti teisingumui K.Uokos ir P.Gražulio.

Vienas iš argumentų, kuriais balsuodamos rėmėsi „lygesnės kiaulės“ tikriausiai buvo tai, kad Seimo laikinoji komisija, nagrinėjusi K.Uokos ir P.Gražulio siautėjimą per gegužės 8-osios eitynes Vilniuje, nurodė, jog šie du Seimo nariai pabrėžė, kad „jų veiksmus sąlygojo siekis ginti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtintas vertybes.“

Stipru. 

Ir svarbu žinoti, ką tas Konstutucijos 38 straipsnis sako:

Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.
Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.
Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.
Sutuoktinių teisės šeimoje lygios.
Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.
Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.

Gražu, kai Seimo nariai gina viename Konstitucijos straipsnyje įtvirtintas vertybes.

Tačiau ką daryti su kitais tos pačios Konstitucijos straipsniais ir juose įtvirtintomis vertybėmis?

Pavyzdžiui, su preambulėje įtvirtinta nuostata siekti „atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės??

Arba su 28 straipsniu, nurodančiu, kad „įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.“?

Nekalbant jau apie 29 straipsnyje įtvirtintą ir „lygesnių kiaulių“ teorijai prieštaraujančią vertybę, kad „įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.“

Juk tos pačios jau minėtos komisijos pažymoje gana aiškiai nurodyta, kad prokurorų surinktoje medžiagoje yra duomenų, kad P.Gražulis ir K.Uoka:

 įžūliu el­ge­siu de­monst­ra­vo ne­pa­gar­bą ap­lin­ki­niams; ne­vyk­dė policijos pa­rei­gū­nų, vykdžiu­sių jiems pa­ves­tas vie­šo­sios tvar­kos sau­go­ji­mo pa­rei­gas, tei­sė­tų reikalavi­mų ne­per­ei­ti už­tva­ros ir nu­trauk­ti ne­tei­sė­tus veiks­mus; ne­tei­sė­tai per­ėjo po­li­ci­jos už­tva­rą, pa­žy­mė­tą spe­cia­li­ą­ja juos­ta su už­ra­šu „Stop! Po­li­ci­ja“, ri­bo­jan­čią įvy­kio vie­tos pe­ri­met­rą; taip pat pa­nau­do­da­mi fi­zi­nį smur­tą pa­si­prie­ši­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams. […] šias ap­lin­ky­bes pa­tvir­ti­na su­rink­to­je me­džia­go­je esan­tys po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų tar­ny­bi­niai pranešimai, ki­tų as­me­nų pa­aiš­ki­ni­mai, vaiz­do įra­šai.

Pabandykite įsivaizduoti P.Gražulio ir K.Uokos vietoje save. Ir pabandykite įsivaizduoti, kur jūs šindien būtumėte, jei prokurorų surinktoje medžiagoje būtų tokių pačių duomenų apie jus.

Spėju, ne Seimo viešbutyje ir ne už valdiškus pinigus pirktame BMV.

O dabar vėl prisiminkite Konstitucijos 29 straipsnį ir paklauskite savęs, ar 50 Seimo narių, antradienį balsavę už tai, kad P.Gažulis ir K.Uoka nebūtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn, gynė tame straipsnyje įtvirtintas vertybes.

Taip pat galite paklausti savęs, ar jums sugalvojus ginti Konstutucijoje įtvirtintas globos šeimai, nemokamo aukštojo mokslo, rūpinimosi sveikata, nemokamos medicininės pagalbos ir kitas vertybes tokiais pat būdais, kaip tai darė P.Gražulis ir K.Uoka, „lygesnės kiaulės“ taip pat balsavimu atleistų jus nuo baudžiamosios atsakomybės?

Žinau, kad klausimai retoriniai. Ir žinau, kad žinote į juos atsakymus. Bet vis tiek verta klausti – o gal kas nors prisimins atėjus laikui balsuoti?

Nes balsavimo rezultatai buvo tikrai įdomūs. Takoskyrą, panašu, lėmė ne partinė priklausmybė ar kokios nors ideologinės nuostatos. Aš sakyčiau, jog pagrindinis kriterijus buvo būtent „lygesnių kiaulių“ ideologija, kurios pasekėjų, pasirodo yra visose partijose. 

Darbo partija ir „Tvarka ir teisingumas“ balsavo vieningai – galima būtų daryti išvadą, kad kitokios ideologijos šalininkų ten ir nėra. Kita vertus, jos ne tiek jau ir įdomios, nes jaučia artėjančius rinkimus ir apie jokias ideologijas negalvoja.

O štai valdančiosios koalicijos narių ir socialdemokratų balsavimas buvo įdomesnis. Aš gal net drįsčiau sakyti – vertybinis.

Štai vieninteliai iš konservatorių A.Kubilius, R. Juknevičienė, Č.Stankevičius, K.Masiulis ir A.Anušauskas  balsavo „prieš“, taip pat balsavo ir G.Steponavičius, D.Kuodytė ir dar trys šios frakcijos nariai, nors A.Endzinas – susilaikė. Iš 7 balsavime dalyvavusių liberalcentristų ir A.Valinsko draugijos frakcijos prieš balsavo pats A.Valinskas ir dar 5, o štai V.Valkiūnui artimesnė buvo „lygesnių kiaulių“ ideologija.

Socialdemokratų frakcijoje vaizdelis kiek kitoks, bet ir ten būta įdomybių: V.Andriukaitis, Č.Juršėnas, A.M.Pavilionienė, A.Butkevičius ir dar 10 – prieš, bet, pavyzdžiui, S.Giedraitis – „už“.

Vissiškai nestebina, ar ne?

Kaip ir tai, kad M.Adomėnas, R.Dagys, D.Meiželytė balsavo už, ar kad L.Karalius ir A.Vidžiūnas susilaikė.

O ar stebina tai, kad susilaikė I.Degutienė?

Manęs, pavyzdžiui, visiškai ne.

Juk „lygesnių kiaulių“ ideologija su partine priklausomybe niekaip nesusijusios.

Gaila tik, kad ši ideologija dabartiniame Seime turi daugumą.

(27 balsų, vidurkis: 4,56 iš 5)
Loading...
 • WU

  Nieko nenustebino. Jau nuo pat įvykusio incidento sakiau, kad atsipirks administracine atsakomybe, o baudžiamąja net nekvepės. Tai lengva suprasti iš Seimo narių teisinės neliečiamybės supratimo ir pavienių Konstitucijos straipsnių taikymo savo naudai bei akivaizdaus gebėjimo sistemiškai mąstyti trūkumo.

  • WU

   Artūrai, kitas dalykas, turbūt, nepastebėjote, kadangi dėl abiejų Seimo narių teisinės neliečiamybės buvo balsuojama atskirai, tai yra Seimo narių, kurie balsavo skirtingai, nors Seimo nariai iš esmės bendrininkavo per tas eitynes. Greitai permečiau akimis abu balsavimus, kad ir tas pats Vidžiūnas vienu atveju susilaikė, o kitu balsavo prieš :)

   • WU, pastebėjau, bet, prisipažinsiu, pažiūrėjau tik pirmojo balsavimo rezultatus, nes jame registravosi daugiau Seimo narių (imtis didesnė, tskant). O Vidžiūno atvejis, manau, tik patvirtina „lygesnių kiaulių“ ideologija, nes K.Uoka – iš to paties gardo, o P.Gražulis – iš gretimo.

  • stogas
 • nerijus

  Man iš vis nesuprantamas reiškinys ( kaip norite, taip ir vadinkite )- „susilaikymas“.

  Balsuoji arba „Už“ arba „Prieš“.
  Gyvenime juk nebūna abejonių, nes reikia priiminėti sprendimus ir veikti, o ne trypčioti vietoje, kaip norinčiam labai smarkiai bet dar abejojančiam ar nori tiek smarkiai…
  Taip svarstant ir į kelnes galima priabejoti…

 • austras

  Dėkui. Taikliai.

 • Nepritariu autoriui. Be to manau, kad tai nepagarba asmenims, Seimo nariams. Ar nuomonės reiškimas ir balsavimas verčia juos kiaulėmis? O gal autorius lygesnis už tas lygiausias kiaules, kad drįsta taip vadinti bet kurį žmogų?

  • Situacija išties pasigailėtina – Račas Seimo narius kiaulėmis išvadino būtent tada, kai Seimas galų gale atsžvelgė į Tautos gyvybinius interesus. Taigi tuo pačiu autorius parodė savo požiūrį į Tautą.

   • mielas Grippen, kiti tamstos komentarai buvo pašalinti, nes juose vartojami terminai nepriimtini net „lygesnių kiaulių“ ideologijos besilaikantiems, nekalbant jau apie normalius žmones. Tiap pat bus elgiamasi ir ateityje.

    • Gerbiamas Artūrai, aš aišku nesiimu spekuliuoti apie „lygesnių kiaulių“ ideologijos subtilybes, bet kuo jums užkliuvo žodžiai iš Tarptautinių Žodžių Žodyno? Pvz.: Almos Literos 2005 metų leidimo? Negi jūs manote, kad Tarptautinių Žodžių Žodyno sudarytojai yra nenormalūs žmonės?

 • nerijus

  LR Konstitucija

  55 straipsnis

  Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

  Dabar reikia paklausti kiekvieno asmeniškai:
  – Tai buvo Jų asmeninė nuomonė ar kaip Tautos atstovų?..
  Manau, kad labiau asmeninė ir dar labiau- partinė.
  Tiesiog, šis balsavimas ( ir daugelis kitų- neišimtis ) parodo, kad balsuoja ne personalijos, o partijos ir jų interesai.
  Jei tiksliau- grupuotės.
  Žinoma, negalima nuneigti ir partijose esamo „laisvo mąstymo“. Bet man labiau tai panašu į puikiai suvaidintą scenarijų.
  Karavanas juda tolyn…

 • Nesvarbu

  Artūrai, labai stiprus, argumentuotas straipsnis. Pagarba.

 • Nemanau, kad čia tinka lygesnių kiaulių pavyzdys. Čia tiesiog atspindi kiekvieno Seimo nario nuomonę apie homoseksualius žmones. Degutienės, Adomėno santykis su jais manau aiškus. Todėl jei ten būtūme aš ar jūs, nėra skirtumo, tie žmonės balsuotų taip pat. Nes homoseksualumas, jiems liga ir velniop tas visas teises ir laisves.
  Žiūriu pagal frakcijas, tai socdemai daug geriau atrodo, nei TS.

 • oneguy

  Retai mane seimo sprendimai supykdo, bet šis kaip tik sugebėjo. Negaliu pakęsti, kad taip besielgentiems žmonėms duodama laisvė.

 • Taiklus apibendrinimas. Beje, net jeigu ir kas nors balsavo iš „vertybinių paskatų“, tuomet, galima sakyti, jie nebesuprato, kad klausimas jau apie visai kitas vertybes nei homoseksualai vs. hetero. Ir tai yra ypač liūdna. Arba apgailėtina – kaip S. Stomos bandymas „pasiaiškinti“, kuris beveik prilygsta tam neseniai pagautam girtam policijos komisarui išradingumu. http://www.alfa.lt/straipsnis/10416703/?Apie.Grazulio.ir.Uokos.nelieciamybe=2010-10-19_07-48

 • Rolandas

  Geras straipsnis. Ir nepaprastai graudu, kad didesnė dauguma l.ryto ir delfio komentatorių krykštauja iš džiaugsmo dėl šio Seimo sprendimo.

  • nerijus

   Gera būti vienu iš jų?..

 • Fredis*

  Seimo nariai turi teisę pasivaikščioti Upės gatve.
  Policijos suręstos barikados, ypač renginiui pasibaigus, buvo perteklinės.
  Jeigu būčiau Seimo narys – būčiau tarp susilaikiusiųjų.
  Kęstučio Masiulio kalba iš Seimo tribūnos buvo teisinga, aš jai pritariu, tačiau į buvusių sovietinių milicininkų rankas Seimo narių nebuvo galima atiduoti.
  Seimo pirmininkė balsavo teisingai.
  Jūs, socialistai, dar turite praplėsti savo akiratį ir į gyvenimą žiūrėti abejomis akimis.

  • stogas

   Fredi*, as suprantu, kad uztvere kelia ponams seimunams,ajai jai, bet kur ju kultura, negi uz tos tvoros buvo WC o jie labai labai norejo nusislapinti? Zvaigzdute su Fredziu, jei Jus ar as kibtumeme policinnkui i skvernus, manau, mumis maziausiai 3-5 dienom pasodintu i arestine pailseti. nekalbu apie bauda. O vat seimas – lyg viesnamis.

 • Roco

  Visi žinome, kad psichikos sutrikimų turintys žmonės yra nepakaltinami. Seimas šiuo balsavimu tai tik patvirtino ir apgynė porelės imbecilų teises.

 • Nežinojau

  Vistik, manau, kad buvo balsuojama ne dėl kažkokio „lygesnių kiaulių“ principo, ar bent pagal kažkokias asmenines, moralines nuostatas, o buvo balsuojama vien dėl populiarumo. Tikrai nėra paslaptis, kad visgi tėvynėje mūsų Lietuvoje vyrauja homofobiškos nuotaikos, įpročiai bei nusistatymai. Kaip tik artėja savivaldybių rinkimai, tad partijų reitingus kelti reikia (visgi partijos tos pačios dalyvaus savivaldybės rinkimuose) O tai, kad dabar visur žiniasklaidoje mirgės antraštės kaip „DP ir TT patija balsavo X“ priduos ar atims tuos kelis reitingo procentus. Taigi, kodėl gi jiems tada nepasinaudojus nemokama reklama, kitaip sakant didesniąjai visuomenės daliai vos ne pasakyti „žinot „chebra“- mes vieni iš jūsų, mes mąstom taip pat kai jūs, todėl balsuokit už mus“.
  Tas pats ir su kokia Degutiene- juk ji dabar gan populiarus politikas, kam jai gadinti savo reitingus?
  Na vistik aš manau, kad visa šita situacija (kad ir kokia kvaila ji būtų) yra tikrai ne kažkokių ideologijų ar lygybių kova, o tiesiog „taktinės gudrybės“.

 • neidomu

  o vat man labai įdomu, kokiu būdu seimūnų nepaklusimas policijos pareigūnams yra šeimos vertybių saugojimas. Pagal atskirą Konstitucijos str. Kad ir kaip mėginčiau mintį išplėtot, niekaip man toks idiotiškas elgesys šeimos vertybių nesaugo.

 • Virginija

  Džiugu, kad dar yra kas pasako: Kas yra kas,
  bet toje kompanijoje visiškai nėra autoritetų-Teišerskytė,Meiželytė, Baukutė, Karalius, Valinskai, Šedžius,Dynius/ar kaip jis ten/,Gražulis, Uoka, o kur dar visi ,,komunarai“,nebenoriu vardinti…. žodžiu-liūdna…aš jau prisiekiau sau-NEBALSUOSIU,o jie tegul toliau krečia cirkus ir daro biznį…., o mes toliau gyvensime už 600 lt……

 • stogas

  Naujos lengvatos seimo nariams isigaliojo- „Jei seimo narys papuola i automobiliu kamsti, tai Jis turi teise perlipti su kojomis per visus automobilius ir i numatyta atvykimo vieta atvykti laiku pries tai du kart apspjaudamas policininka“

 • KESTAS

  Komentaras pašalintas A.R.

 • KESTAS

  Komentaras pašalintas A.R.

 • KESTAS

  Komentaras pašalintas A.R.

 • KESTAS

  Supraskit kad nuo to kad jus nenorit pripazinti Dievo ir Kristaus egzistavima,Jie nuo to niekur nedingo…
  GERAS FRAZE:
  „Dievas mire“-pasiraso Engelsas,“Engelsas mire“-pasiraso Dievas..

  • Kęstutis

   Gerbiamas bendravardi nemokantis rašyti Lietuviškai raštmenimis. Frazė skamba šitaip:

   „Diveas mirė“ – pasirašo Nyčė,
   „Nyčė mirė“ – pasirašo Dievas.

   Kitą kart bent pabandyk pasinaudoti Google paslaugomis, jos nemokamos, prieš rašydamas marazmus ir įsivaizduodamas, jog esi šaunuolis.

 • KESTAS

  Noreciau atkreipti skaitytoju demesi, kad sis saitas nepraleidzia neigiamos informacijos geju adresu…Kas galetu paneigti, kad jis nera valdomas tu nusidejeliu ir nuodeme, bei mirties kultura propaguojaciuju.

  • mielas Kestai, ne saitas nepraleidžia, o tinklaraščio autorius, tai yra, aš. Ir ne neigiamos informacijos, o tamstos rašomo blūdo.

 • KESTAS

  TRANSSEKSUALIZMAS – MEDICININIAI IR ETINIAI ASPEKTAI

  Prof.A.Narbekovas

  Įvadas
  Visuomenei mažai žinomas transseksualizmo reiškinys nūdien kelia daug klausimų kada imama svarstyti lyties pakeitimo įstatymo priėmimą. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo tik žmogaus teisių ir medicininės technikos klausimas. Situaciją nori supaprastinti tie, kurie yra suinteresuoti atlikti lyties keitimo operacijas. Medicinos komercializacija neretai tampa priežastimi pasinaudoti pacientų bejėgiškumu blaiviai apsispręsti dėl jam siūlomos medicininės pagalbos. Gydytojas yra savo srities ekspertas ir, atlikdamas savo pareigą gydyti, pacientui yra pagrindinis autoritetas. Vienok gydytojas neturi daryti tai, ko pacientas pageidauja, bet tik tai, kas pacientui yra naudinga. Ypatingai daug klausimų ir diskusijų kyla dėl lyties keitimo operacijų transseksualiems asmenims. Autorius remiasi pagrindiniais medicinos etikos principais, kurie yra pažeidžiami lyties keitimo metu. Iš pradžių pateikiama trumpa transseksualizmo kaip reiškinio analizė, akcentuojant neteisingą dualistinę asmens sampratą ir iš to išplaukiantį neteisingą lytiškumo suvokimą. Pateikiama lyties disforijos samprata ir žalinga jos interpretacija. Remiantis daugelio šalių patirtimi, pateikiami lyties keitimo operacijų rezultatai, išryškinant medicinines, teisines ir etines pasekmes. Kaip alternatyva luošinančiam lyties keitimui aptariama psichoterapinė pagalba. Pastaroji savo rezultatais nenusileidžia pirmajai. Ši paprasta tiesa, patvirtinta daugelio šalių praktikoje, buvo tvirtas argumentas atsisakyti lyties keitimo operacijų. Save gerbiančios pasaulio klinikos lyties keitimo operacijų neatlieka, ir tuo užsiima tik privatūs plastinės chirurgijos specialistai. Teisine prasme lyties pakeitimo fakto nepripažįsta ir tos valstybės, kuriose lyties keitimo operacijos ir nėra draudžiamos. Tai liudija faktai, kad nėra keičiami gimimo liudijimai, ir tarptautiniai žmogaus teisių teismai tokiu atveju nepripažįsta transseksualių asmenų teisių pažeidimo.

 • „Lygesnės kiaulės“ principas yra užfiksuotas Konstitucijoje, o taip pat Seimo statute.
  Pagal LR Seimo Statuto 22 straipsnį Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė, išskyrus atvejus, kai jis užtinkamas bedarantis nusikaltimą. Šiais atvejais Generalinis prokuroras apie tai nedelsdamas praneša Seimui.
  Taigi, tik pats Seimas sprendžia ar yra pakankamas pagrindas persekioti Seimo narį.

  Pastaba apie kitką – Seimo narius vadinant kiaulėmis patenkama į užburtą ratą.
  Kuo daugiau reiškiamas nihilistinis požiūris į valstybę, kuo daugiau vartojama nenormatyvinės leksikos – tuo daugiau „kiaulių“ po kiekvienų rinkimų priguža į Seimą D.Meiželytės, L.Karaliaus, A.Sacharuko, S.Giedraičio, B.Vėsaitės, G.Kirkilo (Loe lt. Gasprom/Ruhrgas garbintojai) ir Co pavidalu.
  Kas jau kas, o 2009 metų interneto žmogus tai turėtų žinoti. Labai jaučiama Lryte (buvusi Kojaunimo tiesa) išeitas žurnalistikos pradžiamokslis. Vakar jums į rankas įdavė vaivorykštės spalvų vėliavėlę, šiandien muojuosite vėlaivą su kūjų ir pjautuvu, rytoj – su svastika, o poryt protestuodami prieš pensijų reformą padeginėsite aukštasias mokyklas ir automobilius, kaip šią savitę tai padarė jūsų kolegos Paryžiuje.

 • KESTAS

  SIS SAITAS YRA ANGAZUOTAS…JIS PRALEIDIZA TIK TA INFO KURI NEPARODO HETEROFOBU MARAZMO T.Y. JU MANIFESTO IR VISOS INFO KAS SUSIJE SU JU NESVEIKAIS FAKTAIS…CIA DEDAMI FILTRAI ARBA SEDI HETEROFOBAS.

  • julius

   Sis saitas, kiek teko pastebeti, nepraleidzia visisku kvailysciu ir buko sukavimo.
   Beje, mokytis galvoti niekada nevelu. Bet norint ko nors ismokti tenka kartais pasiklausyti kitu… O tam reikia is pradziu nustoti rekauti :)

 • KESTAS

  KESTAI BUK VYRAS NESLEPK HETEROFOBU NUODEMIU IR PROPAGANDOS

 • KESTAS

  ATSIPRASAU ADMINISTRATORIAU…TAI TU ISTRINI VISA TIEA APIE JUO SLYKSCIAS NUODEMES IR SIEKIUS AR TU JUOS PROPAGUOJI IRGI…SIAME SAITE NERA ZODZIO IR ISITIKINIMU LAISVES

 • KESTAS

  JIS SKLEIDZIA INFORMACIJA TIK I VIENA PUSE…KAIP NEBUTU ITARTINA UZ HETEROFOBUS

 • Smilga

  Gera komentaro iliustracija :)

 • Spejau perskaityt, ka buvo parases Kestas, taik tik citatos is sventojo rasto, nezinau kodel jas reikejo istrint, juk tai tiesiog eilutes is pasaku knygos.. Kas kokinas nori tas tokias pasakas skaito.

  • Kas gi bus, kai visi ims cituoti savo skaitomas pasakas šiame tinklaraštyje?

 • Daina

  Puikus straipsnis. Eilinį kartą kraupstu matydama, kaip paprasta moterytė yra baudžiama dėl komentarų internete, kur išsako savo nusivylimą buduliais lietuviais, o besityčiojantys iš žmonių paršai, pažeidinėjantys įstatymus, tampa tautos didvyriais. Beviltiška šalis…

 • viktoras

  man nepatinka tie vaivorykščių paradai..nevaikštau aš į juos..

 • lida

  Manau autorius smarkiai perlenkė ir visiškai nepagrįstai aopkiaulino Seimo narius dėl paties teisinių žinių spragų. Jam derėtų pasidomėti parlamentaro imuniteto prasme ir tikslais. Konkrečiu seimūnų atveju jų veiksmai tempia tik iki administracinio teisės pažeidimo, o prokurorai pasinaudojo proga užlaižyti savo žaizdas po pedofilijos skandalo, todėl Seimas teisingai parlamentarus apgynė. Būtent tokiems atvejams imunitetas ir reikalingas. Čia kažkas citavo, kad Seimo statute įtviortintas parlamentaro imunitetas, bet tokios nuostatos yra kilusios iš pačios Lietuvos Respublikos Konstitucijos 62 str.:
  „Seimo nario asmuo neliečiamas.
  Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė.
  Seimo narys už balsavimus ar kalbas Seime negali būti persekiojamas. Tačiau už asmens įžeidimą ar šmeižtą jis gali būti traukiamas atsakomybėn bendrąja tvarka.“
  Autorius šių nuostatų apdairiai nepastebėjo.
  O gal kiaulės yra ir tie, kurie referendume už šią konstituciją balsavo ?
  Kita vertus, autorių suklaidino prokurorai savo bandymu prikabinti baudžiamąją atsakomybę už administracinius pažeidimus, už kuriuos (atsakydama į autoriaus raginimą įsivaizduoti save parlamentarų vietoje) vieniems paprasčiausiai būtų įspirta į užpakalį ir šie permesti atgal už tvoros, antriems skirtos administracinės baudos, tretiems mandagiai su šypsena pasiūlyta neapsunkinti policininkų darbo palydint atgal už tvoros (mano atvejis). O autoriui, kaip žinia, ir sutuokinio neišdavusi žmona yra nusikaltėlė ir ministrai… Elementarios spragos.

  • miela lida, aš suprantu, kad niekaip netempiu iki tamstos žinojimo visais klausimais, pradedant benzino kainų pokyčiais Norvegijoje ir baigiant teisės pažeidimų kvalifikavimu, nekalbant jau apie Konstutuciją. Tačiau, net ir labai gerbdamas tamstos visažiniškumą, esu linkęs manyti, kad generalinio prokuroro teisės žinios yra tikrai ne prastesnės nei tamstos, o pasak jo „iš­ana­li­za­vus vi­sus su­rink­tus fak­ti­nius duo­me­nis, yra pa­grin­das ma­ny­ti, kad Sei­mo na­rių Kazimiero Uo­kos ir Petro Gra­žu­lio veiks­muo­se yra ne administra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų, o ga­li­mai pa­da­ry­tų nusi­kals­ta­mų vei­kų, nu­ma­ty­tų Lie­tu­vos Respub­li­kos bau­džia­mo­jo ko­dek­so 284 straips­nio 1 da­ly­je ir 286 straips­ny­je, po­žy­mių.“

   Todėl Konstitucija ir tie, kurie už ją balsavo čia niekuo dėta. Ir elementarių spragų galėčiau pasiūlyti ieškoti kitoje vietoje, gal net prieš veidrodį.

   • lida

    Ačiū Dievui, Generalinis prokuroras nėra vienintelis teisininkas ir neturi teisingumo monopolio. Ar jūs norėtumėt, kad būtų kitaip – jo išvados nekvestiobnuojamos ? Aš bent teisininkė, kai jūs, tuo tarpu, leidžiate sau abejoti net devynerių Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų išvadomis.
    Po eitynių Vilniaus miesto 1-ajame policijos komisariate buvo atliekamas tyrimas, renkama ir vertinama visa medžiaga, ir buvo sprendžiama dėl tolesnių veiksmų. Vilniaus policijos viršininkas Kęstutis Lančinskas žurnalistams sakė prašysiąs, kad seimūnai būtų patraukti administracinėn atsakomybėn. Kaip manote, kodėl galop nusverta link baudžiamosios atsakomybės ? Kiek dar asmenų be seimūnų buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn (primenu, netgi buvo lengvai sužeisti du policininkai)? Gal kiaulių ieškote ne ten ?

   • Jūrate

    „aš suprantu, kad niekaip netempiu iki tamstos žinojimo visais klausimais“,- kaip gražiai pasakyta…ir savi kritika.

  • mdxacuk

   Tarp kitko, ne tik autoriaus teisinės žinios yra abejotinos, bet ir teksto suvokimo įgūdžiai. Nes jis rašo, jog „…komisijos pažymoje gana aiškiai nurodyta, kad prokurorų surinktoje medžiagoje yra duomenų…“. Tuo tarpu akivaizdu, kad komisijos nuomonė kaip tik priešinga – Valio prašymas komisijos nuomone „nėra motyvuotas ir pagrįstas“. O tai, kas autoriui atrodo „gana aiškiai nurodyta“, tėra viso labo Valio pozicijos išdėstymas. Jei valys būtų pareiškęs įtarimą, kad Uoka su Gražuliu yra ufonautai, tai dėl byloje ar komisijos medžiagoje jau „atsirastų duomenų“? O iš tokio Valio gali visko tikėtis. Nes prisimenu, kad jis kažkuriam bylos etape labai stebėjosi, kai teismas grąžino šitą bylą policijai, nes nebuvo gautas Seimo pritarimas dėl Gražulio su Uoka. Tai jei teismui tenka mokyti generalinį prokurorą teisės pradmenų, tai ko galima iš tokio prokuroro tikėtis?

   O Lidos informaciją apie kainas benzino kainas Norvegijoj galiu tik patvirtinti. Ką tik porą savaičių ten važinėjau ir kaskart pro tą pačią kolonėlę važiuojant kainos būdavo vis skirtingos. Tiesa, 5 Lt/litrą kaina nėra visiškai nesuvokiama net lietuviui. Bet Norvegijoj su kainom yra iš tikrųjų visiškas bardakas, nes pienas kainuoja apie 6,5 Lt. O Haraldas V tuo tarpu volioja durnių ir nepasirūpina išsikviesti į rūmus prekybos tinklų savininkų ir nurodyti teisingų kainų. Dominuojančių tinklų ten taip pat, tarp kitko, keturi. Nors ir užma jie mažesnę rinkos dalį.

   • mielas mdxacuk, kažkodėl tai man atrodo, kad susipainiojote… Turbūt Norvegijos įtaka. Juk duomenis tai ne komisija rinko, o prokurorai. Komisija juos galbūt vertino – tikriausiai pagal savo išsilavinimo lygį, kaip tamsta, ar lida, kurių teisinės žinios geresnės už generalinio prokuroro. Toje Seimo komisijoje tokių kaip jūs, panašu, buvo ne vienas ir ne du. Nei Seimo komisija, nei A.valys, nėra institucijos, kurios gali kompetentingai nuspręsti, ar surinktų duomenų pakanka taikyti baudžiamąją atsakomybę. Tą Lietuvoje daro teismas.

    Aš suprantu, kad lida ir tamsta specialistai, gal net ir kokį diplomą turite, tačiau jūsų ideologija tokia pat kiauliška, kaip ir balsavusiųjų už rezoliuciją. gerai, kad jūs abu po Norvegiją važinėjate, o ne čia dirbate. Juo labiau – teisės srityje.

    • mdxacuk

     Matot, aš tik norėjau pabrėžti, kad Valio teisinės žinios toli gražu nėra tokios išsamios, kaip tamstai atrodo. Tai prikišamai parodo jo proliotas teisme ir naiviai išspogusios akys po to. Užtat manęs neįtikina tamstos komisijos ir Valio argumentacijos palyginimas Valio naudai. Lygiai kaip ir fundamentalistinė tezė, kad kaltus/nekaltus nustato tik teismas. Jei taip būtų, tai nereikėtų jokių sutikimų ir komisijų iš viso. Komisija kaltumo/nekaltumo nenustato, bet piktnaudžiavimą teise apriboti gali. Šiuo atveju labai tikėtina, kad iki ausų apsikakojusi prokuratūra turėjo interesą apsigramdyti Uokos sąskaita, užtat mano manymu komisija pasirinko mažesnę blogybę iš dviejų galimų. Šiaip ar taip jeigu jau tokia komisija su savo įgaliojimais egzistuoja, tai turim susitaikyti ir su faktu, kad ne visiems visada patiks tų įgaliojimų realizavimas. Man irgi patiktų kitaip.

    • lida

     Supratau, kad girtas Žilinskas pagal jus turėjo sėsti cypėn, nors prokuratūra kažkodėl savo kompetencijos teisme nepatvirtino. Dėl Uspaskich, turbūt, nuomonės neturit.
     O gal apskritai teiktumėtės trumpai paaiškinti kokia kiauliško LRKT 62 str. prasmė pagal nekiaulę ?

     • miela lida, o kodėl turėčiau gaišti savo brangų laiką ir aiškinti kažką kažkokiai nuolat springstančiai tulžimi teisininko diplomą turinčiai anonimei?

     • lida

      Nusimuilinimas priimtas.

 • briedis

  ta pacia proga> ar pamenat, kaip vsd vadas pocius vidury baltos dienos, is seimo tribunos matuleviciui uzuominomis grasino. ir nei vienas is 141 net necyptelejo. tik nepamanykit, kad to paties matuleviciaus gerbejas esu. esme> kaip gi lengvai tada visas seimas savo statusa ir teisines privilegijas pamirso… ir kaip zvaliai jas dabar prisimine…

 • Linas

  pritariu.Labai malonus straipsnis,viskas čia stipru ir argumentuota.Reikia pastebėti,kad atgavus nepriklausomybę,seime ir kt.valdiškose įstaigose kiaulių ne mažėja,o su kiekvienais metais ir kadencijom – daugėja.Vis tik,mano nuomone,homoseksualūs žmonės galėtų labiau valdytis,gal šiek tiek per daug jiems duodama laisvės.Gal aš čia kažko nesuvokiu,todėl sutikčiau,kad šiuo klausimu bendromis pastangomis būtų praplėstas mano akiratis.P.S.neseniai žiūrėjau k/f „Milk“,kilo įvairių minčių,įdomu,ar gerb.A.R.norėtų,kad taip būtų ir Lietuvoje?(atskiri gėjų-lesbiečių rajonai,vaikų mokytojai-auklėtojai atviri gėjai-lesbietės,vedybos-skyrybos ir pan.).Ko gero,Lietuva per daug maža tokioms perturbacijoms.

 • Šarūnas

  Visu pirma, neesu homofobas.
  Apie apie Grazuli ir Uoka arba kitaip vadinamomis kiaulemis, galiu pasakyti, kad tie zmones, tiesiog naudojosi vykstanciais ivykiais, kad pakelt savo reitingus, nes musu visuomene yra dar labai tamsi. Musu tamsiai visuomenei patinka tokie herojai kaip Uoka ir Grazulis, nes jie eina i kova pries tariama ,,blogi“. Juos, manau tikrai palaiko nemazai Lietuvos gyventoju ir jie bus tikrai kitame seime.
  Apie homoparadus, manau, kad yra savo nuomones brukimas, kitiems. Nesuprantu, kodel viesai reikia reiksti savo seksualine pakraipa. Koks skirtumas, kas su kuo kr..asi, tai kiekvieno asmeninis reikalas. Kam eit per mietsa ir rekt as homoseksulas. Mes heteroseksualai, neinam i gatves ir nedarom paradu, nerekiam, kad mes vienas su kitu miegam, gyvenam ir t.t. Manau tai yra DSS (demesio stokos sindromas).
  Apie tuos, kurie palaiko tokius paradus, manau, kad taip pat siekia populiarumo, prisidengdami zmogaus teisemis, laisvemis ir t.t.
  Politika yra dziungles, ten kiekvienas siekia ,,isgyvent“ ,,perkasdamas“ gerkle kitam, o jei ne tu, tai tave ,,suvalgo“.

 • KESTAS

  Gaila kad zmones stumia tik viena puse ir istrina visa tiesa apie kita heterofobu puse..Uzuojauta siam saitui…Jus panasus i sovietu cenzurininkus…

 • 7x

  Man kartais atrodo, kad kur kas geriau neskaityti delfio, nežiūrėti televizijos, nelandžioti po blogus, žodžiu nesidomėti aktualijomis, o tiesiog žaisti civilization 5 visą dieną. Nes alternatyva visad sukelia depresiją. Čia juk net ne koks sudėtingas klausimas, kur suprantama nuomonių įvairovė, pastebima ir šio blogo komentaruose. Seimo nariai stumdėsi su policininkais, neklausė jų nurodymų, nes norėjo sutrukdyti taikias eitynes. Čia ne šachmatų partija, jei nepsitikit savo teisinėm žiniom pakanka atsiversti prokuroro nurodytus BK straipsnius. Čia ne daug apmąstymų reikalaujantis klausimas. Išrinkot bent du debilus į seimą, o dabar džiaugiatės, kad jie dar ir nebaudžiami. Emigruoju į Antarktidą, pingvinai protingesni.

 • 7x

  Dėkui, bet girdėjau, jog Dievas metė visagalio karjerą, įsidarbino pravažiuojančiame cirke ir dabar dresiruoja liūtus, atlieka akrobatinius triukus ir, kai to itin reikalauja auditorija, išraugėja U2 „it’s a beautiful day“ melidją, todėl neturi laiko mus bausti už nuodėmes ir bedievystę.

 • Marius

  Seimas eilinį kartą susigadino reputaciją. Man tie gėjai nepatinka, bet tvarka yra tvarka ir reikia jos laikytis. O Uokos nuoširdumu šioje kovoje abejoju. A.a. Vytauto Petkevičiaus „Durnių laive“ apie šį veikėją yra toks įrašas:
  „Kazimiero Uokos atsiradimas iš viso yra kažkokia keista, iki šiol neįminta mįslė. Sąjūdžio veikloje jis nedalyvavo. Kaune buvo įsteigęs abejotinos reputacijos diskoteką. Kai pasipylė tėvų skundai, kad joje tvirkinami jų vaikai, dar veikli tuometinė valdžia šį balaganą ar pasilinksminimo centrą uždarė.“p. 163

  Linkęs manyti visa kas parašyta yra tiesa. Niekas iš „Durnių laive“ paminėtų personažų neapskundė autoriaus už šmeižtą. Tik V. Landsbergis pasielgė saliamoniškai: apkaltino autorių neva apšmeižė jo tėvą, bet ne jį patį.

 • egas

  Komentaras pašalintas A.R.

 • Darius

  Ačiū Artūrai – labai taiklus komentaras. Po komisijos sprendimo kaip tik norėjau panašiai pakomentuoti.

  Darius S.

 • Jurate

  Man tai patiko tas spektaklis, juokiaus iki ašarų. Diena prasidėjo Šv. Mišiomis su Svarinsku ir „megztomis beretėmis“, paskui p. Gražulio ir p. Uokos pasirodymas, paskui pražygiavo p. Marija-Aušrinė su Rokučiu ir parado dalyviais, pasirodė ir ubagų Karalius p. Šustauskas…p. Buškevičius per ruporą paaiškino tautai, kad gėjai santykiauja per išeinamąja angą…Seimas nieko blogo neišvelgė savo kolegų veiksmuose…Bet reikia žiūrėti pozityviai, tai kiekvienas turi galimybę elgtis pagal savo suvokimo lygį…Tikrai myliu Lietuvą. Įvyko veiksmas, susibūrimas…

 • nerijus

  „Lygesnių kiaulių“ ideologija arba „lietuviškoji aplinka“. Kaip norite- taip ir vadinkite. Nepagadinsite.

  http://www.delfi.lt/news/economy/law/greiti-virsijes-auksciausiojo-teismo-teisejas-isvenge-baudos.d?id=37697241

  http://kelias.avilda.lt/KET/ket.html

  124-3

  – nuo 20 iki 30 km/h. greičio viršijimas užtraukia baudą nuo 100 iki 300Lt.
  Apie jokius įspėjimus nerašoma???…Ar aš, žioplys, kažko neperskaičiau?

 • Bobutė

  Mane jaudina ne tiek tai, kad LRS nedavė sutikimo panaikinti seimo narių imunitetą, kiek pateikti argumentai bei formuojama praktika.

  Mano kaimietiška galva, vienintelis argumentas neduoti sutikimo tolimesniam teisiniam procesui, jei kažkas (šiuo atveju, matomai, policija ir prokuratūra(?) ar kažkas kas jais galimai naudojasi) siekia susidoroti su Seimo nariu politiniais motyvais už jų politinę veiklą, įsitikinimus ir etc.

  O dabar Seime, bandoma spręsti ar jie kalti ar ne, turėjo teisę ten eiti, ar ne, pakanka prokuroro argumentų, ar ne ir etc. Manau, tą turėtų spręsti Teismas.

  Ir jau visiškai nesuprantamas argumentas, kurį vakar posėdžio metu išsakė p. Šilgalis ir ne tik jis, tiesa, su skirtingomis variacijomis. Jis pareiškė, kad p. Gražulis ir p. Uoka šiuo skandalu siekia populiarumo, ir todėl reikia nenaikinti jų imuniteto, taip nutraukiant šį procesą, suprask, kad toliau jų populiarumas nebeaugtų. Gal ir tiesa, bet ar tai argumentas atmesti prokuratūros prašymą? Manyčiau, kad tikrai ne…
  O vienas iš p. Klumbio argumentų, kuriuo jis, matomai, rėmėsi balsuodamas, kad berods 1991 policija nesustabdė seimo narės, kuri ėjo į jedinstvininkų mitingą, nors tie buvo kitokios orientacijos… Na ir argumentas…

  • WU

   „O dabar Seime, bandoma spręsti ar jie kalti ar ne, turėjo teisę ten eiti, ar ne, pakanka prokuroro argumentų, ar ne ir etc. Manau, tą turėtų spręsti Teismas.“ – Bravo.

 • Nekvestionuodamas gerbiamo Artūro teisės piktintis parlamentinio imuniteto instituto egzistavimu Lietuvos teisėje, bei tuo, kad šiuo atveju Seimas nepuolė tikėti prokuratūros teiginiais apie įžvelgtus nusikalstamų veikų požymius, noriu pastebėti, kad mano subjektyvia nuomone gerbiama Lida didžia dalimi yra teisi.

  Prieš metus matėme analogišką atvejį, kuomet Seimo narys Rokas Žilinskas su savo jaunuoju, ėėė, partneriu Marku girtame pavidale siautėjo taksi automobilyje, o po to – priešinosi policijos pareigūnams nuovadoje.

  Filmuotą medžiagą apie Seimūno Roko ir jo artimo draugo cirkus visa Lietuva matė savo žydruosiuose teleekranuose.

  Tuomet prokuratūra irgi teigė, kad įžvelgė nusikalstamos veikos požymių ir Seimo nariai pritarė imuniteto nuėmimui.

  Rezultatas teisme:

  „Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas nutraukė baudžiamąją bylą Seimo narui Rokui Žilinskui dėl pasipriešinimo policijos pareigūnams. Teismo nuomone, parlamentaras turi būti nubaustas tik administracine tvarka.“

  „Vilniaus apygardos teismas (VAT) antradienį nepakeitė Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo nuosprendžio dėl Seimo Krikščionių partijos frakcijos nariui Rokui Žilinskui ir jo draugui Markui Gurskiui inkriminuoto viešosios tvarkos pažeidimo, pasipriešinimo policijai ir pareigūnų įžeidimo.“

  Taigi, matome, kad tokiais atvejais Prokuratūros teisininkų nuomonė – tai joks ne Šventas raštas, teisingumą vykdantiems teismams (ne vienam!) pasirodė visai kitaip.

  Bet jeigu lyginti iš esmės, tai jeigu „pasipriešinimo policijai“ nusikaltimo sudėtis nebuvo įžvelgta girtų viešųjų homoseksualų siautėjimo nuovadoje atveju, tai tokios sudėties įžvelgimas atveju, kuomet visiškai blaivūs Seimo nariai bandė įgyvendinti – gal būt neteisingai suvokiamas – piliečio ir parlamentaro teises patekti į viešąją erdvę pasibaigus oficialiam riboto dalyvavimo renginio laikui būtu absurdas.

  Būtent apginti tautos išrinktą atstovą nuo tokių vykdomosios valdžios piktnaudžiavimų „nusikaltimų įžvelgimais“ ten, kur jų greičiausiai nėra, ir skirtas parlamentinio imuniteto institutas.

  Galima piktintis jo egzistavimu Lietuvos teisėje, bet, IMHO, šiuo atveju jis buvo pritaikytas tinkamai.

  Būtent tokie menami „nusikaltimai be aukų ir be nukentėjusiųjų“ ir gali nesunkiai tapti vykdomosios valdžios jėgos spaudimo instrumentu opozicinių parlamentarų atžvilgiu, kas yra nesuderinama su demokratijos principais.

  Ne tik šiuolaikinės, bet ir antikinės.

  • Hm. Pamąstymas (ne teisininkas ir aš, tai galbūt klystu, bet…):

   – Prokurorai gali klysti, gali ne. Bet pripažinkim, kad jie yra profesionalai. Ir turėtų turėti didesnę kompetenciją nuspręsti, ar Uuokos / Gražulio veikloje buvo baudžiamosios veiklos požymių, nei Seimo komisija.

   – Taigi Seimui iš principo komisija / prokurorai ir visi kiti pasako paprastą dalyką: nėra aišku, ar Uoka ir Gražulis peržengė ribas, ar ne.

   Ateina balsavimo metas. Ką sako narys, balsuodamas?

   – Jei balsuoja prieš neliečiamybės panaikinimą: „Aš, nors ir matau, kad vieningos nuomonės nėra, pasitikiu Seimo komisija / savimi ir teigiu, kad niekas nėra kalta“;

   – Jei balsuoja už neliečiamybės panaikinimą – du variantai:

   1) „Aš matau, kad vieningos nuomonės nėra, turiu savo nuomonę, kad visi kalti“;

   2) „Aš matau, kad vieningos nuomonės nėra, ir norėčiau, kad tai būtų išspręsta taip, kaip turi būti teisinėje valstybėje: teisme. Teismas nuspręs, ar jie kalti, ar ne. Ne prokurorai, ne komisija ir ne aš“;

   Ir aš manau, kad balsavimas „už“ šiame kontekste daugumai Seimo narių reiškė 2 variantą. Kas, IMHO, yra teisingiausias sprendimas, kai vieningos nuomonės neturi dvi kompetetingos institucijos, kai visuomenė yra perskelta per pusę ir kai pastoviai girdime, kad Seimo narys X vėl padarė Y.

   • Matote, gerbiamas Aurimai, šioje vietoje pirmiausia reikia apsispręsti – ar Jūs pripažįstate parlamentinio imuniteto instituto egzistavimo Lietuvos teisėje prasmingumą?

    Jeigu ne, tuomet tai visai kita diskusija, kabinanti pačius demokratinės santvarkos pagrindus.

    O jeigu visgi taip, tuomet prisiminkime, kame gi yra jo prasmė – ogi tame, kad saugant savo rinkėjų valią reiškiantį Seimo narį nuo galimo ir visai tikėtino vykdomosios valdžios organų spaudimo ir tų organų pareigūnų piktnaudžiavimo, jis negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, jeigu nėra gautas Seimo sutikimas.

    Išreikšdamas savo sutikimą/nesutikimą Seimas neuzurpuoja teismo funkcijų ir nenustatinėja įtariamo Seimo nario kaltės ar nekaltumo bei – yra ar nėra jo tariamoje veikoje nusikaltimo požymių.

    Seimo nariai, vadovaudamiesi tautos suteiktu mandatu tiesiog išreiškia savo subjektyvią nuomonę – ar vykdomosios valdžios pateikiama medžiaga, jų – pasikartosiu – subjektyviu požiūriu yra pakankamas pagrindas nuimti imunitetą.

    Ir jeigu jie subjektyviai mano, kad tas pagrindas yra nepakankamas, tai visai neprivalo niekuo argumentuoti – tiesiog balsuoja prieš – ir viskas.

    Seimo statuto 23 straipsnyje „Seimo nario asmens neliečiamybės atėmimas“ aiškiai pasakyta:

    „Svarstant šį klausimą, taip pat pateiktame rezoliucijos
    projekte apsiribojama tik teikime nurodytų faktų interpretavimu,
    vertinimu arba patikslinimu. […] Jeigu rezoliucijos projekte numatoma patenkinti generalinio prokuroro teikimą, ji gali būti priimta, kai už projektą balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių.

    Taigi, jeigu mes jau prakalbome apie teisinę valstybę, tuomet tiesiog konstatuokime faktą, kad LR įstatymais Seimo nariams suteikta teisė, vadovaujantis išskirtinai savo subjektyvia nuomonę, sutikti arba nesutikti leisti patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn pagal generalinio prokuroro pateiktus pagrindimus.

    Ir jeigu daugiau, nei pusės Seimo narių subjektyvia ir gal niekuo, apart „aš taip manau“ nepagrįsta nuomone to daryti neverta – tai yra nekvestionuojamas sprendimas ir teisinės diskusijos ties tuo turi baigtis.

    Žinoma, čia gali prasidėti buitinės diskusijos ir apsikeitimas subjektyviomis ir, dažnokai, ne itin kompetentingomis nuomonėmis – gerai ar blogai pasielgė Seimo narių dauguma, kurias mes ir matome šio gerbiamo Artūro posto komentaruose.

    O kadangi gerai/blogai yra grynai subjektyvus vertinimai, tai tos diskusijos gali būti begalinės ir neturėti jokio apčiuopiamo rezultato, apart iš jų gaunamo malonumo.

    Ko Jums asmeniškai ir palinkėsiu.

   • Karolis

    Aurimai, leisk papildysiu tave dalyje dėl Seimo komisijos ir prokuratūros skirtingų išvadų…

    Pirma, Seimo komisija nevertino prokuratūros pateiktų išvadų kaip įrodymų veikos teisinio kvalifikavimo kontekste;

    Antra, dėl legendinio R. Žilinsko kontra-argumento, primenu, jog Žilinsko byloje mes turėjome fakto, o ne teisės klausimą: Žilinskui nebuvo pritaikyta baudžiamoji atsakomybė dėl to, jog pritrūko įrodymų Žilinsko kaltei pagrįsti (t. y., pagrįsti aplinkybę, jog jis priešinosi). Šiuo atveju mes turime objektyvių įrodymų.

    Trečia, Seimo komisijos nariai nesugebėjo atriboti teisinių nuo politinių argumentų ;)

    Ketvirta, prokuratūra turi geriausią prieigą prie bylos medžiagos – Seimo nariai nevertino turimų duomenų sistemiškai.

  • Bobutė

   Keistoka Tamstos logika, bent man…

   Ar esate įsitikinęs, kad Teismas ir šiuo atveju būtų priėmęs tokį patį sprendimą kaip ir p. R. Žilinsko byloje? Ar šis Teismo sprendimas, Jūsų manymu, suponuoja, kad ateityje net nereikėtų svarstyti, ar bent jau patenkinti, Generalinio prokuroro prašymų, nes GP anoje byloje pasirodė neteisi? Ar tai tinkamas argumentas?

   Be to, ko gero, Prokuroras ir neteigė, kad minėti Seimo nariai yra kalti. Turbūt teigė, kad yra nusikalstamos veikos požymių, todėl nori atlikti ikiteisminį tyrimą? Dabar galime tik spėlioti kuo būtų pasibaigęs tas tyrimas. Gal net patys prokurorai būtų pripažinę, jog jokios Seimo narių kaltės nėra…

   Vėlgi, jei Seimo nariai mano, kad jų teisės buvo pažeistos – galėjo kreiptis į Teismą, kad kaltieji būtų nubausti… Ir niekam nebereikėtų spekuliuoti šiais klausimais.

   • +1!

    • Bobutė

     Ačiū.

     Tik kodėl tik +1, o ne +2, ar +3? Juokauju, žinoma.:)

   • lida

    O gal jūs, bobute, kitaip, nei maestro, turėsit laiko trumpai paaiškint LRK 62 str. prasmę prokurorų istorinių (ne pirmas atvejis, ta prasme) „požymių“ šviesoje ?

    • 7x

     Man įdomu kokią, tamsta, teisės kolegiją baigė? Neliečiamybės institutas reikalingas tam, kad su neįtikusiais valdžios atstovais nebūtų tvarkomasi represinėmis priemonėmis. Šiuo konkrečiu atveju visiems aišku, kad kažką šie seimūnai vis tik darė, prokurorai neprisigalvojo, pasakyti ką konkrečiai jie darė, t.y. ar kyla baudžiamoji atsakomybė, reikalingas ikiteisminis tyrimas, teismo procesas ir kitos demokratinės priemonės. O kad tamsta naktį neužmiaga bijodama košmarų apie prokurorų savivalę yra asmeninė problema, nereiktų projektuoti.

     • lida

      Šiuo konkrečiu atveju visiems aišku, kad baudžiamąją atsakomybę už menkniekius prokuratūra sugalvojo prikabinti tik todėl, kad jie Seimo nariai. Vat tokie atvejai ir yra rimtesnių represinių priemonių repeticija. Kad prokuratūra gali būti patogiu įrankiu parodė vykdomosios valdžios užsakytas (ne vienas pažįstamas prokuroras patvirtino) puolimas prieš mamas. O savo erezijas apie mano miegą galite pasilaikyti sau.

    • Bobutė

     p. lida

     Jūs apie Seimo nario asmens neliečiamumą?

     Tai, kad neturiu ką čia pasakyti. Na, nebent tiek, kad tai niekaip nesusisieja su prokurorų kompetencija. Net jei visos (100%) bylos Teismuose baigtųsi prokurorų pergale, vis tiek, mano galva, šis LRK straipsnis būtų reikalingas.

     Dar daugiau, net jei koks nors Seimo narys būtų kaltinamas pagal BK 129 straipsnio 2 dalies 13 punktą, numatantį laisvės atėmimą iki gyvos galvos, bei būtų pateikti neginčijami jo kaltumo įrodymai (sakykim penkiomis videokameromis filmuota medžiaga (filmuota ne prokurorų, o garbių ir patikimų paprastų piliečių, penkiolikos liudininkų parodymai, nusikaltimo įrankis su jo pirštų atspaudais, aukos kraujas ant jo kūno ir rūbų ir etc.) ir tai sakyčiau, kad reikalingas Seimo sutikimas.
     Beje, kaip manote ar tokiu atveju Seimas duotų sutikimą, ar ne?

     • mdxacuk

      Aš tai manau, kad ir šiuo atveju Seimas būtų davęs sutikimą, jeigu prokuratūra siektų banalios administracinės bylos dėl nesankcionuoto tvoros perlipimo, o nesileistų į neperspektyvias sapaliones apie smurtą prieš pareigūnus, baudžiamąsias bylas ir pan. Juk administracinė byla vieną kartą jau buvo teisme, bet dėl prokuratūros žioplumo buvo atmesta. Tai ko čia vėl kliedėt apie baudžiamąją? Reikėjo mandagiai pripažint savo nekompetenciją, pasakyt, kad suklydom, norėtume pabandyt dar kartą, o nepritempinėt bylos. Bet Valiui ne onoras, o gal ir senatis administracinei bylai jau prašliopinta. Užtat Seimas netgi labai pagrįstai čia galėjo įžiūrėt politikavimą ir visiškai teisingai uždaryt tą reikalą.

   • Miela ir mano didžiai gerbiama Bobutė stebisi:

    Keistoka Tamstos logika, bent man…

    Hmm, o man Tamstos logika dažniausiai visai suprantama… kaip čia dabar yra? Pabandykime pažvelgti atidžiau:

    Ar esate įsitikinęs, kad Teismas ir šiuo atveju būtų priėmęs tokį patį sprendimą kaip ir p. R. Žilinsko byloje?

    Savaime suprantama, jog ne.

    Ypač žinant mūsų girgždančių teisingumo mechanizmų veikimo ypatumus:) Bet juk aš, berods, nieko panašaus ir neteigiau?

    Ar šis Teismo sprendimas, Jūsų manymu, suponuoja, kad ateityje net nereikėtų svarstyti, ar bent jau patenkinti, Generalinio prokuroro prašymų, nes GP anoje byloje pasirodė neteisi? Ar tai tinkamas argumentas?

    Ne, miela Bobute, Jūsų nuogąstavimai bereikalingi – nieko panašaus jis nesuponuoja.

    Kas dėl argumento tinkamumo, tai visgi derėtu pasižiūrėti, o jei vis vien neįžvelgėte – manęs paklausti – kokiam teiginiui įrodyti/paneigti šis argumentas man pasirodė tinkamas?

    Ogi jis yra kuo puikiausiai tinkamas parodyti, kad gerbiamo Artūro pasisakymai, išsakyti pokalbyje su gerb.Lida ir gerb.Mdxcukų, kuriuose jis, IMHO, šiek tiek perdėtai sureikšmina prokuratūros teiginių, kad

    “išanalizavus visus surinktus faktinius duomenis, yra pagrindas manyti, kad Seimo narių Kazimiero Uokos ir Petro Gražulio veiksmuose yra ne administracinių teisės pažeidimų, o galimai padarytų nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje ir 286 straipsnyje, požymių.”

    -svorį, kadangi praeityje Gen.prokuratūros specialistai jau kvailai apsišovė analogišku atveju – ir tai ne mano nuomonė, bet teismo juridiškai nustatytas faktas.

    Be to, ko gero, Prokuroras ir neteigė, kad minėti Seimo nariai yra kalti. Turbūt teigė, kad yra nusikalstamos veikos požymių, todėl nori atlikti ikiteisminį tyrimą? Dabar galime tik spėlioti kuo būtų pasibaigęs tas tyrimas. Gal net patys prokurorai būtų pripažinę, jog jokios Seimo narių kaltės nėra…

    Gal ir būtu, o gal ir ne?

    Šiuo atveju Seimas išvadavo teisėsaugos institucijas nuo bereikalingo darbo, o mus nuo spėlionių, priimdamas sprendimą savo kompetencijos ribose. Norite pakalbėti apie tai?

    Vėlgi, jei Seimo nariai mano, kad jų teisės buvo pažeistos – galėjo kreiptis į Teismą, kad kaltieji būtų nubausti… Ir niekam nebereikėtų spekuliuoti šiais klausimais.

    Seimo nariai ką manė – tą ir padarė. Priėmė jų kompetencijai priskirtą sprendimą pagal visas nustatytas procedūras ir teisinės diskusijos tuo baigėsi. Ir tikrai nereikėtu spekuliuoti šiais klausimais.

    O jei Jūs jaučiate nenumaldomą poreikį pasidalinti su mumis savo subjektyviais pergyvenimais, kuriuos Jums sukėlė šis teisėtas Seimo daugumos sprendimas – mielai išklausysime.

    Tik – susimildama – nenaudokite tam kvaziteisinės argumentacijos.

    Tiesiog papasakokite, kaip Jums skaudu, pikta ir liūdna dėl tokio Seimūnų sprendimo – ir aš Jus, miela Bobute, tikrai užjausiu ir paguosiu……

    • Bobutė

     p. Zeppelinus

     Pradžiai gal pasiaiškinkime pozicijas. Aš (o, jei kiek pajėgiu suprasti tekstus, ir p. A. Račas, o ir kiti komentatoriai) nekvestionuoju pačio Seimo narių imuniteto instituto reikalingumo. Taigi, jaudinatės visai be reikalo.

     Aš taipgi visiškai sutinku, kad teisinis procesas po šio Seimo sprendimo (žinoma, žinoma – teisėto sprendimo) yra baigtas. Bet kalbėti apie jį, manau, galima?

     Kaip jau sakiau, mane labiau jaudina ne pats sprendimas, o nemažos dalies Seimo narių argumentai (geriau jau būtų nepateikę jokių, o paprasčiausiai balsavę vienaip ar kitaip) bei jų noras būti teisėjais. Ir ne šiaip sau teisėjais, o, manau galima teigti, kad tam tikra prasme – net teisėjais savo byloje.

     Taipogi džiugu, kad išsiaiškinome, jog p. R. Žilinsko byla nelabai ką bendro turi su aptariamu klausimu.O tai, kad ne visos bylos, prokurorų perduodamos į teismą, baigiasi apkaltinamuoju nuosprendžiu, manau, visiems yra aišku ir be vaizdingų p. Roko epopėjos aprašymų, kurie užėmė didesnę Tamstos komentaro dalį.:)

     Sakydama, kad „…jei Seimo nariai mano, kad jų teisės buvo pažeistos – galėjo kreiptis į Teismą…“, be abejo, omenyje turėjau p. Gražulį ir p. Uoką, ne kartą teigusius, kad pareigūnai pažeidė jų teises, tai yra – įvykdė nusikaltimą. Galėčiau pridurti, kad ne tik „galėjo“, bet netgi „privalėjo“. Taigi, truputi „nugrybavot“.

     Na, o dabar prie, matomai, pagrindinės/tikslinės Jūsų komentaro dalies – trijų paskutinių pastraipų.

     Kaip suprantu, jomis norėjote parodyti savo intelektualinį pranašumą, šmaikštumą, besiribojantį su atlaidžia panieka bei patyčia.
     Galėjot taip ir nesistengti, aš ir be to prieš Jūsų (jau nekalbant apie kai kurių Seimo narių) išminties didybę jaučiuosi niekingiausia žemės kirmėle. Na, o dabar paguoskite ir užjauskite mane, kaip kad žadėjote.

     • p. Zeppelinus

      Miela ir gerbiama Bobute,

      tas perdėm oficialus „p.“ mano atžvilgiu mūsų komunikacijoje visai neprivalomas.

      Jūs deklaruojate priklausymą priešingai lyčiai, todėl aš neprieštarausiu, jeigu kreipsitės į mane tiesiog „mielas Zeppelinus“. Nebent būčiau Jums visai jau nemielas, tuomet galima tiesiog „Zeppelinus“…:)

      Man adresuotame Jūsų komentare pasigirdo tokia, ėė, lyg ir įsižeidimo gaidelė? Jei nugirdau teisingai – tuomet atsiprašau, visai neketinau ko nors žeminti ar niekinti.

      Juolab, kad bendraujant su Tamsta progų pasidžiaugti savo intelektualiniu pranašumu – deja, deja – vis neatsiranda.

      Taigi, pastarasis pašmaikštavimas buvo ne iš piktumo, bet iš mano linksmo ir geraširdiško būdo bei noro aiškiau apibrėžti pokalbio temą.

      Taigi, Jūs rašėte:

      „…nekvestionuoju pačio Seimo narių imuniteto instituto reikalingumo.“

      „Aš taipgi visiškai sutinku, kad teisinis procesas po šio Seimo sprendimo (žinoma, žinoma – teisėto sprendimo) yra baigtas.“

      Puiku, bet apie ką gi tuomet čia tiek daugžodingai ir emocingai kalbama?

      „…mane labiau jaudina ne pats sprendimas, o nemažos dalies Seimo narių argumentai (geriau jau būtų nepateikę jokių, o paprasčiausiai balsavę vienaip ar kitaip) bei jų noras būti teisėjais. Ir ne šiaip sau teisėjais, o, manau galima teigti, kad tam tikra prasme – net teisėjais savo byloje.“

      Tikuosi, nepalaikysite įžeidžiu mačistiniu priešgyniavimu, jei pasakysiu, kad Seimo narių argumentai – kiek kvaili ar protingi jie nebūtu – šiuo atveju manęs absoliučiai nejaudina. Vien jau todėl, kad jokie teisės aktai nenumato, kad tie argumentai turėtu bent kokią reikšmę sprendimo priėmimui.

      Kaip supratau, dabar jau mes abu žinome, kad balsuodami šiuo klausimu Seimo nariai vadovaujasi savo subjektyviu supratimu ir visiškai nėra įpareigoti nustatinėti kažkokių vykdomosios valdžios organų sąmokslo prieš konkretų Seimo narį požymių.

      Todėl Jūsų ankstesnio gan griežto pastebėjimo:

      „… vienintelis argumentas neduoti sutikimo tolimesniam teisiniam procesui, jei kažkas (šiuo atveju, matomai, policija ir prokuratūra(?) ar kažkas kas jais galimai naudojasi) siekia susidoroti su Seimo nariu politiniais motyvais už jų politinę veiklą, įsitikinimus ir etc.“

      – svarstymas turėtu prasmę nebent kaip grynojo proto mankštos pratimas, ne daugiau.

      Taigi, išsiaiškinę, kad jokių formalių kriterijų ar privalomų taisyklių, kurios įpareigotu Seimo narius balsuojant dėl imuniteto atėmimo vadovautis įrodytomis ar menamomis sąmokslo grėsmėmis ar aiškintis kaltumą/nekaltumą, nusikaltimo sudėties buvimą/nebuvimą – nėra, mums belieka nebent kolegiškai apsikeisti nuomonėmis:

      – kokiais atvejais mes patys būdami balsuojančio Seimo nario vaidmenyje balsuotume „už“ ar „prieš“ imuniteto atėmimą?

      Na, ir dar gal pasipasakoti motyvus bei paviešinti asmeninius kriterijus, kuriais vadovaudamiesi mes būtume priėmę vienokį ar kitokį sprendimą.

      Pvz. aš tikrai balsuočiau „prieš“ tų menamų nusikaltimų, kurie neturi nei aukų, nei nukentėjusių, atvejais.

      Dovanokite, miela Bobute, bet jeigu aprašyti P.Gražulio ir K.Uokos „nusikaltimą“ ne hiperbolizuotomis Genprokuroro formuluotėmis, kurios daro tokį hipnotizuojantį įspūdį su teisę nedažnai susiduriantiems komentatoriams, bet žmonių kalba, tai jis susiveda į tai, kad jie tiesiog perlipo per policijos saugomą tvorą, o kai policininkai juos sugriebė – pradėjo muistytis ir bandė ištrūkti.

      Ir yra sveiko proto nepametusių žmonių, rimtai manančių, jog už tokį „baisų nusikaltimą“ reikia atiminėti Seimo nario imunitetą? Tuomet leiskite pasindomauti, kur, anot tamstelių, ta žemutinė riba?

      Gal ir už ne vietoje pereitą gatvę atiminėkime imunitetą?

      Juk šį „nusikaltimą“ irgi nesunkiai galima aprašyti grėsmingomis formuluotėmis:

      „…sudarė didelę grėsmę eismo saugumui, sukėlė rimtą ir realų pavojų daugelio žmonių gyvybėms bei sveikatai ir tokiu būdu šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė Seimo nario priesaiką“!

      Juokai juokais, bet nenustebčiau, jeigu pateikus tą KET pažeidimą tokiomis ar panašiomis formuluotėmis ir parėmus Generalinio Prokuroro svoriu, pusė šio posto komentatorių nubalsuotu “už” imuniteto atėmimą.

      O kaip balsuotumėte Jūs, miela Bobute?

     • Karolis

      Zeppelinus,

      „Gal ir už ne vietoje pereitą gatvę atiminėkime imunitetą?“

      Pažeidimas pažeidimui nelygu.

      Šiuo atveju Gražulis su Uoka pasikėsino į baudžiamuoju įstatymu ginamas konstitucines vertybes. Tai rodo, jog šį pažeidimą visuomenė vertina esant išskirtinai šiurkščiu – ne veltui baudžiamąja teisena yra garantuojama išskirtinė žmogaus teisių apsauga, taikomos žymiai griežtesnės sankcijos, akylai ginamos, prižiūrimos BK įtvirtintos vertybės ir etc…

      Svarbu ne kaip atitinkama veika yra aprašoma, o kokią vertybę pažeidžiama, kokie padariniai kyla, koks yra ginamos vertybės socialinis vertinimas…

      O ar Jūsų apibrėžtas Gražulio ir Uokos „muistymasis“ nebūtų prilygintas pareigūnų priešinimuisi aktyviais fiziniais veiksmais, tai yra įrodinėjimo dalykas, tačiau iš viešai prieinamos video medžiagos drįsčiau daryti išvadą, jog atsakomybė grėstų… ;)

     • Bobutė

      Gerbiamas Zeppelinus,

      Atsiprašymas priimtas.:) Nors ir nebuvo labai būtinas. Tiesiog, Jūs pašmaikštavot ir aš pašmaikštavau. Tiesą sakant, nesijaučiu aš jokia kirmėle nei prieš Jus, nei net prieš patį… tsss… netarkim švento vardo be reikalo…:)

      Dėl to kreipinio. Kreipiuosi į Tamstą , kaip ir į visus kitus. Girdėti tą „Mielas/a“ iš visiškai nepažįstamo žmogaus – truputi keistoka, nors problemos iš to nedarau.

      Tema lyg ir baigta, tik dar keletas pastebėjimų.

      Konstitucija, kaip vientisas aktas ir kaip ją suprantu aš, teigia, kad prieš įstatymą visi (suprask, net Seimo nariai) yra lygūs. Sutinku, kad joje įtvirtintas ir laisvo mandato principas, ir imunitetas kai kuriems pareigūnams. Bet tai,mano galva, apriori nedaro jų lygesniais už lygius… Manau, kad imunitetas, tai tik savotiškas papildomas saugiklis, leidžiantis minėtiems pareigūnams tinkamaibe pašalinių įtakų atlikti savo pareigas. Manau, kad imuniteto galiojimo sąlygos įstatymuose yra apibrėžtos nepakankamai, todėl ir atsiranda tie „lygesni“, todėl atsiranda ir diskusijos šia tema.

      Kodėl man svarbūs motyvai?
      Ogi todėl, kad jie dažnai pasako daugiau nei patys sprendimai… O be to, manau, kad
      teisingi motyvai veda prie teisingų sprendimų, o neteisingi – prie neteisingų.

      Motyvus, kuriais vadovaučiausi aš, jau išdėsčiau anksčiau, tad nebesikartosiu.

      Beje, kiek suprantu, Gen. Prokuroras pateikia ne tik, pasak Jūsų, hiperbolizuotas formuluotes, bet ir nurodo konkrečių veikų požymius, pagal konkrečius BK, ATPK straipsnius, kuriuose numatytas ir laisvės apribojimas. Gatvės perėjimas ne vietoje, ko gero, į šią kategoriją nepatektų.

      Ir dar. Jei jau sakome, kad nėra ko kalbėti apie Seimo priimamus sprendimus, nes jie daro tai kas leidžiama įstatymais, tai kodėl turėtume kalbėti apie Prokuratūros sprendimus, irgi priimamus taip pat.
      Beje, priminkit man, ar tas, kai kurių teigimu, netikęs Generalinis prokuroras „iš dangaus nukrito“ ant Lietuvos, ar ir Seimas čia kiek prisidėjo?

     • lida

      Bobutei.

      „jei Seimo nariai mano, kad jų teisės buvo pažeistos – galėjo kreiptis į Teismą“ – savų teisių gynimas – asmeninis reikalas. Beje, neužmirškim, kad kalbama apie tą patį įvykį, kurį abi šalys (prokuratūra ir seimūnai) trakktuoja skirtingai. Taigi savo siūlymu jūs kaip ir neigiate nekaltumo prezumpcijos principą – anot jūsų, bet kuris įtariamas asmuo turėtų pats kreiptis į teismą, kad nustatytų, jog jis šiuo atveju nekaltas, o prokuratūra kalta. Kodėl, anot jūsų, seimūnai „netgi privalėjo“ kriptis ? Beje, į kurį teismą siūlote kreiptis seimūnams ?

      „Seime, bandoma spręsti ar jie kalti ar ne, turėjo teisę ten eiti, ar ne, pakanka prokuroro argumentų, ar ne ir etc.“ Kodėl semūnai savo kompetencijos ribose negali to nuspręsti ? Jų kompetencijoje (įtvirtintoje Konstitucijoje) duoti, arba ne, sutikimą patraukti atsakomybėn. Jų išvados dėl kaltumo/nekaltumo, galėjo/negalėjo eiti, pakanka/nepakanka argumentų – ne teismo išteisinamasis nuosprendis. Ir eiliniai piliečiai tai gali vertinti, ką čia ir darome. Savo kompetencijos ribose.

      Jums juokingi balsavusiųjų argumentai. Anot jūsų, galima „neduoti sutikimo tolimesniam teisiniam procesui, jei kažkas (šiuo atveju, matomai, policija ir prokuratūra(?) ar kažkas kas jais galimai naudojasi) siekia susidoroti su Seimo nariu politiniais motyvais už jų politinę veiklą, įsitikinimus ir etc.“ Iš esmės sutinku. Beje, o prokurorų bandymas apsivalyti savo mundurą populistiniais veiksmais, į šį jūsų sąrašą nepatenka ? O kaip manote, ar balsuojantiems seimūnams jau pakaks kompetencijos be teismo išsiaiškinti, ar bandoma susidoroti, ir ar pakanka prokuroro argumentų ?

      R. Žilinsko byla labai daug turi bendro su aptariamu klausimu. Nes matom, kad prokuratūra jau ne pirmą kartą demonstruoja savo pasirinktinio teisingumo prioritetus. Ir nereikia čia pasakoti apie seimūnų kruvinus nusikaltimus prie penkių videokamerų, nes tiek Žilinsko atvejis, tiek Uokos, visai ne toks – nereikia čia gudrauti, plika akimi matosi prokuratūros pasirinkimo kriterijai. Kaip minėjau, du policininkai buvo lengvai sužeisti, bet apie eiliniams piliečiams iškeltas baudžiamąsias bylas dar negirdėjau. Mano subjektyvia nuomone, prokuratūros aktyvumas pakazuchinis, piarinis ir be perspektyvos, todėl būnant Seimo nare, balsuočiau prieš. Ir žinoma, kai kurių krištolinio skaidrumo sielos asmenų nuomone (taipogi subjektyvia) dėl to būčiau išvadinta lygesne kiaule.

     • Nesvarbu

      Neskanus kokteilis, prėska buza gaunasi, kuomet komentatorė, save vadinanti teisininke, bando kalbėti teisinėmis kategorijomis, tačiau išvadose vadovaujasi išimtinai emocijomis.Labai moteriškas metodas, tačiau dėl to ir negalintis būti dalykiškas bei profesionalus. Todėl lidos pozicija nėra tinkamai motyvuota,o ir negali tokia būti,nes ten kur valdo „myliu-nemyliu“, vietos logiškoms, teisiškai pagrįstoms išvadoms nėra ir būti negali.Bobutės pozicijoje emocijos užima deramą vietą, todėl ir argumentai pastarosios bei išvados yar dalykiškos ir teisingos.

     • lida

      Būtų malonu išgirsti jūsų argumentus i?r teisiškai pagrįstas išvadas konkrečiais klausimais (galite copy/paste mano probleminius pasisakymus), o ne, kad labiau mylite bobutes.

     • Bobutė

      p. Lidai

      Pastaruoju metu man sunkoka diskusijose. Vis tenka diskutuoti su aptariamos temos dalyko profesionalais. Prieš tai su p. nerijumi, kuris, pasak jo paties, iš ekonomikos turėjo vien 10-us, diskutavome dėl PVM, dabar su Tamsta – teisės klausimais… Na, bet tiek to – pabandysiu…
      Nesupratau Tamstos pastabos apie nekaltumo prezumpcijos. Aš gi nesakiau, kad galėjo kreiptis į teismą, siekdami įrodyti savo nekaltumą. Tai šen, tai ten girdžiu, o ir patys minėti Seimo nariai kalba, kad buvo neteisėtai apribota jų judėjimo laisvė, kad policininkai neteisėtai panaudojo fizinę jėgą ir etc. ir etc. Taigi, dėl šito ir galėjo kreiptis į teismą, kuriame ir būtų nuspręsta ar policija pažeidė įstatymus… Tai, kad kažkas (šiuo atveju, pasak Tamstos, prokuratūra) kitaip traktuoja minėtus (ar bet kokius kitus) įvykius, niekaip neįtakoja piliečio teisės kreiptis į Teismą dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų. Kodėl sakiau, kad „netgi privalėjo“? Ogi todėl, kad Seimo nariai, labiau nei kas kitas turėtų rūpintis jei pažeidinėjamos piliečių teisės. Tas, mano subjektyvia nuomone, išplaukia iš Seimo nario priesaikos.
      Apie tai, kad ne Seimo narių, o Teismo prerogatyva spręsti kaltas/nekaltas. Situacija, kai seimūnai nusprendžia kaltas/nekaltas ir tai naudoja kaip argumentą leisti/neleisti pradėti ikiteisminį tyrimą, man atrodo nepriimtina. Šia tema argumentus jau išsakiau, naujų nebenorėčiau ieškoti.
      Man juokingi ne visi balsavusiųjų argumentai, o tik kai kurie. Dauguma tų argumentų net nepateikė (taip taip, p. Zepelinnus, nesiginčiju – turėjo teisę nepateikti). Bet jei paklausius audio įrašo, Jums nesukels bent šypsenos p. E. Klumbio ar p. Šilgalio argumentai – tai teliks konstatuoti, kad mums juoką kelia visai skirtingi dalykai.
      Šiaip jau, manau, kad politikams turėtų pakakti nuovokos, ar tai yra politika/politinis spaudimas ar ne. Beje, nelabai sutinku, kad šiuo atveju prokurorai siekia populiarumo. Man atrodo, kad atvirkščiai – tokie jų veiksmai tik dar labiau padidins didelės dalies visuomenės, laikančios minėtus seimūnus vos ne didvyriais, spaudimą jiems…
      Ko mes čia pristojom prie p. Roko. Turbūt niekas nesiginčys, kad tūkstančiuose bylų teismai nesutinka su prokuratūros pateiktais nusikalstamų veikų kvalifikavimais ar net visai išteisina kaltinamuosius. Taigi, nereikia nieko įtikinėti, kad prokurorai ne visada teisūs – ir taip tikim. Bet juk tiesos/teisingumo nustatymui ir egzistuoja Teismai. Ne prokuratūra ir net ne Seimas.
      Tai, kad negirdėjote apie iškeltas bylas, manau, dar nereiškia, kad nevyksta ikiteisminiai tyrimai ir tokių bylų nebus ateityje. Žinoma, gali atsitikti ir taip, kad nebus nustatyta, kas sužeidė policininkus, o tada ir teismų nebus.
      Dėl „kiaulių“, tai nieko Tamstai nepasakysiu. Ne tuo adresu kreipiatės. Čia jau prašau su p. A. Raču aiškinkitės…:)

     • lida

      Dėl nekaltumo prezumpcijos. Aš jūsų pasakymą apie kreipimąsi į teismą vertinau aptariamos temos kontekste – prokuratūrai bandant iškelti jiems baudžiamąją bylą dėl to paties įvykio. Nematau prasmės kalbėti apie bet kurio asmens hipotetinę teisę kreiptis į teismą kad ir dėl nugaros niežėjimo.
      „Seimo nariai, labiau nei kas kitas turėtų rūpintis jei pažeidinėjamos piliečių teisės“ – kalbame apie konkrečių seimūnų, o ne apskritai visų piliečių teises. Priklausomai nuo teisių pažeidimo pobūdžio, gali būti, kad kaip tik prokuratūra jas ir turėtų ginti. Ypač, jei pažeidžiamos Seimo narių konstitucinės (kaip supratau iš jūsų info) teisės. Taigi tokiu atveju pasiūlymas, žinant prokuratūros poziciją, skamba absurdiškai ir iš esmės reikštų savo nekaltumo įrodinėjimą.

      Dėl kaltas/nekaltas. Jau sakiau, kad seimūnai sprendžia savo kompetencijos ribose, kurios savo procesu, argumentacija, pasekmėmis ir t.t. skiriasi nuo teismo. Todėl čia neturim daug apie ką kalbėti, tik „bubutei/lidai priimtina/nepriimtina“, „myliu/nemyliu“.

      Vieno, antro, ar trečio seimūno jums, Artūrui ar man juokingi argumentai neturėtų būti argumentu kiaulinti visus balsavusiuosius.

      „Šiaip jau, manau, kad politikams turėtų pakakti nuovokos, ar tai yra politika/politinis spaudimas ar ne“ – lygiai taip pat neturime pagrindo teigti, kad tos nuovokos jiems pritrūksta sprendžiant apie inkriminuojamų veikų realų egzistavimą, prokuroro argumentų pakankamumą neliečiamybės panaikinimo klausimui teigiamai (prokurorui) išspręsti ir pan. Ir taip pat negalime teigti, kad jos pritrūko konkrečiu aptariamu atveju. Kaip ir negalime paneigti to, kad dauguma balsavusiųjų sprendimą priėmė visgi įžvelgę politinį spaudimą ar kitus, tačiau nesijusius su teisingumo siekiu, prokuroro motyvus.

      Ko iš tiesų siekia prokuratūra, galime tik paspėlioti. Beje, prokuratūros galimai klaidingas išankstinis savo veiksmų pasekmių (siekių) įvertinimas, nereiškia, kad jie to nesiekė. Bet kokiu atveju, jūs manot vienaip, aš – kitaip, balsavę seimūnai – labiau kaip aš, ar trečiaip.

      Prie Roko pristojau todėl, kad jis jau tapo chrestomatinu pavyzdžiu ir labai panašus Uokos atvejui. Absoliučiai daugumai teisininkų buvo iš anksto aišku, kad prokuratūros pretenzijos beviltiškos.

     • Bobutė

      p. lidai
      Man labai nemalonu, kad Jūs savo susikaupusią pagiežą p. A. Račui bandote išpilti ant manęs, tikėdamasi aptaškyti ir minėtą poną. Dėl visa pikta, informuoju Tamstą, kad aš su p. A. Raču neturiu nieko bendro – nesame nei sutuoktiniai, nei giminės, nei bendradarbiai ar bendraminčiai… Tikiuosi p. Artūras tą irgi patvirtins.
      Taipogi, neturiu nieko bendro su Jūsų minimomis kiaulėmis…
      Be to, matomai, neigiamos emocijos neleidžia Jums išgirsti mano argumentų (nenorėčiau manyti, kad tai darote sąmoningai). Negi tikrai negalite diskutuoti kiek apibendrintai, o būtinai reikia suasmeninti?
      Pabandykim dar kartą. Tik, jei galima, mažiau emocijų.
      Susiaurinkim diskusiją iki šio konkretaus atvejo, nors manau abu, ar bent jau aš, neturime žinių apie visas konkrečias aplinkybes.
      1. Seimo nariai P. Gražulis ir K. Uoka (toliau tekste GU) turi ne mažesnes teises nei bet kuris kitas hipotetinis pilietis.
      2. Tai, kad prokuratūra turėjo kažkokius ketinimus jų atžvilgiu negalėjo niekaip įtakoti galimos bylos GU vs Policija. Juolab, kad Prokuratūros rankos buvo „surištos“ iki negaus LRS leidimo, o po antradienio sprendimo – „surištos amžiams“… Taigi, kalbėti apie nekaltumo prezumpciją – mažų mažiausia nesusipratimas.
      3. Kad buvo pažeistos jų (GU) teisės ne mano info, o jų pasisakymai.
      4. Kaltinimai, kad viską čia inspiruoja prokuratūra yra visiškai nepagrįsti. Prokuroras teigė, kad gavo kreipimąsi iš Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato ir Sei¬mo na¬rių gru¬pės „Už ly¬gy-bę“. Gal turėjo padėti juos į stalčių ir net nebandyti pradėti ikiteisminio tyrimo?
      5. Jūs teigiate: „Absoliučiai daugumai teisininkų buvo iš anksto aišku, kad prokuratūros pretenzijos beviltiškos.“. Gal reikėtų sakyti „„Absoliučiai daugumai man pažystamų teisininkų…“, o gal buvo visuotinė teisininkų apklausa?
      Visa kitą, jei norėsite, surasite ankstesniuose mano komentaruose…

     • lida

      Kadangi šis jūsų komentaras eina po mano paskutinio, prašau pacituoti, kur mano ankstesniame komentare matoma „susikaupusi pagieža p. A. Račui“ ir bandymas „išpilti ant jūsų, tikintyis aptaškyti ir minėtą poną“. Tik be išvedžiojimų – pakaks copy/paste.
      1. Niekas nesiginčija, kad ponai GU turi hipotetines teises kaip ir kiti piliečiai, bet čia ne į šią temą, ką ir paaiškinau anksčiau.
      2. Kalbėdama apie nekaltumo prezumpciją turėjau omeny kontekstą + jūsų nuostatą, kad Seimas visgi turėjo „atrišti“ rankas prokurorams. Siūlymas kreiptis į teismą, jau po rankų „surišimo amžiams“ jau neturi nieko bendra su aptariama lygių kiaulių balsavimo tema, kaip hipotetinių pilietinių teisių atveju.
      3. Dėl pažeistų GU teisių – turėjau galvoje tik tiek, kad iš jūsų išgirdau apie teisių pažeidimo pobūdį, ty kad pagal jūsų info GU mano, jog buvo pažeistos jų konstitucinės teisės. Dėl info tikrumo – neabejoju.
      4. Lietuvos žmogaus teisių gynimo organizacijos valdybos pirmininkas aš ar jūs taip pat galėtumėm ką nors inspiruoti, bet prokuratūrai reikia būti atsakingesniems tų inspiracijų vertinimams, ypač, kai reikalas dėl visuomenės mandatininko.
      5. Jeigu kalbėčiau apie man pažįstamus teisininkus, tai turėčiau sakyti – „visi“ man pažįstami. Kadangi apskritai negirdėjau, kad kuris nors būtų turėjęs kitokią nuomonę (išskyrus aišku prokuratūros inspiruotus), todėl apsidraudžiau sakydama „absoliuti dauguma“. Turiu pridurti, kad čia net ne teisininkų skaičiuje esmė, o beviltiškumo akivaizdume.

     • Bobutė

      Iki paskutinio Jūsų komentaro buvo trys skirti tiesiogiai man. Kaip ir prašėte, pateikiu po copy paste‘ą iš kiekvieno jų. Visur matosi užuominos į p. A. Račą ar/bei jo (pabrėžiu – ne mano, o jo) „kiaulinimą“.

      „O gal jūs, bobute, kitaip, nei maestro, turėsit laiko…“

      „Ir žinoma, kai kurių krištolinio skaidrumo sielos asmenų nuomone (taipogi subjektyvia) dėl to būčiau išvadinta lygesne kiaule.“

      „Vieno, antro, ar trečio seimūno jums, Artūrui ar man juokingi argumentai neturėtų būti argumentu kiaulinti visus balsavusiuosius.“

      Ar pakankamai aiški mano pozicija ir argumentacija?

      Mes, berods, antrą kartą diskutuojame teisės klausimais. Po šių diskusijų(ypač po Tamstos pamąstymų apie nekaltumo prezumpciją bei kitų netikslumų, kurie leistini bobutėms, bet jokiu būdu ne teisininkams), man kilo klausimėlis ar tikrai Tamsta esate teisininkė?
      Tai kol kas dar ne teiginys, tai tik klausimas.

     • lida

      :)
      Tris kart atsiprašau, nes kiekvienoje iš jūsų pateiktų citatų akivaizdi susikaupusi pagieža būtent p. A. Račui ir bandymas išpilti būtent ant jūsų, tikintyis aptaškyti ir minėtą poną. Paskutinėje, turbūt, matoma ir mano pagieža pačiai sau, nes pasiminėjau kartu su jumis.

      Matau, bobulyt, nesate tokia rami, šalta ir užtikrinta, kai padiskutuojate ne su nerijais ekonomikos klausimais – kiekvienas jūsų sekantis komentaras vis tolsta nuo temos ir sveikos argumentacijos link myliu/nemyliu ir daugėjančių bandymų įžnybti.
      O pasimieruoti siūlančių klausimėlių jums nekiltų, jei abi sugebėtumėm kalbėtis teisinėmis kategorijomis – aš taipogi negalėčiau atskirti, ar mikrobiologas tikras, jei jis man pradėtų postringauti man nežinomais terminais.

     • Bobutė

      Baikit, ponia lida, baikit. Esu rami kaip belgė…
      Neturiu dėl ko jaudintis, nes esu tik mažaraštė bobutė (tik aštuonmetė už pečių) ir man visiškai nesarmata ko nors nesuprasti (pavyzdžiui tų gausiai Tamstų (suprask -lidos ir nerijaus) vartojamų specifinių terminų) ir tai pripažinti. Bet tame yra ir privalumų. Kai koks nors teisininkas nebeturi kitokių argumentų jis tėškia “neatremiamą” argumentą (?) – aš esu teisininkas, o aš, negalėdama pasinaudoti neatremiamuoju, esu priversta ieškoti kitokių… Ar pateikti copy paste’ą kur taip sakėte, o gal pati susirasite?
      Nors tiesiai ir neatsakėte į klausimą, bet, kaip suprantu, visgi tarp eilučių teigiate tokia esanti.
      Noriu tikėti Tamsta, bet tai stumia mane į aklavietę. Negi gali teisininkas taip apie teisę? Tikra aklavietė.
      Kai atsiduriu aklavietėje, išeities/paaiškinimų kreipiuosi į šimtmečių išmintį.

      Na va, ir šiuo klausimu padėjo. Radau:
      Barba non facit philosophum – barzda filosofu nepadaro…

      Matomai, teisinga būtų ir:
      Diplomas teisininku nepadaro…

      P.S. Tur būt nutolome nuo temos, bet aš sekiau Tamstai iš paskos. Be to, nekartojau atsakymų į jau atsakytus klausimus.
      P.P.S. Beje, p. nerijus, mano subjektyvia nuomone, išmano apie ekonomiką net daugiau nei Tamsta apie teisę…:)

     • egriseus

      „… tenka diskutuoti su aptariamos temos dalyko profesionalais. Prieš tai su p. nerijumi, kuris, pasak jo paties, iš ekonomikos turėjo vien 10-us, diskutavome dėl PVM“.
      Na, ne kožnas ekonomistas PVM subtilybes išmano.

     • lida

      Bubute.
      Buvau kantri ir stengiausi normaliai ir argumentuotai su jumis bendrauti. Bet vienu metu pratrūkote apie išsigalvotą pagiežą ir pradėjote argumentuoti ad hominem. Tai, kad jūs atkopypeistinot mano tris sakinius, kuriuose nėra nieko pagiežingo, nei apie jus, nei apie dar ką nors, o išsigalvotą „pagiežingumą“, kurį „pyliau ant jūsų“, gudriai pakeitėte į „užuominos į p. A. Račą“, parodo, kad paprasčiausiai nusišnekėjote. Manau to puolimo priežastys elementarios – kaip sakoma, kas nebeturi ko pasakyti iš esmės, pradeda kabinėtis ir prie orfografijos.
      Jūsų nuomonė, ką aš išmanau – kaip kandžiojimasis bedante burna – tik nemaloniai nuželiojat. Apsimetinėti kvaila bobute labai patogu, bet kai jums kas parodo, kad galbūt iš tikrųjų tokia ir esate, kažkodėl labai įsižeidžiate ir pradedate aklai pulti. Posakis „barzda filosofu nepadaro“ labiausiai tinka jums. Jūsų atveju, ko gero, net ta jūsų barzda dar net ne žila.

     • Valentinas

      Mergaitės, prisiminkite laikus, kai draugiškai, solidariai, petis į petį puldavote mane, nusišypsokite ir susitaikykite :)

     • Bobutė

      Oh, kaip Jūs supykot, p. lida.

      Ir ko gi taip?

      Juk akivaizdu, kad tiesiog trykštat pagieža p. A. Račui. O jam skirtą pagiežą pylėt ant manęs, nes aš ant karštųjų (po to kai jis (AR) jus pasiuntė po to „giliamintiško“ klausimo apie LRK 62 str.) po ranka pasipyniau.

      Taigi, pati paprašėt tų copy paste‘ų. Aš tik kantriai vykdžiau Jūsų prašymus bei kantriai (ar beveik kantriai) atsakinėjau į klausimus. Tai ko tada pykstat, kad kaip kačiuką bakstelėjau nosyte į pridarytą kampą? Bandymas aiškinti, kad pateiktose citatose nėra užuominų apie AR – tiesiog apgailėtinas. Kaip apgailėtinas ir Tamstos naudojamas (ne pirmą kartą) argumentas – aš teisininkė.

      Nežinau ką Jūs išmanot, o ko ne, bet, kad teisėje nelabai susigaudote, manau, yra neginčytina. Tą aiškių aiškiausiai įrodė Tamstos kalbos apie ieškovų (jei tokiais būtų tapę GU) nekaltumo prezumpciją.

      Tad ko gi taip supykote? Gal todėl, kad Jums nepavyko „suraityti“ paprastos kaimo moteriškėlės?

      Valdykitės mieloji. Laisvalaikiu užsiimkit savišvieta, pabandykit apsivalyti nuo Jus pačią graužiančios pagiežos ir viskas bus gerai.

      Pagarbiai,
      Geranoriška Bobutė

     • Bobutė

      p. Valentinai,

      na Jūs ir drąsus. Lįsti tarp dviejų besipykstančių moterų…
      Nors aš nelabai ir tepykstu…:)

      Kur pradingot? Berods ne tik čia, bet ir pas Ligitą nelabai besilankote…

     • Auksinis kardas

      “Gal ir už ne vietoje pereitą gatvę atiminėkime imunitetą?” – pernelyg nesigilinau, ir naktis, betgi – taip įdomiai suformuluota… Galima pamanyti, kad kai kas tiesiog gali ne vietoje pereiti gatvę, žinodamas, kad išvengs atsakomybės?! Ir kur tada dėtume „prieš įstatymą visi lygūs“?

      O juk visa kalba eina apie teisingą kitko subalansavimą, kad šis principas būtų įgyvendintas nepajudinamai. Jis yra kertinis, kaip ir įstatymo viršenybė. Kiti valdymo mechanizacijos varžteliai turės prisiderinti.

      Perėjęs ne vietoje gatvę ar vairavęs neblaivus atsakomybės neišvengs, kaip žinome iš pavyzdžių. Maža to – politikui, Seimo nariui tai atsirūgs keleriopai. Ir tai yra teisinga. Kas yra neteisinga – kai dėl atsakomybės gali spręsti jon traukiamasis. Net jei tai tėra galimos atsakomybės preliudija. Įsiklausykime: sprendimas „neperduoti teisingumui“.

      109 straipsnis
      Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.

     • Valentinas

      Miela Bobute,
      Ilgai ir sunkiai siekiau komentavimo meno aukštumų siekdamas įvaldyti aukščiausią komentavimo meistriškumą. Tada mane aplankė nušvitimas, kad aukščiausas komentavimo meno laipsnis yra komentavimas nekomentuojant. Todėl dabar gyvenu vienas komentavimo kalnuose, gyvas esu komentavimo žolelėmis ir vieninteliai mano draugai – gyvatė ir erelis.

     • lida

      Bobute, esate labai akyla ir savimi pasitikinti – jums akivaizdi pagieža iš mandagių sakinių, tačiau balsuojantiems seimūnams, anot jūsų, protelio įvertinti prokuroro prašymą trūksta. Paskaitykit, ką atkopypeistinot dar kartą. Tik nuolat skriaudžiamas ir įpratęs visur jausti pagiežą žmogus ją įžvelgs tuose sakiniuose. O kad ši krištolinio tyrumo pagieža dar ir pilama ant jūsų … :)
      Nors nėra per daug prasmės su žmogum ginčytis dėl jo „neginčytina“, galėtumėte pacituoti, kur aš kalbėjau apie „ieškovų“ nekaltumo prezumpciją. Panaču, kad vėl nusišnekėjote. Tačiau, matyt, visiškai netyčia praleidote su šiuo susijusį mano klausimą „Beje, į kurį teismą siūlote kreiptis seimūnams ?“.
      Sutramdykit savo didybės maniją, jei jau vadinat save mažarašte bobute, nėr ko pykti ant kitų, kad tokia esate.
      Sėkmės.

 • Aras

  Šitoj istorijoj tikrai yra „lygesniųjų kiaulių“ pėdsakas, bet visai ne ten kur parodomai knisa A. Račas – jau ne pirmame straipsnyje neslėpdamas savo prielankumo gėjų lobistams. Galima numanyti kodėl: palankumas turtingai lobistinei organizacijai virsta, ar ateityje pavirs reklamos bei pelningų užsakomųjų ar užsakytų straipsnių milijonais.
  Mane stebina P. Gražulio, bei K. Uokos pasirinktas gynimosi būdas: lyg tai vertybės, lyg tradicijos ir t.t. Bet juk ne už tai jiems bylą siuva! Prokurorai parodomąją bylą kurpia, atseit, dėl minėtų Seimo narių nederamo elgesio ir pasipriešinimo policijos pareigūnams!
  Kas gi ten vyko? Neaiškios pakraipos organizacija gauna savivaldybės leidimą viešam renginiui, kurį paverčia išskirtiniu uždaru VIP personų vakarėliu su vėliavomis ir pasisėdėjimais žemuogių pievelėje, išskirtinę jų ramybę saugant miniai policininkų už mokesčių mokėtojų pinigus. Viešą renginį, eitynes, aš suprantu kaip demonstraciją, kur visi norintys gali prisijungti, visi norintys gali protestuoti, o tie, kuriems nusispjauti – ramiai praeiti pro šalį šaligatviu.
  Jei galima nešti plakatą „Dievas nekenčia pydarų“, tai lai apie nešioja savo murziną „vaivorykštės“ spalvos vėliavą. Bet negalima kada panorėjus užsigrobti valstybinės žemės plotą su gražiu vaizdu piknikui rengti, likusią visuomenės dalį paliekant už spygliuotų vielų ir tos pačios visuomenės išlaikomų policininkų nugarų. Nes jei niekas neprotestuos, tai per kitą Sausio 16-ąją „lygesniųjų kiaulių“ samdytas specialiai treniruotas šunų specnazas šaudys jau nebe guminėmis kulkomis.

  • Nesvarbu

   Arai, bjauriai, visai nepagrįstai įžeidinėjate autorių. Kur Jūs įžvelgėte jo ketinimus kažką neaiškaus proteguoti? Ar tamsta galite bent pabandyti suprasti, suvokti, jog tinklaraštininkas tik bando viešai atkreipti dėmesį į niekingą, smerktiną, tiesiogiai mūsų jaunai demokratijai pavojingą ir žalingą tendenciją- eilinį parlamentarų bandymą išvengti teisinės atsakomybės slepiantis po neliečiamumo kiautu? Svarbiausia būtent tuo atveju, kuomet akivaizdžiai nėra jokio politinio susidorojimo, o tik akivaizdus ir ciniškas teisės pažeidimas-pasipriešinimas teisėtiems policijos pareigūnų reikalavimams. Esmė ta, kad visai nereikšminga kaip pasireiškė neteisėta parlamentaro veika- teisės pažeidimais gėjų eitynių metu, vairavimu, esant neblaiviam, ar korupciniu nusikaltimu. Apie tai ir bando kalbėti autorius. Čia viena skaitytoja, save vadinanti teisininke, argumentuodama Konstitucijos 62 str. prikišo, tuo vienareikšmiai parodydama, jog nesuvokia įrašo esmės ir diskurso dalyko, nors diskutuoti bando aktyviai. Tačiau gėjų lobistai, politiniai susidorojimai, ar ufonautai čia tikrai niekuo dėti. Todėl lidos, mdxacuk, aro ir panašių bandymai įkasti yra ne į temą, nepagrįsti, net atvirai buduliški.

   • Aras

    Na, na… Apie save kukliai patylėsiu, bet lida ir mdxacuk yra sunkiasvoriai komentuotojai, dažnai pirmu bandymu ringo šeimininką siunčiantys nokdaunan.

  • A, tai jau čia visuomenė buvo palikta „už spygliuotų vielų“? Gal teisybės dėlei prisiminkit, kuri teritorija buvo prašoma eitynėms, ir kiek kartų savivaldybė, pasiremdama įvairiais pretekstais, keitė vietą, nugrūsdama eitynes į užkampį?

 • briedis

  siaip jau, racas apie ratus, o daug kas apie batus…klausimelis labai paprastas> kodel as negaliu pastumti pareiguno, o seimo narys gali? ne apie juridines proceduras cia kalba. taip pat ir ne apie tu „kautyniu uz vertybes“ aplinkybes.

 • Linas

  Koks nuostabus kūrinys yra Gyvūlių ūkis, jame rasime atitikmenį kiekvienam politinio gyvenimo aspektui :) Bene absoliučiai visą žmonijos politiką Orvelas sugebėjo apibendrinti nedideliu apsakymu.

 • austras

  Norėčiau pasiteirauti, kodėl čia pasisakantiems atrodo, jog problema slypi teisėje ar teisinėse procedūrose? Žodžių ekvilibristika kaip ir kur pritaikyti teisės aktus. O pritaikoma kaip kam naudingiau. Artūras Račas mano, kad Seimo nariams apeliuojant į 38 Konstitucijos straipsnį, buvo aplenktas 28 ir 29, primena apie tai, kad nepakankamai atsižvelgta į prokuratūros surinktą medžiagą, abejoja Seimo komisijos pažyma bei teigia, kad teisingumą turėtų vykdyti teismai. Mdxacuk mano, kad prokuratūros medžiaga abejotina, nes abejotina generalinio prokuroro kompetencija. Ponia Lida apeliuoja į 62 Konstitucijos straipsnį. Gi gerbiamas Zeppelinus, sako kad prokuratūros pažyma nėra viską lemiantis argumentas, o teismai priima prokuratūros pateikiamiems argumentams prieštaraujančius sprendimus. Ir pateikia precedentą. Tačiau iš po šio kivirčo atseit apie teisines vertybes, gerokai kitaip nei Roko Žilinsko atveju, nuolatos kyšo gerokai abstraktesnio ginčo ausys… O būtent -kaip Lietuvoje suvokiamos ir kiek gerbiamos homoseksualių žmonių teisės? Absoliuti dauguma ginančių Uoką ir Gražulį bei apeliuojančių į Konstitucijos 68 straipsnį ar kitus teisės aktus, prisipažinkime, ieško kabliukų kaip išsukti nuo bausmės ar bent jau teismo Seimo narius, kurių veiklai tolerancijos eitynių metu, jie pritaria, ar bent jau toleruoja. Kita pusė stengiasi surasti teisinius argumentus tam, kad Uoka ir Gražulis neišvengtų bausmės ar bent jau teismo, nes jų veiklą tų pačių eitynių metų laiko gėdinga. Klausimas kaip riaušes keliančių Seimo narių veiksmus vertina kiti seimūnai, svarbus tiek, kiek svarbus yra klausimas ar aktualios homoseksualių žmonių teisės šiandieninei Lietuvai. Seimas savo balsavimu nebyliai, bet akivaizdžiai atspindėjo daugumos Lietuvos žmonių požiūrį į homoseksualių žmonių šios šalies visuomenei keliamas problemas. Nusikaltimo Uokos ir Gražulio veiksmuose dauguma šalies žmonių, prisipažinkime, neįžvelgė. Juk jie deklaratyviai ir demonstatyviai „gynė“ tradicines vertybes – 38 Konstitucijos straipnį, kuris net ne kaip straipsnis, o kaip propagandinis šablonas į žmonių galvas įsiėdęs labiau, nei viso pasaulio gėjai su visom jų problemom. Gerbiamas Artūrai, galit mojuoti 28 ar 29 Konstitucijos straipsniais, bet mes juk žinom kur gyvenam… :) Jei jau tos deklaracijos realiai niekad neveikė, tai nepradės jos lydekai paliepus veikti žmonių mąstymą stipriau už tai kas išplaukia iš lietuviškos tradicijos. Arba to, kaip mes tą tradiciją deklaruojam. Marijos žemėj gyvenam. Eilinį kartą įrodyta.

 • aiste

  to sarunai,o tu nedevi ziedo ,jei esi vedes,nevaikstai su mergina susikabines rankomir tt.taip darai ,bet ne nemanai ,jog demonstruoji savo orientacija.

 • tipelis

  Parlamentarų neliečiamumas tam ir sukurtas, kad parlamentarams nebūtų trukdoma eiti pareigas. „Pasipriešino pareigūnams“.. Kai pasibaigs liaudies suteiktas neliečiamumas, tuomet tegu ir teisia už „pasipriešinimą pareigūnams“ ir panašius nusikaltimus.

  Visiškai pritariu seimo sprendimui. „Lygesnių gyvulių“ principas įtvirtintas konstitucijos, ir ne be reikalo, o kad būtų gerbiama rinkėjų valia, ir kad rinkimai turėtų bent kažkokią prasmę. Kam rinkti, kam išreikšti sprendimą, jeigu paskui suinteresuotos grupės galės tą rinkėjų sprendimą anuliuoti?

  Ačiū kad išklausėte.

 • briedis autoriui juokais

  kol jusu vezdais nesumuse. o jus, kita syki parasykit turkiskai , kad reikia musti dviratininkus. visi supras lietuviskai, kad reikia musti zydus…

 • TomasRa

  Puikus įrašas, Artūrai, ačiū.

 • Hmz

  Aš pritariu Bobutei – daug kas neturi supratimo, kam skirta Seimo nario neliečiamybė. Komisija ir Seimas turėjo spręsti, ar su kaltinamaisiais nėra bandoma susidoroti už jų politinę veiklą, o ne samprotauti apie jų kaltumą/nekaltumą ar bandyti ieškoti pateisinimų jų elgesiui.

 • briedis > Hmz, ir gal dar bobutei

  teisingai. ir as tuo neabejoju. bet detale> politika yra politika, o stumdytis su dirbanciais policininkais yra jau nebe politine veikla. tai „pasipriesinimas pareigunams“. gero ir ramaus vakaro visiems.

 • Kestas

  Komentaras pašalintas A.R.

 • pastebėjimas

  Užkliuvo šita vieta:

  „Štai vieninteliai iš konservatorių A.Kubilius, R. Juknevičienė, Č.Stankevičius, K.Masiulis ir A.Anušauskas balsavo “prieš”, taip pat balsavo ir G.Steponavičius, D.Kuodytė ir dar trys šios frakcijos nariai, nors A.Endzinas – susilaikė. Iš 7 balsavime dalyvavusių liberalcentristų ir A.Valinsko draugijos frakcijos prieš balsavo pats A.Valinskas ir dar 5, o štai V.Valkiūnui artimesnė buvo ”lygesnių kiaulių” ideologija.“

  Prieš patraukimą baudžiamojon atsakomybėn, ar prieš nepatraukimą? Siūlau pataisyti tekstą, nes visiškai galvą susuka.

  O šiaip tai geras straipsnis. Šita lygesnių kiaulių politika jau senokai šūdais smirda.

  • pastebėjimas

   Beje, kur galima rasti balsavimo suvestinę? Paieška nieko neduoda. Arba naudotis nemoku :)

 • praeinant

  Artūrai, jei jūs kokiu stebuklingu būdu pernakt pataptumėte Graikijos, ar Prancūzijos piliečiu… turbūt sau kokį harakirį pasidarytume… ar jūs tikrai už demokratinę, o ne policinę valstybę…

 • Gerbiamas Artūrai,

  Labai teisingai viską rašote, todėl dar įmesčiau nuorodą į naujausią KUokos video…
  Antra vertus, kas leido Seimo narius vadinti kiaulėmis??

 • Gerbiamas Autoriau, kam vagiate burtažodžius ir kabinėjatės prie Seimo keulų? Manote, smagu??

 • vadas

  manau seimas pasielgė pakankamai išmintingai nutraukdamas šį netradicinės seksualines orientacijos mažumų problemų sprendimo maratoną. ar bent jau smarkiai sulėtindamas jį.
  autoriui linkiu kandidatuot ir būti išrinktam i seimą. ten savo užkrečiančiu pavyzdžiu irodyti, kad nevisos kiaules lygios )))

 • Nesvarbu

  Balsas.lt į šį straipsnį-beveik vien tik šlykštūs ir įžeidūs atsiliepimai.O tai jau tiesioginis įrodymas, jog autorius buvo snaiperiškai taiklus. Ne, nepalaikydamas tuos su vaivorykštėm-tai tikrai joks gėris, o gerokai užvoždamas per snukį neapykantos grupių atstovams. Kurie dėl to dabar labai siunta, spjaudosi ir kandžiojasi, bei rašinėja negerus komentarus, tačiau viltis yra…

 • Regis

  „Lygesnių kiaulių“ pratęsimas:

  http://www.lrytas.lt/-12883583871287456657-teis%C4%97j%C5%B3-tarybai-pritr%C5%ABko-bals%C5%B3-pritarti-teis%C4%97jos-v-savickien%C4%97s-atleidimui-bet-ja-susidom%C4%97jo-prokurorai-video.htm

  O taip. Yra piliečiai ir pilietisni piliečiai. O kas nors iš tų 7 tarybos narių balsavusių prieš gali paaiškinti kiek svarbu teisėjui gerbti šios šalies teisę? Visą.