„Lygesnių kiaulių“ ideologijos pergalė Seime

Dauguma Seimo antradienį vėl balsavo kaip kiaulės. 

Turiu galvoje tas „orveliškas“ kiaules, kurios būna lygesnės tarp visų kitų lygių kiaulių.

Balsuojama buvo už dvi rezoliucijas, kurioje pareiškiama lygesnių kiaulių valia neperduoti teisingumui K.Uokos ir P.Gražulio.

Vienas iš argumentų, kuriais balsuodamos rėmėsi „lygesnės kiaulės“ tikriausiai buvo tai, kad Seimo laikinoji komisija, nagrinėjusi K.Uokos ir P.Gražulio siautėjimą per gegužės 8-osios eitynes Vilniuje, nurodė, jog šie du Seimo nariai pabrėžė, kad „jų veiksmus sąlygojo siekis ginti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtintas vertybes.“

Stipru. 

Ir svarbu žinoti, ką tas Konstutucijos 38 straipsnis sako:

Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.
Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.
Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.
Sutuoktinių teisės šeimoje lygios.
Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.
Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.

Gražu, kai Seimo nariai gina viename Konstitucijos straipsnyje įtvirtintas vertybes.

Tačiau ką daryti su kitais tos pačios Konstitucijos straipsniais ir juose įtvirtintomis vertybėmis?

Pavyzdžiui, su preambulėje įtvirtinta nuostata siekti „atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės??

Arba su 28 straipsniu, nurodančiu, kad „įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.“?

Nekalbant jau apie 29 straipsnyje įtvirtintą ir „lygesnių kiaulių“ teorijai prieštaraujančią vertybę, kad „įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.“

Juk tos pačios jau minėtos komisijos pažymoje gana aiškiai nurodyta, kad prokurorų surinktoje medžiagoje yra duomenų, kad P.Gražulis ir K.Uoka:

 įžūliu el­ge­siu de­monst­ra­vo ne­pa­gar­bą ap­lin­ki­niams; ne­vyk­dė policijos pa­rei­gū­nų, vykdžiu­sių jiems pa­ves­tas vie­šo­sios tvar­kos sau­go­ji­mo pa­rei­gas, tei­sė­tų reikalavi­mų ne­per­ei­ti už­tva­ros ir nu­trauk­ti ne­tei­sė­tus veiks­mus; ne­tei­sė­tai per­ėjo po­li­ci­jos už­tva­rą, pa­žy­mė­tą spe­cia­li­ą­ja juos­ta su už­ra­šu „Stop! Po­li­ci­ja“, ri­bo­jan­čią įvy­kio vie­tos pe­ri­met­rą; taip pat pa­nau­do­da­mi fi­zi­nį smur­tą pa­si­prie­ši­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams. […] šias ap­lin­ky­bes pa­tvir­ti­na su­rink­to­je me­džia­go­je esan­tys po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų tar­ny­bi­niai pranešimai, ki­tų as­me­nų pa­aiš­ki­ni­mai, vaiz­do įra­šai.

Pabandykite įsivaizduoti P.Gražulio ir K.Uokos vietoje save. Ir pabandykite įsivaizduoti, kur jūs šindien būtumėte, jei prokurorų surinktoje medžiagoje būtų tokių pačių duomenų apie jus.

Spėju, ne Seimo viešbutyje ir ne už valdiškus pinigus pirktame BMV.

O dabar vėl prisiminkite Konstitucijos 29 straipsnį ir paklauskite savęs, ar 50 Seimo narių, antradienį balsavę už tai, kad P.Gažulis ir K.Uoka nebūtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn, gynė tame straipsnyje įtvirtintas vertybes.

Taip pat galite paklausti savęs, ar jums sugalvojus ginti Konstutucijoje įtvirtintas globos šeimai, nemokamo aukštojo mokslo, rūpinimosi sveikata, nemokamos medicininės pagalbos ir kitas vertybes tokiais pat būdais, kaip tai darė P.Gražulis ir K.Uoka, „lygesnės kiaulės“ taip pat balsavimu atleistų jus nuo baudžiamosios atsakomybės?

Žinau, kad klausimai retoriniai. Ir žinau, kad žinote į juos atsakymus. Bet vis tiek verta klausti – o gal kas nors prisimins atėjus laikui balsuoti?

Nes balsavimo rezultatai buvo tikrai įdomūs. Takoskyrą, panašu, lėmė ne partinė priklausmybė ar kokios nors ideologinės nuostatos. Aš sakyčiau, jog pagrindinis kriterijus buvo būtent „lygesnių kiaulių“ ideologija, kurios pasekėjų, pasirodo yra visose partijose. 

Darbo partija ir „Tvarka ir teisingumas“ balsavo vieningai – galima būtų daryti išvadą, kad kitokios ideologijos šalininkų ten ir nėra. Kita vertus, jos ne tiek jau ir įdomios, nes jaučia artėjančius rinkimus ir apie jokias ideologijas negalvoja.

O štai valdančiosios koalicijos narių ir socialdemokratų balsavimas buvo įdomesnis. Aš gal net drįsčiau sakyti – vertybinis.

Štai vieninteliai iš konservatorių A.Kubilius, R. Juknevičienė, Č.Stankevičius, K.Masiulis ir A.Anušauskas  balsavo „prieš“, taip pat balsavo ir G.Steponavičius, D.Kuodytė ir dar trys šios frakcijos nariai, nors A.Endzinas – susilaikė. Iš 7 balsavime dalyvavusių liberalcentristų ir A.Valinsko draugijos frakcijos prieš balsavo pats A.Valinskas ir dar 5, o štai V.Valkiūnui artimesnė buvo „lygesnių kiaulių“ ideologija.

Socialdemokratų frakcijoje vaizdelis kiek kitoks, bet ir ten būta įdomybių: V.Andriukaitis, Č.Juršėnas, A.M.Pavilionienė, A.Butkevičius ir dar 10 – prieš, bet, pavyzdžiui, S.Giedraitis – „už“.

Vissiškai nestebina, ar ne?

Kaip ir tai, kad M.Adomėnas, R.Dagys, D.Meiželytė balsavo už, ar kad L.Karalius ir A.Vidžiūnas susilaikė.

O ar stebina tai, kad susilaikė I.Degutienė?

Manęs, pavyzdžiui, visiškai ne.

Juk „lygesnių kiaulių“ ideologija su partine priklausomybe niekaip nesusijusios.

Gaila tik, kad ši ideologija dabartiniame Seime turi daugumą.

(27 balsų, vidurkis: 4,56 iš 5)
Loading...