Apie darbą LRT Taryboje…

… Kartais taip būna, kad dokumentai patys savaime pasako daugiau nei jų komentarai.

Mano asmenine nuomone, čia kaip tik tas atvejis…

*********************************************************************************

LRT generaliniam direktoriui
A.Siaurusevičiui

Prašau Jūsų leisti susipažinti su preliminariais LRT 2010 metų veiklos finansiniais rezultatais (pajamų ir išlaidų balansas, ilgailaikai ir trumpalaikiai įsipareigojimai, darbuotojų strukūros pokyčiai).

Atskirai prašau leisti susipažinti su atskirų LRT padalinių darbuotojų darbo užmokesčio pokyčiais 2009-2010 metais.

Taip pat atskirai prašau leisti susipažinti su sutartimis dėl dalies Žiemos olimpinių žaidynių transliacijų teisės perdavimo ir dalies 2010 metų pasaulio futbolo čempionato tranliacijų teisės perdavimo kitoms Lietuvos televizijoms.

Taip pat atskirai prašau leisti susipažinti su LRT darbuotojų pareiginių instrukcijų pakeitimais, padarytais 2010-2011 metais.

Taip pat atskirai prašau leisti susipažinti su LRT darbuotojams skirtomis nuobaudomis 2010-2011 metais.

Taip pat atskirai prašau leisti susipažinti su LRT generalinio direktoriaus įsakymais, potvarkiais ar kitais teisės aktais, reglamentuojančiais LRT šiuo metu vykdomą struktūrinę pertvarką.

Taip pat prašau pateikti informaciją, ar LRT per pastaruosius pusę metų yra sudariusi sutarčių su teisinių paslaugų ar advokatų bendrovėmis dėl jų paslaugų pirkimo. Jei Tokių sutarčių buvo sudaryta, prašau leisti susipažinti su šių sutarčių turiniu.

LRT Tarybos narys
Artūras Račas

Vilnius, 2011 metų vasario 1 d.

LRT Tarybos nariui Artūrui Račui

2011-02-07 Nr. S6-07
DEL PRAŠYMO LEISTI SUSIPAŽINTI SU LRT DOKUMENTAIS

2011 m. vasario 2 d. buvo gautas Jūsų prašymas susipažinti su LRT dokumentais. Vadovaudamasis LRT Tarybos funkcijoms atlikti būtinos informacijos apie LRT veiklą teikimo LRT Tarybos nariams ir naudojimo tvarkos aprašu, informuoju Jus, kad atsižvelgiant į prašomos informacijos apimtį bei šios informacijos būtinumą LRT įstatyme nustatytoms LRT Tarybos nario funkcijoms atlikti, remdamasis minėto aprašo 16 punktu, kreipiausi į LRT Tarybą dėl Jūsų prašymo tenkinimo patvirtinimo.

Pagarbiai,
Generalinis direktorius A. Siaurusevičius

 

LRT tarybai 2011-02-07 Nr. S6-06
DEL LRT TARYBOS NARIO ARTŪRO RAČO PRAŠYMO

2011 m. vasario 2 d. buvo gautas LRT Tarybos nario A. Račo prašymas leisti susipažinti su LRT finansiniais, ūkiniais ir veiklos dokumentais (LRT Tarybos nario A. Račo prašymą pridedu).

Pastebėtina, kad beveik visi A.Račo prašomi pateikti dokumentai ar informacija, vadovaujantis Komercinių paslapčių sąrašu, patvirtintu LRT generalinio direktoriaus 2004 m. birželio 11d. įsakymu Nr. 1RA-46, yra LRT komercinė paslaptis ir susipažinimui su tokia informacija LRT Tarybos nariams yra nustatyta speciali tvarka (9 ir 10 punktai LRT Tarybos funkcijoms atlikti būtinos informacijos apie LRT veiklą teikimo LRT Tarybos nariams ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto LRT Tarybos 2010 m. kovo mėnesio 30 d. protokolu Nr.PI-04). Būtina atsižvelgti į tai, kad A. Račas anksčiau viešino informaciją kuri galėjo pakenkti LRT. Todėl yra galimybė, kad dalis arba visa prašoma informacija bus panaudota ne LRT Tarybos nario funkcijoms atlikti ir galimai padarys žalą LRT.

Taip pat pažymėtina, kad dalies prašomos pateikti informacijos pateikimo apimtis ir forma nėra aiški. Neaišku, kokia forma bei apimtimi turėtų būti pateikti LRT padalinių darbuotojų darbo užmokesčio pokyčiai 2009-2010 metais, LRT darbuotojams skirtos nuobaudos 2010-2011 metais, ar informacija ir/ar dokumentai turėtų atspindėti tik bendrus statistinius pokyčius, ar reikia pateikti informaciją apie kiekvieną LRT darbuotoją.

Atsižvelgiant į prašomos informacijos didelę apimti bei į tai, kad didžioji dalis prašomos pateikti informacijos yra LRT komercinė paslaptis, kyla pagrįsta abejonė, ar visa prašoma informacija yra būtina LRT įstatymo 10 str. nustatytoms LRT Tarybos nario funkcijoms vykdyti.

Todėl vadovaudamasis LRT Tarybos funkcijoms atlikti būtinos informacijos apie LRT veiklą teikimo LRT Tarybos nariams ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto LRT Tarybos 2010 m. kovo mėnesio 30 d. protokolu Nr.PI-04, 16 punktu, prašau, įvertinant, ar LRT Tarybos nario A. Račo prašyme reikalaujama informacija yra būtina LRT Tarybos nario funkcijoms atlikti bei atsižvelgiant į prašomos pateikti informacijos apimtį ir formą priimti sprendimą dėl LRT Tarybos nario A. Račo prašymo tenkinimo patvirtinimo.

PRIDEDAMA. LRT Tarybos nario A. Račo prašymas susipažinti su LRT dokumentais
Pagarbiai,
LRT generalinis direktorius  A. Siaurusevičius

P.S. Aukščiau minimą aprašą LRT Taryba pirmą kartą savo veiklos istorijoje patvirtino 2010 metų kovo 30 dieną. Taip jau sutapo, kad iniciatyva dėl aprašo priėmimo kilo man pirmą kartą paprašius informacijos apie LRT veiklą.

Aprašo tekstas pridedamas:

PATVIRTINTA
LRT tarybos 2010_m. kovo_ mėn. 30 d.
Protokolu Nr. PI-04

LRT TARYBOS FUNKCIJOMS ATLIKTI BŪTINOS INFORMACIJOS APIE LRT VEIKLĄ TEIKIMO LRT TARYBOS NARIAMS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja informacijos apie LRT veiklą, būtinos LRT tarybos funkcijoms atlikti, teikimo LRT tarybos nariams bei naudojimo tvarką.
2. Pagal šį Aprašą LRT tarybos funkcijoms atlikti būtiną informaciją apie LRT veiklą LRT tarybos nariui teikia LRT administracija ir Administracinė komisija LRT tarybos nario prašymu.
II. LRT TARYBOS NARIŲ PRAŠYMŲ DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA
3. LRT tarybos narys, pageidaujantis iš LRT administracijos ir/ar iš Administracinės komisijos gauti LRT tarybos funkcijoms vykdyti būtiną informaciją apie LRT veiklą, Tarybos sekretoriui raštu pateikia prašymą, kuriame privalo nurodyti: (1) savo vardą, pavardę; (2) kam adresuoja savo prašymą (LRT administracijai ar Administracinei komisijai); (3) prašymo datą; (4) kokius dokumentus ir/arba kokią informaciją prašo pateikti susipažinimui. Gautame prašyme LRT tarybos sekretorius privalo įrašyti prašymo gavimo datą ir pasirašyti.
4. LRT tarybos sekretorius apie gautą LRT tarybos nario prašymą ir jo turinį nedelsdamas privalo elektroniniu paštu informuoti LRT tarybos pirmininką. Sekretorius LRT tarybos nario prašymą dėl informacijos gavimo iš LRT administracijos taip pat privalo nedelsdamas pateikti LRT generaliniam direktoriui (arba jo įgaliotam asmeniui), o prašymą dėl informacijos gavimo iš Administracinės komisijos – Administracinės komisijos pirmininkui (arba jo įgaliotam asmeniui). Tarybos sekretorius apie gautą LRT tarybos nario prašymą ir jo turinį nedelsdamas privalo elektroniniu paštu informuoti ir kitus tokį pageidavimą pareiškusius LRT tarybos narius.
5. Gautą LRT tarybos nario prašymą dėl LRT tarybos funkcijoms atlikti būtinos informacijos apie LRT veiklą pateikimo LRT tarybos sekretorius privalo įregistruoti LRT tarybos narių prašymų dėl informacijos pateikimo registre. Gauti LRT tarybos narių prašymai saugomi pas LRT tarybos sekretorių visą LRT tarybos nario įgaliojimų laikotarpį, o jam pasibaigus perduodami saugoti į LRT dokumentų archyvą.
III. LRT VEIKLOS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO LRT TARYBOS NARIAMS TVARKA
6. LRT administracija ir/arba Administracinė komisija ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas paruošia LRT tarybos nario susipažinimui jo prašyme nurodytus dokumentus ir/ar informaciją ir informuoja LRT tarybos sekretorių, nurodydama laiką ir vietą, kurioje LRT tarybos narys gali susipažinti su prašoma informacija. LRT tarybos sekretorius nedelsdamas apie tai informuoja prašymą pateikusį LRT tarybos narį. Jei dokumentų ir/ar informacijos paruošimas reikalauja daugiau laiko, apie tai privaloma pranešti LRT tarybos sekretoriui, kuris atitinkamai informuoja prašymą pateikusį LRT tarybos narį LRT tarybos narių susipažinimo su LRT informacija tvarkos LRT tarybos narių susipažinimo su LRT informacija tvarkos . Tokiu atveju dokumentų ir/ar informacijos pateikimo terminą LRT administracijos atstovas (ar, atitinkamai, Administracinės komisijos atstovas) per LRT tarybos sekretorių suderina su prašymą pateikusiu LRT tarybos nariu. LRT tarybos nario prašomi dokumentai ir/ar informacija gali būti pateikiami per ilgesnį nei šiame punkte numatytą terminą ir tuo atveju, jei to pageidauja prašymą pateikęs LRT tarybos narys.
7. Jei LRT tarybos nario pateiktas prašymas dėl informacijos pateikimo nėra konkretus ir pagal jį sunku suprasti kokios informacijos prašoma, LRT administracijos ir/ar Administracinės komisijos atsakingas asmuo apie tai informuoja LRT tarybos sekretorių, kuris prašymą pateikusį LRT tarybos narį informuoja apie tai, kad būtina sukonkretinti prašymo turinį. Jei LRT tarybos nario prašoma informacija yra viešai LRT paskelbta, LRT administracijos ir/ar Administracinės komisijos atsakingas atstovas per 3 (tris) darbo dienas nuo LRT tarybos nario prašymo gavimo iš LRT tarybos sekretoriaus dienos informacijos paskelbimo šaltinį nurodo LRT tarybos sekretoriui, o šis nedelsdamas informuoja apie tai prašymą pateikusį LRT tarybos narį.
8. Dokumentai ir/ar informacija, kuriuose nėra teisės aktuose, LRT įstatuose, kituose LRT veiklą reglamentuojančiuose LRT tarybos ir/ar LRT generalinio direktoriaus patvirtintuose dokumentuose pripažintos komercinės paslapties ir/ar konfidencialios informacijos, LRT tarybos nario susipažinimui pateikiama LRT tarybos nario prašoma forma per LRT tarybos sekretorių.
9. Dokumentai ir/ar informacija, kuriuose yra teisės aktuose, LRT įstatuose, kituose LRT veiklą reglamentuojančiuose LRT tarybos ir/ar LRT generalinio direktoriaus patvirtintuose dokumentuose pripažintos komercinės paslapties ir/ar konfidencialios informacijos, LRT tarybos nariui pateikiami susipažinimui tam skirtose LRT patalpose, pasirašytinai, kaip nurodyta šio Aprašo 10 punkte.
10. Duomenis apie LRT tarybos nariui susipažinimui pateiktus šio Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir/ar informaciją LRT administracijos ar Administracinės komisijos atsakingas atstovas privalo įregistruoti Konfidencialios informacijos pateikimo LRT tarybos nariams registre. Gavęs tokius dokumentus ir/ar informaciją LRT tarybos narys nedelsdamas pasirašo šiame punkte nurodytame registre, tuo patvirtindamas atitinkamų dokumentų ir/ar informacijos gavimo faktą ir laiką.
11. LRT tarybos nariui susipažinimui pateiktų dokumentų ir/ar informacijos, nurodytų šio Aprašo 9 punkte, kopijos ir/ar nuorašai neteikiami, tokius dokumentus ir/ar informaciją draudžiama kopijuoti ir/ar išsinešti iš patalpos, kurioje LRT tarybos nariui tokie dokumentai ir/ar informacija pateikti susipažinimui.
12. Baigęs skaityti susipažinimui pateiktą medžiagą, LRT tarybos narys nedelsdamas grąžina ją atsakingam LRT darbuotojui arba (jei medžiaga gauta iš Administracinės komisijos) atsakingam Administracinės komisijos atstovui, kuris patikrina grąžintus dokumentus. LRT tarybos nariui grąžinus dokumentus ir/ar informaciją, nurodytą šio Aprašo 9 punkte, LRT administracijos ar Administracinės komisijos atsakingas atstovas pažymi apie tai šio Aprašo 10 punkte nurodytame registre, nurodo grąžinimo laiką ir pasirašo. LRT tarybos narys privalo grąžinti jam pateiktą medžiagą ne vėliau kaip likus pusei valandos iki darbo dienos pabaigos.
13. LRT tarybos narys su jam pateiktais susipažinti dokumentais ir/ar informacija privalo elgtis rūpestingai ir atsargiai.
14. LRT tarybos nario prašyme nurodyti dokumentai ir/ar informacija, su kuriais LRT tarybos narys pageidauja susipažinti, LRT tarybos nariui pateikiami susipažinimui neatlygintinai.
IV. ATSISAKYMAS TEIKTI INFORMACIJĄ
15. Šiame Apraše nurodyti dokumentai ir/ar informacija LRT tarybos nariui negali būti teikiami, jei LRT tarybos narys nėra pasirašytinai susipažinęs su šiuo Aprašu ir nėra pateikęs LRT tarybos nario konfidencialumo, komercinės paslapties laikymosi ir interesų konflikto vengimo pasižadėjimo (šios Tvarkos 1 priedas).
16. Kilus pagrįstoms abejonėms dėl LRT tarybos nario prašomos informacijos būtinumo LRT įstatyme nurodytoms LRT tarybos funkcijoms atlikti, taip pat kilus pagrįstoms abejonėms dėl LRT tarybos nario prašyme nurodytos informacijos pateikimo formos ir/ar apimties, LRT generalinis direktorius ir/ar Administracinės komisijos pirmininkas turi teisę kreiptis į LRT tarybą dėl LRT tarybos nario prašymo tenkinimo patvirtinimo. LRT tarybai patvirtinus LRT tarybos nario prašymą, LRT administracija ir/ar Administracinė komisija privalo atitinkamą LRT tarybos nario prašymą tenkinti.
17. Jeigu LRT administracija ir/ar Administracinė komisija atsisako pateikti LRT tarybos nario prašomą informaciją ir/ar dokumentus, LRT tarybos nariui išsiunčiamas apie tai pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis.
18. LRT Tarybos narys, manydamas, kad informacija jam nepateikta nepagrįstai, turi teisę atsisakymą pateikti LRT tarybos nario prašomą informaciją skųsti įstatymų nustatyta tvarka.
V. LRT DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
19. LRT tarybos narys informaciją, kurią gauna būdamas LRT tarybos nariu, gali naudoti tik LRT tarybos funkcijoms atlikti ir privalo užtikrinti, kad informacija, kuri jam tapo žinoma kaip kolegialaus LRT organo, turinčio teisę iš LRT administracijos ir/ar Administracinės komisijos gauti informaciją, būtiną LRT tarybos funkcijoms atlikti, nariui, netaptų žinoma tokios teisės neturintiems asmenims, ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.
20. LRT tarybos narys negali naudoti informacijos, kurią jis gauna būdamas LRT tarybos nariu, asmeninei naudai ir/ar naudai trečiajam asmeniui gauti, asmeniniams ir/ar trečiųjų asmenų interesams tenkinti.
21. Visais atvejais, kai yra galima grėsmė dėl LRT tarybos nariui šiame Apraše ir/ar teisės aktuose nustatytų konfidencialumo reikalavimų pažeidimo bei konfidencialios informacijos atskleidimo, LRT tarybos narys privalo apie tai pranešti Tarybai, Administracinei komisijai ir LRT generaliniams direktoriui ir kartu numatyti priemones šiai grėsmei pašalinti.
22. LRT tarybos narys privalo vengti situacijos, kai jo prašomos dokumentų ir/ar informacijos pateikimas gali pažeisti LRT tiekėjų, klientų ir/ar kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, o apie tokios grėsmės buvimą privalo pranešti LRT tarybai, Administracinei komisijai ir LRT generaliniam direktoriui ir kartu numatyti priemones šiai grėsmei pašalinti.
23. LRT tarybos nariui nustojus eiti LRT tarybos nario pareigas, konfidencialumo reikalavimai lieka galioti.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Asmuo, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
25. Visi LRT tarybos nariai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po šio Aprašo įsigaliojimo su šiuo Aprašu supažindinami pasirašytinai ir pateikia LRT tarybos nario konfidencialumo, komercinės paslapties laikymosi ir interesų konflikto vengimo pasižadėjimą (šios Tvarkos 1 priedas).
26. Naujai paskirtas LRT tarybos narys ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po pirmojo LRT tarybos posėdžio, kuriame jis dalyvauja, su šiuo Aprašu supažindinamas pasirašytinai ir pateikia LRT tarybos nario konfidencialumo, komercinės paslapties laikymosi ir interesų konflikto vengimo pasižadėjimą (šios Tvarkos 1 priedas).
___________________________

LRT tarybos funkcijoms atlikti būtinos informacijos apie LRT veiklą teikimo LRT tarybos nariams ir naudojimo tvarkos aprašo 1 priedas

____________________________________________________________________________________
(LRT tarybos nario vardas ir pavardė)

Viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

LRT TARYBOS NARIO KONFIDENCIALUMO, KOMERCINĖS PASLAPTIES LAIKYMOSI IR INTERESŲ KONFLIKTO VENGIMO PASIŽADĖJIMAS

_____ m. _________ mėn. ____ d.

Būdamas (būdama) viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos“ (toliau – LRT) tarybos nariu (nare),
1. Pasižadu:
1.1. laikytis teisės aktuose, LRT įstatuose, kituose LRT veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose kolegialaus juridinio asmens organo nariams nustatytų pareigų;
1.2. informaciją, kurią gaunu būdamas LRT tarybos nariu, naudoti tik LRT tarybos funkcijoms atlikti;
1.3. užtikrinti, kad informacija, kuri man tapo žinoma kaip kolegialaus LRT organo, turinčio teisę iš LRT administracijos ir/ar Administracinės komisijos gauti informaciją, būtiną LRT tarybos funkcijoms atlikti, nariui, netaptų žinoma tokios teisės neturintiems asmenims, ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus;
1.4. nenaudoti informacijos, kurią gaunu būdamas LRT tarybos nariu, asmeninei naudai ir/ar naudai trečiajam asmeniui gauti, asmeniniams ir/ar trečiųjų asmenų interesams tenkinti.
1.5. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų;
1.6. vengti situacijų, kai mano prašomos dokumentų ir/ar informacijos pateikimas gali pažeisti LRT tiekėjų, klientų ir/ar kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, o apie tokios grėsmės buvimą įsipareigoju pranešti LRT tarybai, Administracinei komisijai ir LRT generaliniam direktoriui ir kartu numatyti priemones šiai grėsmei pašalinti.
1.7. kai yra galima grėsmė dėl mano konfidencialumo reikalavimų pažeidimo bei konfidencialios informacijos atskleidimo, įsipareigoju apie tai pranešti LRT tarybai, Administracinei komisijai ir LRT generaliniams direktoriui ir kartu numatyti priemones šiai grėsmei pašalinti.
2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:
2.1. Žinios apie LRT personalą ir valdymo struktūrą:
2.1.1. Darbo apmokėjimo ir skatinimo sąlygos, darbo užmokesčio ir autoriaus atlyginimų dydis;
2.1.2. LRT darbuotojų ar kitų su LRT susijusių fizinių asmenų duomenys be jų raštiško sutikimo;
2.1.3. LRT tarybos uždarų posėdžių medžiaga ir protokolai;
2.2. Žinios apie LRT strateginius bei taktinius planus:
2.2.1. Prognozuojami finansiniai-ekonominiai rodikliai;
2.2.2. Kainodaros strategija;
2.2.3. Derybų su Lietuvos bei užsienio partneriais/kontrahentais/konkurentais eiga;
2.2.4. Žinios apie pasirašytus ketinimų protokolus;
2.2.5. Verslo strategijos, verslo planai, išskyrus tuos planus, kuriuos Taryba nutaria paviešinti;
2.2.6. Veiklos perspektyviniai ir kasmetiniai planai;
2.3. Finansinė-ekonominė LRT informacija, išskyrus esančią LRT tarybos patvirtintoje metinėje veiklos ataskaitoje, įskaitant:
2.3.1. Ketvirtines pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas;
2.3.2. Paslaugų kainodarą;
2.3.3. Ketvirtines finansines ataskaitas;
2.4. Žinios apie komercinius/dalykinius ryšius:
2.4.1. LRT organizuotų viešų konkursų dalyvių pateikta medžiaga;
2.4.2. Informacija apie LRT klientus, komercinius partnerius, tarpininkus;
2.4.3. LRT sudaromų sutarčių ir susitarimų sąlygos;
2.4.4. Visa su viešaisiais pirkimais, kuriuose dalyvauja LRT arba kuriuos organizuoja LRT, susijusi informacija, išskyrus tą informaciją, kurią leidžia skelbti Viešųjų pirkimų įstatymas;
2.5. Intelektinė nuosavybė:
2.5.1. Žinios apie LRT arba LRT užsakymu kuriamus intelektinės nuosavybės kūrinius, jų pobūdį, tikslą, tarpinius bei galutinius rezultatus, įskaitant (bet jais neapsiribojant) naujus programų projektus, kūrybinius sumanymus, su tuo susijusius finansinius ir žmogiškuosius išteklius;
2.5.2. LRT parengti projektai dėl LRT finansinių-ekonominių rodiklių pagerinimo;
2.5.3. Naujų produktų/paslaugų projektai, modeliai, techniniai aprašymai, preliminarūs skaičiavimai;
2.5.4. Neužregistruoti prekių ir paslaugų ženklai;
2.5.5. Duomenys apie LRT sukurtą programos įrangą ir kiti intelektinės nuosavybės kūriniai;
2.5.6. Programų tinklelio (naujo ar patikslinto) projektas.
2.6. Kita informacija, kuri teisės aktuose, LRT įstatuose, kituose LRT veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose pripažinta komercine paslaptimi ir/ar konfidencialia informacija, jei jos atskleidimas prieštarauja įstatymams ar nėra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir/ar gali daryti nuostolių teisėtiems LRT ir/ar trečiųjų šalių interesams.
3. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu visiškai atlyginti LRT padarytą žalą.
4. Man nustojus eiti LRT tarybos nario pareigas, konfidencialumo reikalavimai lieka galioti.

____________________________________ _________________
(Vardas, pavardė) (Parašas)

(9 balsų, vidurkis: 4,56 iš 5)
Loading...