LRT Taryba dėl privačių interesų deklaravimo į teismą nesikreips

Šiandien aš ir visi kiti LRT tarybos nariai gavome LRT tarybos pirmininko G.Ilgūno laišką, susijusį su privačių interesų deklaravimu.

Pamenate, stebėjausi, kai praeitame LRT tarybos posėdyje visi dalyvavę tarybos nariai, apsvarstę Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pakartotinį paaiškinimą ir raginimą deklaruoti privačius intersus, balsavo už tai, kad LRT admninistracija kreiptųsi dėl VTEK išaiškinimo į teismą.

Taigi, LRT tarybos pirmininkas savo laiške pranešė, kad LRT teisės skyriaus vadovės D.Apšegienės nuomone, „teismui galima skųsti tik Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos sprendimus.  Tuo tarpu 2010-01-20 Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos raštas Nr. S-44(26) yra tik išaiškinimas raštu į LRT Tarybos paklausimą.“

Laiške taip pat teigiama, kad:

D. Apšegienės nuomone, LRT Tarybos nariai dėl to, kad Viešųjų ir privačių  interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo prasme privalo deklaruoti privačius interesus, NETAMPA VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS. LRT tarybos nariai niekada nebuvo, nėra ir nebus (nebent bus pakeistas Valstybės tarnybos Įstatymas) valstybės tarnautojais.

Vadovaujantis Viešųjų ir privačių  interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, interesus PRIVALO DEKLARUOTI NE TIK VALSTYBĖS TARNAUTOJAI, BET IR KITI, Viešųjų ir privačių  interesu derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 STR. 1 D. IŠVARDYTI ASMENYS!!!

 LRT TARYBOS NARIAI, BŪDAMI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS, GAUNANČIOS LĖŠŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO, AUKŠČIAUSIOJO VALDŽIOS ORGANO NARIAIS, PATENKA  Į TOKIŲ ASMENŲ, PRIVALANČIŲ TEIKTI PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJAS, SARAŠĄ.

Tokiu atveju, D. Apšegienės nuomone, kreiptis į teismą nėra juridinio pagrindo.

Taigi, drįsčiau teigti, jog į visus klausimus atsakyta ir kad jau kitą savaitę VTEK svetainėje visi, kam tai įdomu, galės surasti visų LRT tarybos narių privačių interesų deklaracijas. 

P.S. Beje, praėjusią savaitę VTEK visiems LRT tarybos nariams išsiuntė priminimus, kuriuose, be kita ko, nurodoma, kad:

nepateikus privačių interesų deklaracijos, Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimų kodekso 202(1)* straipsnyje numatyta atsakomybė už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymoįpareigojančiųjų nuostatų pažeidimą

_________________________________________________________

* 202 (1) strapsnis 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudžiančių, įpareigojančių ar apribojančių nuostatų, išskyrus drausminio pobūdžio nuostatas, pažeidimas – užtraukia baudą nuo 500 iki 1000 litų.

Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo 1000 iki 2000 litų arba nušalinimą nuo darbo (pareigų).

(Dar neįvertinta)
Loading...
 • Karolis Jachimavičius/uroboras.lt

  (clap)

 • Rytis I

  Pati privačių interesų deklaracija turbūt nėra nei blogai nei gerai. Gal kažkam ji tiesiog nemaloni procedūra. Bet tokį pasiaiškinimą dėl kreipimosi į teismą pavadinčiau eiliniu išsisukinėjimu. Ar šiuo atveju „išaiškinimas“ neturi sprendimo galios? Ar tokiu atveju tai neadekvatu? Na gerai, tegu tai aiškinasi teisininkai… Man tik įdomu – kodėl po tiekos metų ir kaip tik dabar, kai vėl kažkokia ten trintis tarp direkcijos ir Tarybos? O ką gi iki tol veikė tas VTEKas?

 • Auksinis Kardas

  Sveikiname p. Račą parodžius gerą pavyzdį ir padėjus kitiems LRT tarybos nariams juo pasekti :)

 • Skeptikas

  Tik liūdna, kad tokiu „sudėtingų“ klausimų sprendimu užsivertusi taryba neturi laiko pasiaiškinti, kaip čia Romanovas be jokio konkurso ir pakankamai tyliai (nes taryba nežinojo) gavo sublicenciją olimpinių žaidynių transliavimui.
  Čia galima perfrazuoti tą pasakymą apie šunis ir karavaną į „šnekučiai aiškinasi smulkmenas, o siauras dirba“.

  • mielas Skeptike, jūsų žiniai, taryba renkasi kartą į mėnesį. Paskutiniame tarybos posėdyje LRT administracija nepateikė informacijos apie licencijos pardavimą. Tikiuosi, kad kitame posėdyje LRT administracija pateks informaciją ir paaiškins. Taryba galės pritarti tokiam sprendimui arba jį kaip nors kitaip įvertinti.

 • Slyvanosis

  Iš tiesų, neturintys ko gėdytis ir slėpti LRT tarybos nariai gali duoti „durniams“ kelią ir viešai pademonstruoti finansinius lašinukus Tautai. Tauru ir sektina būtų.
  Tačiau mane liūdina žinojimas, kad Lietuvos kelionę į geresnę būti reguliuoja žemos kvalifikacijos darbuotojai, o ypač besiskelbią teisininkais, dirbą viešojo administravimo srityje.

  Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos
  1. Valstybės tarnyba – teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, taip pat atsirandančių dėl valstybės tarnautojo viešojo administravimo veiklos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje įgyvendinant tam tikros valstybės valdymo srities politiką ar užtikrinant jos įgyvendinimo koordinavimą, koordinuojant tam tikros valstybės valdymo srities įstaigų veiklą, valdant, paskirstant finansinius išteklius ir kontroliuojant jų panaudojimą, atliekant auditą, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sprendimus viešojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikiant dėl jų išvadas, valdant personalą arba turint viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldžių asmenų atžvilgiu, visuma. (cituoju įstatymo dalį paste-copy metodu, šaltinis http://www.lrs.lt)

  Aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžti VISI valstybės tarnybos subjektai: „teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, taip pat atsirandančių dėl valstybės tarnautojo viešojo administravimo veiklos“.
  Kokie dar „KITI, Viešųjų ir privačių interesu derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 STR. 1 D. IŠVARDYTI ASMENYS!!!“???
  Gerbiamas Lietuvos Respublikos Prezidentės deleguotas LRT tarybos nary Artūrai Račai. Ar jūs nemanote, kad (nekompeten)tingi darbuotojai turėtų užleisti valstybės lėšomis finansuojamas darbo vietas kompetentingiems ir kvalifikuotiems asmenims?
  Na, sakykite man, kaip drįsta VTEK gąsdinti LRT savininko atstovus administravimo nuobaudomis, o pastarieji kaip veršiai skerdyklon vedami net gailiai subliauti neturi teisės?
  Po velnių, aš jūsų vietoje reikalaučiau iš LTV direktoriaus tris kartus per dieną, nuo pirmadienio iki pirmadienio rodyti „Šuns širdį“ ir, pasisodinus Bumblaucką, Lapatą ir Egidką, komentuoti Preobraženskio pamokymus – aiškia ir kiekvienam suprantama kalba.
  Nematau kitokio kelio iš „tupyko“…
  Sorry už patosą…

 • Visiemsdzin

  Nagi nagi, idomu. Turetu kvepeti lievais siauro pinigeliais. Juk rebiatu is sumazejusiu biudzetiniu nepasotinsi, o sone prasimanytu ir subnuoma pridengtu milijoninems skoloms dengti butu gaila :) Kur apie tai issamiau, nes cia truputi off topic?

 • Dėl LRT tarybos narių buvimo (arba ne) valstybės tarnautojais:

  LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS
  4 straipsnis. Įstatymo taikymas
  4. Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtiems valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkams, jų pavaduotojams ir nariams, taip pat pagal specialius įstatymus įsteigtų komisijų, tarybų, fondų valdybų pirmininkams ir nariams, taikoma tik šio Įstatymo 33 straipsnio 3 dalis. Šiems valstybės pareigūnams, išskyrus tuos, kurie tik periodiškai dalyvauja šioje dalyje nurodytų komisijų, tarybų, fondų valdybų posėdžiuose, taip pat taikomas šio Įstatymo 36 straipsnis.

  Jeigu LRT taryba yra daiktas, įsteigtas pagal specialų įstatymą, o taip, berods, ir yra, tai LRT tarybos nariai vis gi yra valstybės tarnautojai, kuriems taikomas šio įstatymo 33.3 straipsnis. Aišku, tas straipsnis toks keistokas:

  3. Kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos vadovas ir nariai privalo solidariai atlyginti valstybės ir savivaldybės institucijai ir įstaigai žalą, padarytą dėl kolegialios institucijos sprendimų, priimtų pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Nuo pareigos atlyginti žalą atleidžiami tie asmenys, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį sprendimą, įteikė institucijos vadovui rašytinį pareiškimą. Kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos vadovo ir nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jų nuo padarytos dėl jų kaltės žalos atlyginimo. Ginčus dėl žalos atlyginimo sprendžia teismas.

  Jeigu šio straipsnio nuostatos netaikomos LRT tarybos nariams, tada atsitinka juridinis kazusas. Įstatymas formaliai įvardina Tarybos narius valstybės tarnautojais pagal straipsnį 4.4., tačiau nenustato jiems jokių įpareigojimų, teisių ar atsakomybės.

  Užtat, panašu, tai padaro Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

 • laila

  su dideliu malonumu panagrineciau Jusu A.Racai deklaracija :))).
  Gal joje atsispindes „kova“ su mazomis imonemis :)))

  • miela laila, jokių problemų – VTEK sakė, kad šią savaitę deklaracija bus paskelbta viešai. Džiaugiuosi, kad apturėsite malonumą – gerai kai žmogui tiek mažai reikia:)

 • laila

  Komentaras pašalintas A.R.

 • laila

  Komentaras pasalintas ???Kaip paprasta …brukst ir viskas…brukst koki smeizto rasteli…bruks bruks…ir kur ta Jusu deklaruojama zodzio laisve?Apie save rasote- susirasinekime, diskutuokime ir t.t. PEZALAS

  • miela laila, susirašinėti anaiptol nereiškia rašyti nesąmones ar įžeidinėti. Žodžio laisvė nereiškia laivės šmeižti ir užgaulioti.

   • Arturai, a Arturai, as tau pritariu. Pats Dievas tavo lupomis kalba.
    As tikiu zodzio laisve ir Dievo zodis keliauja kartu.
    Arturai, pats Dievas atsiunte tave i si pasauli, as tikiu, tu padarysi jame tvarka. Dievas su tavimi, Arturai.

    • miela Inga, aš atsiprašau, bet dievų pagalbos man nereikia ir aš puikiai žinau, kas mane į šį pasaulį atsiuntė. O jums patarčiau susirūpinti savo sveikata:)

     • Arturai, as tikiu, kad Ingai* reikia apsilankyti kokioje nors gydymo istaigoje. Pas psichologa, zinau. As jau uzsiregistravau kitam penktadieniui.

   • laila

    Jus rasote, kad izeidineti negalima?Prajuokinote, o Jus pats, tiesiog dievaitis, nes visi kiti tik Dundukai.
    Taip pat prisimenu pokalbi tel. su Jumis, kurio metu Jus man teskete tai, kad as esu vagis, o kur dar, kad as nesu kysius ir tt….cia jau perlenkete lazdas tiek.
    Stebiuosi ir toliau stebiu, kaip Jus dirbate.Pezate, pezate…

    • nerijus

     Pastaruoju metu, kai Valstybės „vairą“ perėmė konservatoriai ir dalis liberalų, ir prezidente priešakyje, tai matau ne darbą, o atidirbinėjimą…

    • miela laila, valdykitės ir galvokite, ką kalbate. Ir prašyčiau viešoje erdvėje neplatinti šmeižto, nes už tai numatyta atsakomybė.

     • laila

      teisingai sakote, neplatinti smeizto…tai dabar norite jau atsiriboti savo anksciau istartu zodziu man telefonu:) Zuikis drasuolis, kaip paprasta neigti savo veiksmus.

      Edita Šerelienė

     • miela Edita, malonu, kad pagaliau prisistatėte. Tačiau meluoti vis tiek negražu. Tikiuosi, turite įrodymų pagrindžiančių savo žodžius, nes aš puikiai prisimenu, ką sakiau. Ir artimiausiu metu – ketvirtadienį – tą patį vėl pasakysiu. Labai trumpai: kad tokios bendrovės kaip jūsų, viešai siuntinėjančios pasiūlymus pirkti paslėptą reklamą vagia iš skaidriai dirbančių bendrovių, kenkia jų verslui ir nenusipelno valstybės paramos.

     • laila

      Imonei ir joje dirbantiems zmonem,nera ka irodineti, nes nera bausti, ispeti vykde nusikalstama veika, taip pat nera tureje jokiu problemu su teisesauga.Yra atsiskaite su valstybes soc.dr ir VMI.
      Todel ruoskite bent si karta dokumentus is savo puses, kuriais galesite pagristi savo smeizto kampanija.Taip pat dar laukiu ne tik atsiprasymo uz viesus grasinimus, bet ir paaiskinimo del savo kovos su mazomis imonemis, kaip sakote „su tokiomis“.Klausimas yra toks- SU KOKIOMIS?

 • laila

  kaip greitai pakeitete puolimo taktika.Zinoma pokalbio su Jumis as neirasinejau, nors zinoma gaila…mano darbo metodai truputi kitokie, mes nepuciame burbulu is nieko, tuo labiau nekenkiame kitoms imonems ir viesai negrasiname.

  • miela Edita, tamstos darbo metodai mums visiems gerai žinomi. Jei pamiršote, galiu priminti: „laidoje Užsakovui pageidaujant, talpiname ir paslėptą reklamą“, „esant reikalui užsakomieji reportažai ar paskelbtas konkursas laidos metu“, „užsakovui pageidaujant galime pasiūlyti ir kitus reklaminio laiko paketus.Užsakovui pageidaujant, galime pagaminti tik reportažą į laidą“

   • laila

    Uzduosiu klausima:
    1. nuo kada imonems yra uzdrausta gaminti informacinius, reklaminius reportazus?
    2.laidose talpinti konkursus?
    3.ar skaitete, kas yra paslepta reklama?
    4.puikiai zinote, kad komercinis yra klaidingas del techniniu kliuciu ir yra paneigtas, taip pat paskelbtas negaliojanciu?Bet matau, Jums patinka klaidinti zmones ir vaidinti VISA ISMANANTI.

    5.Nuo kada imonems yra uzdrausta pardavineti Uzsakovams reklaminius paketus laidoje?

    Labai prasau pasiskaitykite dar karteli istatymus ir kita karta pradejus savo ‘zygdarbi“ pasikaustyti istatymu ismanymu ir parasais tvirtintais dokumentais.
    Tuo labiau Jusu paciu zurnalistu etikoje yra parasyta…neskleiskite nepatikrintu faktu.Jei jau buvote toks tikras, reikejo ta tariama „paslepta“ reklama ir uzsisakyti pas mane.
    nes susidaro nuomone, kad vis PEZAM, PEZAM ir PEZAM, nes kitaip pinigu nemokes :)

    • Neringa, aš tamsta stebiuosi…

     2.37 „Paslėpta reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie gamintoją ar paslaugos teikėją, jo pavadinimą ar veiklą, prekių ženklą, pateikiama taip, kad reklamos vartotojas gali nesuprasti, kad tai reklama, arba gali suklysti dėl pateiktos reklamos tikrojo tikslo. Toks informacijos pateikimas visais atvejais laikomas paslėpta reklama, kai už ją užmokama ar kitaip atsilyginama.“

     39.5 Paslėpta reklama ir paslėpta teleparduotuvė draudžiamos.

     Aš suprantu, kad įkliuvote, bet turėkite drąsos už tai prisiimti atsakomybę ir neieškokite kaltų.

     Juk viskas labai aišku – buvote pagauti už rankos, nubausti, išmesti iš BTV.

     Jūsų vietoje tiesiog tylėčiau ir bandyčiau pasitaisyti:)

     • laila

      Gerai varote, dar karta isitikinu, kad istatymu ne tik neskaitote, bet ir ju nesuprantate.
      Del baudu, klausiu, ar turite dokumentus del musu imones.Imone niekada nera nei bausta, nei ispeta del gamybos, o BTV, taip – gavo nes istransliavo.Ar jauciate skirtuma?Del ismetimo- prajuokinote, bet jei norite ir cia sau uzsideti pliusiuka, prasau.
      Manes nestebina, kad siais laikais i darba priimami nekompetetingi asmenys.Juk anksciau jau rasiau, yra toks posakis „nuvarytus arklius nusauna“.Todel nestebina zmones, kurie yra skirti atlikti juodiems darbeliams.

      Juk pinigus visi skirtingai uzsidirba?Ar ne Racai?

     • mdxacuk

      Lailai

      Va, va, kaip pirštu į akį. Aš irgi įtariu, kad p. Račas įstatymų neskaito ir nesupranta. Pensijų įstatymo tai tikrai, net fundamentalių principų, atrodo, nėra girdėjęs – rašiau jau kitame komentare apie 25 metus. Bet vistiek, kaip jūs sakėt, bando apsimesti visažiniu. Tiktai aš bijau ginčytis, nes gali apšaukti dunduku ir ištrinti. O jūs drąsi, principinga ir atkakli moteriškė, jis tokių privengia. Va tokią Ingą* tai trina ištisai. Ir už ką – už teisybę!

 • laila

  mdxacuk matote, kaip cia yra, juk man jau nera ko bijoti :) Racas jau nuteise ir emesi „svarinimosi“ veiksmu nuo mano imones :)))
  Negaliu atsistebeti daugumos cia rasanciu ( rasau su pagarba) besistengianciais itikti, patikti ir kartais paglostyti Raca.Nes zinote kaip sakoma “ Kas kitas jei ne Katinas pakels sau uodega“

  Nusprendziau ir as parasyti :), savo Dundukiskas mintis isdestyti :)