VTEK paaiškina dėl LRT tarybos ir administracijos narių privačių interesų deklaravimo

Šiandien iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos gavau raštą.

Mano nuomone, daugiau aiškumo visada yra gerai…

______________________________________________________________________________________________________

 

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nariuiArtūrui Račui

 

S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius  

  2009-10-       Nr. S -………….- (2.9) 

 

 

DĖL LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS TARYBOS NARIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – Komisija), atsakydama į Jūsų žodinį paklausimą, teikia paaiškinimus dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) tarybos narių privačių interesų deklaravimo.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, – valstybės politikai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai, teisėjai, profesinės karo tarnybos kariai, vykdantys operatyvinę veiklą, profesinės karo tarnybos karininkai, asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių įmonėse, biudžetinėse įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus, taip pat kiti asmenys pagal įstatymus turintys viešojo administravimo įgaliojimus.

Asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus (tiek viešojo, tiek vidaus administravimo įgaliojimus), priskiriami prie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir jiems Įstatymas taikomas visa apimtimi.

Įstatymu siekiama suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje.

Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo (toliau – LRT įstatymas) 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad LRT yra valstybei nuosavybės teise priklausanti viešoji įstaiga. To paties įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad LRT visuotinio susirinkimo funkcijos pavedamos LRT tarybai. Taryba yra aukščiausiasis organas, atstovaujantis visuomenės interesams, kuri finansuojama iš LRT lėšų, gaunamų iš valstybės biudžeto (Įstatymo 9 straipsnio nuostatos). LRT įstatymo 10 straipsnis reglamentuoja LRT Tarybos funkcijas, teises ir atskaitomybę.

Įvertinus ankščiau išvardintų teisės aktų nuostatas, Komisijos nuomone, LRT tarybos nariai, kaip ir kiti LRT darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus (dirba viešojoje įstaigoje, gaunančioje lėšas iš valstybės biudžeto bei turi administravimo įgaliojimus), privalo deklaruoti privačius interesus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka.

 Įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad privatūs interesai – tai asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje (ar jo artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas. Įstatymas įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis – LRT tarybos narius ir kitus darbuotojus, turinčius administravimo įgaliojimus, – vengti interesų konfliktų ir elgtis taip, kad net nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra (3 straipsnio 2 dalis) ir draudžia jiems dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, sukeliančius interesų konfliktą (11 straipsnio 1 dalis), – t. y. vengti situacijos, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti ar dalyvauti priimant sprendimą, susijusį ir su jo privačiais interesais (2 straipsnio 4 dalis). Privatūs valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens interesai yra asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje (ar jam artimo asmens), asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas (2 straipsnio 2 dalis). Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, vykdydamas Įstatymo 11 straipsnyje numatytus reikalavimus, privalo nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, galintį sukelti viešųjų ir jo privačių interesų konfliktą. Tokiu atveju jis taip pat privalėtų nedelsiant papildyti savo privačių interesų deklaraciją (Įstatymo 7 straipsnio 2 dalis).

Komisija rekomenduoja LRT tarybos nariams ir kitiems darbuotojams, kilus interesų konflikto situacijai ar atsiradus tokios situacijos kilimo galimybei, vadovaujantis Įstatymo nuostatomis, deklaruoti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas (7 straipsnio 2 d.), apie iškilusią ar potencialią interesų konflikto situaciją informuoti savo tiesioginį vadovą, asmenis, kartu dalyvaujančius procedūrose, ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėse sprendimų, keliančių interesų konfliktą, rengimo, svarstymo bei priėmimo procedūrose (11 straipsnio 2 dalis).

Esant poreikiui, prašome kreiptis, komisijos sekretoriato tarnautojai suteiks metodinę pagalbą.

 Pagarbiai

Komisijos narys,

laikinai einantis pirmininko pareigas                                                                                  Vytautas Andriulis

(2 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...