VTEK paaiškina dėl LRT tarybos ir administracijos narių privačių interesų deklaravimo

Šiandien iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos gavau raštą.

Mano nuomone, daugiau aiškumo visada yra gerai…

______________________________________________________________________________________________________

 

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nariuiArtūrui Račui

 

S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius  

  2009-10-       Nr. S -………….- (2.9) 

 

 

DĖL LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS TARYBOS NARIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – Komisija), atsakydama į Jūsų žodinį paklausimą, teikia paaiškinimus dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) tarybos narių privačių interesų deklaravimo.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, – valstybės politikai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai, teisėjai, profesinės karo tarnybos kariai, vykdantys operatyvinę veiklą, profesinės karo tarnybos karininkai, asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių įmonėse, biudžetinėse įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus, taip pat kiti asmenys pagal įstatymus turintys viešojo administravimo įgaliojimus.

Asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus (tiek viešojo, tiek vidaus administravimo įgaliojimus), priskiriami prie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir jiems Įstatymas taikomas visa apimtimi.

Įstatymu siekiama suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje.

Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo (toliau – LRT įstatymas) 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad LRT yra valstybei nuosavybės teise priklausanti viešoji įstaiga. To paties įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad LRT visuotinio susirinkimo funkcijos pavedamos LRT tarybai. Taryba yra aukščiausiasis organas, atstovaujantis visuomenės interesams, kuri finansuojama iš LRT lėšų, gaunamų iš valstybės biudžeto (Įstatymo 9 straipsnio nuostatos). LRT įstatymo 10 straipsnis reglamentuoja LRT Tarybos funkcijas, teises ir atskaitomybę.

Įvertinus ankščiau išvardintų teisės aktų nuostatas, Komisijos nuomone, LRT tarybos nariai, kaip ir kiti LRT darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus (dirba viešojoje įstaigoje, gaunančioje lėšas iš valstybės biudžeto bei turi administravimo įgaliojimus), privalo deklaruoti privačius interesus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka.

 Įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad privatūs interesai – tai asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje (ar jo artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas. Įstatymas įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis – LRT tarybos narius ir kitus darbuotojus, turinčius administravimo įgaliojimus, – vengti interesų konfliktų ir elgtis taip, kad net nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra (3 straipsnio 2 dalis) ir draudžia jiems dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, sukeliančius interesų konfliktą (11 straipsnio 1 dalis), – t. y. vengti situacijos, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti ar dalyvauti priimant sprendimą, susijusį ir su jo privačiais interesais (2 straipsnio 4 dalis). Privatūs valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens interesai yra asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje (ar jam artimo asmens), asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas (2 straipsnio 2 dalis). Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, vykdydamas Įstatymo 11 straipsnyje numatytus reikalavimus, privalo nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, galintį sukelti viešųjų ir jo privačių interesų konfliktą. Tokiu atveju jis taip pat privalėtų nedelsiant papildyti savo privačių interesų deklaraciją (Įstatymo 7 straipsnio 2 dalis).

Komisija rekomenduoja LRT tarybos nariams ir kitiems darbuotojams, kilus interesų konflikto situacijai ar atsiradus tokios situacijos kilimo galimybei, vadovaujantis Įstatymo nuostatomis, deklaruoti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas (7 straipsnio 2 d.), apie iškilusią ar potencialią interesų konflikto situaciją informuoti savo tiesioginį vadovą, asmenis, kartu dalyvaujančius procedūrose, ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėse sprendimų, keliančių interesų konfliktą, rengimo, svarstymo bei priėmimo procedūrose (11 straipsnio 2 dalis).

Esant poreikiui, prašome kreiptis, komisijos sekretoriato tarnautojai suteiks metodinę pagalbą.

 Pagarbiai

Komisijos narys,

laikinai einantis pirmininko pareigas                                                                                  Vytautas Andriulis

(2 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...
 • lida

  „Per posėdį LRT tarybos naujokas A.Račas entuziastingai domėjosi, kokia tvarka galima būtų smulkiai susipažinti su visuomeninio transliuotojo finansine būkle: darbuotojų algomis, laidų sąmatomis, techninėmis sąnaudomis.
  „Neatsakę į tuos klausimus, mes nieko negalime kalbėti apie finansinę padėtį. Neturėdama apie ją žinių, taryba neturi čia ką veikti“, – teigė jis.
  Tačiau A.Siaurusevičius replikavo, jog LRT finansiniuose dokumentuose esama nemaža konfidencialios informacijos. „Aš kalbėjau su naujienų agentūra ELTA. Jie nebūtinai norėtų, kad mūsų sutartį su ELTA matytų BNS direktorius. Bet jeigu taryba tai įgalios padaryti, aš jos valią vykdysiu“, – sakė LRT vadovas. Pats A.Račas atkirto, kad išsiverstų ir be šios su konkurentais susijusios sutarties.“ http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles%2F100122

  „O šiaip tai mano galimas interesų konfliktas toks aiškus, kad į bet kokį kokį bandymą siekti naudos BNS būtų reaguojama nedelsiant ir labai griežtai.“ http://racas.lt/pirmasis-atlyginimas-uz-darba-lrt-taryboje/#comment-38704

  Kieno čia Artūrui dar paklausus ? Na dėl visiško aiškumo.

  • Rytis I

   Atsiprašau, ką reiškia „nebūtinai norėtų“? Gal tai nieko nereiškia? Ar norėtų, jei..
   Jei kategoriškai niekas neprieštarauja, – reiškia galima, – ir visas aplinkybes turėtų žinoti visa taryba, ne vien BNSas. Ir mokesčių mokėtojai turėtų žinoti. Gal visuomeninė organizacija bent kažkuom skiriasi nuo komercinės struktūros, ar aš klystu?

   • lida

    Apie citatų autentiškumą – klausimas straipsnio autoriui, apie prasmę – autoriaus cituotam Siaurusevičiui ar Siaurusevičiaus cituotai ELTAi.

    • Rytis I

     Gerai, bet tavo nuomone, ar tai viešinama ar ne, ar visgi turi būti po skraiste „komercinė paslaptis“? Taip suprantu, kad LRT viešųjų pirkimų tvarka užsako vienas ar kitas paslaugas, tokiu atveju taryba negali matyti jokių (pvz šiukšlių išvežimo) sutarčių, gal tai išvis ne tarybos prerogatyva, – na tada Siauras tiesiai šviesiai turėtų tai ir pasakyti. „Nebūtinai norėtų“ – taip sakyti Siaurui ar Eltos šefui netinka, ne mergaitės gi..

     • lida

      Be abejonės, tarybos nariams visa info turi būti prieinama. Tarp tarybos narių neturėtų būti asmenų, turinčių su LRT tiesioginių verslo interesų. Man iki šiol neaišku, ar Artūras į tarybą paskirtas kaip visuomenės, mokslo ar kaip ultūros veikėjas ? Įtariu, kad kaip visuomenės. Jei taip, tai neturėtų aklinai dangstyti kai kuriuos savo viešus polegius, privataus gyvenimo neliečiamybe.

     • Rytis I

      Prezidentės skirtas?

     • lida

      Nesupratau klausimo.

 • Slyvanosis

  Pagal LRT įstatyme apibrėžtas tarybos funkcijas ir jos kompetencijai priskirtų klausimų paletę, jums, Artūrai, interesų konflitas negręsia.
  … o vis dėl to, kaip rasti LRT įstatus?

  • Mielas Slyvanosi, nežinau, bet bandysim ieškoti…:)

   • Radom. Tik i interneta neideta. Nieko is esmes skirtingo nuo LRT istatymo. Esme gi yra ta – ne viena kita viesoji istaiga neturi jos veikla reglamentuojancio atskiro istatymo, tai joms yra reikalingi istatai. Kadangi LRT turi savo atskira istatyma, tai jis is esmes ir yra jos veiklos istatai. Nors, kaip jau ir minejau, patys istatai irgi yra – atnaujinti 2008 metais dar prie Petrauskio.

 • lida

  Na ir kodėl patrynėte komentarą ? Ar pateiktos bernardinų ir jūsų paties citatos (su nuorodomis į šaltinius) neatitiko tikrovės ar žinomai melagingos ?

  • miela lida, niekas nieko netrynė. Tiesiog kai yra daugiau nei viena nuoroda, komentarui reikalingas patvirtinimas – apsauga nuo šiukšių, tskant..

   Atsiprašau, bet neturiu laiko nuolat tikrinti, ar gerbiama lida neparašė komentaro su dviem nuorodom…

   Kalbant apie patį komentarą, tai nelabai supratau, ką norėjot pasakyti tomis citatomis ir ką reiškia tas tamstos klausimas.

   Gal galėtumėte kaip nors aiškiau suformuluoti?

 • lida

  Na iš pradžių komentaras buvo, paskiau dingo, paskiau vėl pasirodė po Slyvanosio komentaro – ir vėl dingo. Dabar vat vėl yra. Na anyway atsiprašau, jei tai techreikalai.
  O dėl esmės – tai kieno dar Artūrui reikia paaiškinimo (ar yra interesų konfliktas), kad Artūrui pasidarytų galutinai aišku, kas jam ir taip buvo aišku ?

  • miela lida, bandau tamstai paaiškinti kaip kad aiškinčiau savo vienuolikametei dukrelei: reikia skirti galimą interesų konfliktą ir būtinybę deklaruoti privačius interesus. Niekada neneigiau, kad man, kaip BNS vadovui ir LRT tarybos nariui, gali kilti situacijų, kuriose būtų galima įžvelgti interesų konfliktą. Lygiai taip pat tokių situacijų gali kilti ir bet kuriam kitam tarybos nariui.

   Problema iki šiol buvo ta, kad nė vienas įstatymas nenumato pareigos LRT tarybos nariui deklaruoti savo privačius interesus, VTEK skelbiamame valstybės tarnautojų sąraše, kuriems privalu deklaruoti savo interesus, LRT tarybios narių iki šiol taip pat nebuvo.

   VTEK raštas, mano supratimu, šią dviprasmybę panaikina ir ne tik mano, bet ir visų kitų LRT tarybos bei administracijos narių atžvilgiu.

   • lida

    Dabar aišku – reikėjo oficialaus rašto.

 • „O gal Vladimiras parengė reprezentacines išlaidas, pavyzdžiui, perpus mažinantį įstatymo projektą ir gavo iš savo boso pažadą šį projektą artimiausiu metu pateikti svarstymui.
  Tada suprasčiau – nes blogį šalia savęs galima pakęsti tikintis jį sunaikinti“ – rašo tinklaraštininkas.

  Įdomu kas pagal rangą aukščiau – V.Laučius, ar A.Račas?
  Mano nuomone – Artūtas, savotiškas mažo seimelio narys. Jo posėdžiavimą LRT taryboje taip ir traktuoju – sėdėjimą blogio irštvoje.

 • A.G.

  Taryba visur, kur ji yra sudaryta (dažnai įstatymas leidžia pasirinkti: sudaryti ar ne jį) yra aukščiausiasis valdymo organas.
  Lietuva yra tokiame lygmenyje (ta prasme – dar neišsivysčiusiame), kad daugeliu atvejų, kelių pakopų valdymas sukuria ne geresnį valdymą, bet… nes niekas taip nežlugdo organizacijos kaip užslėptos rietenos tarp valdymo institucijų organizacijoje.
  Taip, pavyzdžiui, būdavo ir savivaldybėse, jei tik savo pareigas imasi principingai vykdyti abejų valdymo organų vadovai (Meras ir Administracijos vadovas) ir tik didesnių proto pastangų dėka, tos įstatyminės žabangos (o jų yra – pyktis užprogramuotas), šiame šalies išsivystymo lygyje, pajėgiama yra išvengti. Tas pats ir kitur, jei, žinoma, kolegialus organas nėra sudarytas iš tikrųjų savininkų, kaip pvz. akcinėje bendrovėje.
  Iš kitos pusės – tos „rietenos“ tarp atskirų valdymo lygmenų gal ir būtinos, siekiant tobulumo. Tik iš vienos pusės, jas reiktų kulturingai vykdyti, o iš kitos pusės visuomenė (ta prasme žiniasklaida) turėtų stebėtis tik tuomet, kai tokių rietenų nevyksta (nes tuomet reikštų kaip ir pavojų, kad vienas kuris tai valdymo lygmuo dominuoja, sugebėdamas numalšinti kažkokiu gardėsiu pasiruošusįjį amsėti…).
  Iš esmės, jei organizacijoje yra Taryba, – tai ji vienreikšmiai yra aukščiausiasis organizacijos valdymo organas (beje – gerb. blogo šeimininke: ar susitvarkėte atitinkamus popieriukus (su foto) Registrų centre, kaip esantis Tarybos narys). Nors kartais gali būti tik kelios reikšmingesnės funkcijos. Na, pavyzdžiui, patvirtinti Privalomos veiklos kryptis (tas dokumentas gali turėti ir kitonišką pavadinimą – bet esmė kiekvienam aiški). O norint (deja, problema matyt ta – kad retai to norima),kad tai būtų atlikta gerai, labai gerai, jei iš tiesų juk tuomet būtų būtina iki siūlelio organizaciją „išnarstyti“. Dažniausiai, kai Taryba yra visuomeninė (ne tikrieji savininkai, kaip pvz. AB valdybos nariai), – jie jau visus tuos beveik 20 metų, po 1990 m., „paverčiami“, palyginus, kaip tarybiniai profsąjungų pirmininkai (leidžiama „paloti“ kai leidžiama).
  Tad tas, kuris bandys tą nusistovėjusią „tvarką“ keisti – nervų daug sugadins.
  Kaip bebūtų šiandien naudingiausia ten, kur Tarybą ir administraciją valdo vienas ir tas pats asmuo. Tai jau protingesnės organizacijos yra pajutę ir…
  Nes ką reiškia pasakymas – vienasmenis vadovas (kai kalbama apie direktorių) ir kai kalbama, kad Taryba yra auksščiausis organas.
  Na kaip Lietuvėlei – tas klausimas dar nėra įkandamas.
  Jau vien dėl to, kad – o kas Tarybos pirmininką kada nors vadina tiesiog organizacijos pirmininku (tai yra tikruoju vadovu) Bent LTV – juk niekas. Štai ir atsakymas.
  O ta prasme švietiškos veiklos net nėra. Tad ką jau kalbėti apie paprastą liaudį ir norą, kad ji bent kiek valdymo srityje susigaudytų. Tad tiesa ta matyt dažniausiai – kokia ji yra žiniasklaidoje. Taigi.

 • Slyvanosis

  Cituoju jūsų paties intencijas, Artūrai: „…noriu pasakyti, kad į šias pareigas žiūriu kaip į labai didelę atsakomybę ir tikrai stengsiuosi nebūti vien tik statistu.“
  Iš jūsų replikos į mano klausimą dėl įstatų supratau, kad LRT įstatai – paslaptis net tarybos nariams arba jų visai nėra.
  Manau, kad nereikia jūsų įtikinėti, jog nesant tinkamai paskelbtos LRT „konstitucijos“, šios viešosios įstaigos veikloje vadovaujamasi paslapčių skraiste pridengta papročių teise.
  Todėl ir sudėtinga suprasti, kas vyksta organizacijos viduje, kodėl nacionalinis transliuotojas, gaunantis iš valstybės biudžeto virš 44 Mlt. veiklos vykdymui, nusigyveno iki 4 milijonų skolos LRTC.

 • Slyvanosis

  Replika A. G.:
  LRT taryba nėra VALDYMO organas (žiūrėk LRT įstatymą taip pat civilinį kodeksą apie juridinių asmenų organus). LRT taryba yra aukščiausias (mąstymo) organas, vykdantis dalininkų (šiuo atveju vienintelio dalininko – LR Seimo) susirinkimo fukcijas. Iš esmės taryba planuoja ir formuluoja strateginius LRT tikslus bei analizuoja ir kontroliuoja vienasmenio VALDYMO organo – direktoriaus (administracijos vadovo) veiklą.
  Be kita ko, LRT faktiškai funkcionuoja kolektyvinis adminisracinis darinys – administracinė komisija, kuri LRT įstatyme nėra priskirta prie įstaigos organų. Šiuo atžvilgiu LRT įstatymas yra nekorektiškas ir taisytinas.
  Kadangi ir plačiajai visuomenei, ir net gi aukščiausio organo nariams neprieinami LRT įstatai – teisinis aktas, kuriuo LRT privalo vadovautis savo veikloje, tai nėra nieko nuostabaus, kad teisiškai nesutvarkyta nacionalinio transliuotojo veikla – „mūtna“.

  • A.G.

   Gal LRT įstatyme ir taip įvardinta. Nesunku patikrinti.
   Gal tik Registrų centre – kolegialus organas (Taryba ar Valdyba) įvardijamas kaip valdymo organas.
   Bet tiek Jūsų, tiek panašiai mano pavardintos šio aukščiausiojo organo funkcijas – juk ir yra paties aukščiausiojo valdymo organo funkcijos.
   Juk valdyme – esmę gali iš esmės pakeisti keli sakiniai organizacijos privalomos veiklos kryptyse (ar strategijoje).
   Tad kaip galima vadinti ne valdymo organu tą, kuris formuoja strategiją. Žinoma, – jis bus valdymo organas ir aukščiausias. Nors teoretiškai – jis gali dirbti 10 min per metus. Ar 220 tūkst. minučių per metus.

  • Ech, butu gerai, jei nors karta per tuos 20 metu Taryba butu parengusi koki nors Strategini plana, suformulavusi kokius nors aiskiai suformuluotus tikslus, uzdavinius, pateikusi uzduotis, kryptis ir t.t. Nu tiek to – bent jau savo ataskaita patys butu parashe…

   • A.G.

    Iš tikro, įstatymo leidėjas turėjo laisvas rankas formuluotėms dėl Tarybos aptarnavimo. T.y dėl Tarybos sekretoriato.
    Juk yra keli variantai.
    Manau atskirais atvejais gerai pasiteina tai, kai Tarybos sekretoriatas yra organizacijos administarcijos padalinys.

 • Slyvanosis

  Ach Bunie, be reikalo taip atsainiai vertinate LRT įstatų reikšmę. LRT įstatyme yra nuorodos į kitus įstatymus ir įstatus, nes specialiajame LRT įstatyme surašyti tik šios viešosios įstaigos ypatumai, netaikomi kitoms VšĮ. Tačiau įstatuose privalo būti detalizuota daugelis dalykų, kurių nėra įstatyme: įstaigos struktūros mentmenys ir administracinis pavaldumas bei atskaitomybė, kolektyvinių organų narių asmeninės teisės ir pareigos bei atlyginimo už dalyvavimą organo veikloje tvarka ir t.t.
  Visos bėdos prasideda nuo smulkmenų, kurių nepaisoma…

 • lida

  Įstatai – jokia paslaptis. Jei kas nežino kur juos gauti, turbūt šiuo klausimu paprasčiausiai nesidomėjo. Aišku, nesutikdamas su šiuo mano teiginiu, Artūras gali mane pataisyti.

 • Gal geriau Artūras, kaip LRT tarybos narys, galėtų pasiaiškinti mums kodėl šiame sezone nebeliko TeleBimBam laidos? Atsakymo „tuo metu nedirbau, todėl nesu atsakingas“ nepriimu iš anksto :)

  • lida

   Dabr kievienam nežinančiam net, kas avtars yr, pradės aiškint, kur dingo jo mėgiama laidelė.

  • Valentinai, bet būtent toks ir būtų mano atsakymas…:) Negaliu juk prisiimti atsakomybės už tai, kame nedalyvavau. Ir nesu tikras, ar turiu kokį nors pagrindą kelti klausimą dėl konkrečios laidos taryboje. Kita vertus, galbūt galėsiu kelti klausimą apie laidas vaikams ir jaunimui, kai bus svarstomas kito sezono tinklelis.

 • Slyvanosis

  Nu būkit humaniški, piliečiai! Apublikuokit arba pertransliuokit man tuos po devyniais raktais laikomus LRT įstatus.
  Ar jie – apokrifinė evangelija, kad slepiama nuo dorų krikščionių…