Dėl teisingumo ir veiklos jo siekiant

Šiandien gavau prašymą paviešinti.

Negaila, viešinu (kalba netaisyta)

***********************************

KREIPIMASIS DĖL PILIEČIŲ, VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ, VERSLO IR BENDRUOMENIŲ SUDERINTOS VEIKLOS SIEKIANT TEISINGUMO

Eina trečiasis mūsų Nepriklausomybės, mūsų svajonių ir vilčių dešimtmetis. Nepriklausomybė suteikė mums laisvę aktyviai pasireikšti įvairiose visuomenės ir valstybės gyvenimo sfrose. Deja, ta laisve ne visiems pavyksta tinkamai pasinaudoti. Kaip nebūtų liūdna ją daugiausia naudojasi nesąžiningi į nusikaltimus linkę valdininkai ir piliečiai. Jie teisėtomis priemonėmis, mums padedant policijos, prokuratūros ir teismų struktūrose, per tuos dešimtmečius suformavo uždaras, nekontroliuojamas pareigūnų ir valdininkų sistemas, kurios dabar dažnai tarnauja nusikalstamam pasauliui. Valstybės tarnyba tapo jų verslu. Nežiūrint valdžios pastangų suvaldyti korupciją, padėtis mažai keičiasi. Mes praradome galimybes apginti savo teises ir laisves. Už tat kiti, nesunkia gauna lengvatas ir privilegijas naudotis valstybės turtu ir pinigais, o nusikalteliai išvengia bausmės. Tokia padėtis suteikia jiems lūkesčių ir toliau skatina daryti nusikaltimus – juk yra garantija išvengti atsakomybės.

Palanki terpė klanams susiformuoti buvo iš sovietmečio nepaliestose struktūrose: policijoje, teismuose ir prokuratūroje, kur dirbti galėjo tik komunistai, kagebistai, jų informatoriai ir jiems palankūs, naudingi žmonės. Po Nepriklausomybės šias struktūras papido jų vaikai, vaikaičiai ir asmenys per kyšius besibraunantys į pelningas tarnybas. Pakliūvus čia, išlikti sąžiningam, retai kam pavyksta. Buvo sakoma“Turėk gerą pažįstamą tarpe šių struktūrų – visi keliai tau atviri“. Taip jie teikė paslaugas vieni kitiems, nusikaltusiems ir nusižengusiems valdininkams ir piliečiams, vėliau padėjo banditams prichvatizuoti valstybės objektus ir žemę. Ir toliau visi jie turi tikslą išlikti nepriklausomi ir neliečiami, kad lengvai galėtų manipuliuoti žmonėmis ir kaupti turtus. Nežiūrint, kad į valdžią mes renkame geriausius ir sąžiningiausius politikus, nemaža jų dalis tampa klanų tarnais. Dalį naujų, būsimų Seimo narių jau dabar galima įtarti neesant šalies patriotais ir galimais ryšiais su klanais. Jų padaugės laike kadencijos, kada formuosis nauji ryšiai ir santykiai. Taigi, valdžia keisis – klanai liks. Ką daryti? Kaip tas neliečiamas struktūras išvalyti nuo korumpuotų klanų?

Kaip tik apie tai turime visi galvoti. Tam tarnauja ir kviečia iniciatyva „UŽ TEISUNGUMĄ“. Savo iniciatyvomis prisidėkime ir mes visi, reikalaukime, nurodykime įstatymų trūkumus ir siūlykime, kaip juos pagerinti. Studijuokime kaimyninų ir kitų šalių patirtį, kaip pertvarkyti tas struktūras, kaip tose struktūrose sustiprinti drausmę, kontrolę ir atsakomybę, kad šalyje ženkliai sumažėtų nusikalstamumas ir tų struktūrų darbe vyrautų teisingumas?

Savo trumpus ir labai konkrečius pasiūlymus ir reikalavimus, be jokių komentarų siūskite savo bendruomenėms, kitoms Jums žinomoms visuomeninėms organizacijoms jų adresais arba rajonų iniciatyvinių grupių „UŽ TEISINGUMĄ“ nurodytais adresais, pav. uzteisinguma@alytus.lt ir t. t. Pasiūlymus dėl tų struktūrų drausmės, kontrolės ir atsakomybės siūsti atskirais laiškais. Ten, kur laiške prašo nurodyti temos pavadinimą, rekėtų rašyti: „dėl drausmės“, kitame laiške – „dėl kontrolės“, trečiame – dėl atsakomybės. Tai palengvintų pasiūlymų grupavimą ir analizę.

Partijos ir organizacijos, kurios kelia savo kandidatus į Seimą, taip pat pateikia savo pasiūlymus ir dalyvauja juos analizuojant, tik be balso teisės parinkti galutinį reikalavimų paketą.

Nebebūkime abejingi dabarčiai ir mūsų šalies ateičiai ir aktyviai įsijunkime valdyti savo valstybę !

Respublikinis iniciatyvinių grupių štabas „ UŽ TEISINGUMĄ“

Parengė Povilas Paštukas

***********************************

DĖL PILIEČIŲ, VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ, VERSLO IR BENDRUOMENIŲ  SUDERINTOS VEIKLOS SIEKIANT  TEISINGUMO

Tikslas:

Suformuluoti labai konkrečius reikalavimus teismų, policijos ir prokuratūros darbo drausmei, kontrolei  ir atsakomybei  stiprinti.

Suformuoti  derybinę  grupę  ir tuos reikalavimus pateikti spręsti pagal kompetencijos  galias  atskirai Seimo Pirmininkei, Premjerui ir Prezidentei.

Pareikalauti susitikimo su aukščiausiais šalies vadovais, po dešimties dienų nuo reikalavimų pateikimo.

Pareikalauti Vadovų asmeninės atsakomybės už tų reikalavimų įvykdymą , tam tikrais suderėtais terminais ir pastovios teismų, policijos ir prokuratūros asmeninės kontrolės. Deryboms nepavykus organizuoti  visaliaudinį streiką, galingas masines demonstracijas, mitingus ir piketus.

Suderintos veiklos principai

Numatytiems tykslams įgyvendinti reikalinga:

 1. Parengti  KREIPIMASĮ į visas Lietuvos visuomenines organizacijas, verslą , bendruomenes ir piliečius su prašymu ruošti labai konkrečius reikalavimus ir pasiūlymus teismų , policijos ir prokuratūros drausmei, kontrolei ir atsakomybei stiprinti. Kreipimesi akcentuoti, kad į šiuos reikalavimus nebus  įtraukti iš kitų mūsų gyvenimo sferų aktualūs klausimai. Apie juos jau reikia galvoti ir ruoštis, bet tai bus atskirai, šiek tiek vėliau.
 2. Miestuose ir rajonuose ir gyvenvietėse sukomplektuoti iniciatyvines grupes, kurių tikslas būtų išplatinti KREIPIMASĮ savo zonos visuomenei , rinkti reikalavimus ir pasiūlymus( KREIPIMESI būtinai nurodyti iniciatyvinės grupės adresą), juos komplektuoti ,analizuoti ir paruošti bendrą reikalavimų ir pageiavimų variantą ir jį persiųsti  regiono iniciatyvinei grupei. Visuomeninės ir kitos organizacijos į iniciatyvinę grupę deleguoja tik po vieną kandidatą.  Į pagalbą, galutinei reikalavimų varianto peržiūrai, gerai būtų pasikviesti specialistus, be balso teisės.
 3. Lietuvos regionų centruose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje sukomplektuoti iniciatyvines grupes, kurių tikslas būtų išplatinti KREIPIMASĮ  savo regionų visuomenei, rinkti  jų  pasiūlymus ir pageidavimus, juos komplektuoti,  analizuoti ir paruoštą bendrą reikalavimų ir pageidavimų paketą persiūsti centro iniciatyvinei grupei Vilniuje, kuri paruš galutinį pageidavimų ir reikalavimų paketą aukščiausiems šalies Vadovams.
 4. Iniciatyvines grupes turėtų sudaryti : rajonuose ne mažiau 3 nariai, regionuose ne mažiau 5, centrinę nemažiau 8 nariai. Pageidautina, kad grupėse būtų juridinį išsilavinimą turinčių narių.
 5. Paruoštą KREIPIMASI ir visą kitą informaciją  galutinis adresatas turi gauti ne vėliau, kaip  iki birželio mėn. 10 d. Pageidavmus ir reikalavimus  rajonų visuomenė turėtų pateikti iki birželio mėn. 24 d. Duomenų surinkimas, analizė ir rajono varianto parengimas iki liepos mėn 1 d., regionai susitvarko iki liepos 8 d., centras iki liepos 15 d.
 6. Tuo pačiu metu, tą informaciją reikėtų pateikti ir žiniasklaidai – visoms radio it televizijos stotims. Žiniasklaidą išlaiko visuomenė. Todėl informaciją ir skelbimus turi  priimti ir skelbti nemomkomai. Reikalingas kreipimasis į žiniasklaidą dėl akcijos informavimo ir nemokomų skelbimų. Šis kreipimasis  turėtų būti pateikiamas kartu su reikalinga skelbti informacija.
 7. Seimo partijoms taip pat išplatinti KREIPIMASI, priimti jų pageidavimus ir reikalavimus ir kviesti  jų atstovus  prisidėti rengiant bendrą reikalavimų paketą, be balsavimo teisės. Kitos partijos ir visuomeninės organizacijos, kurios kelia savo kandidatus į Seimą savo pageidavimus  ir reikalavimus  pateikia rajonų ar miestų iniciatyvinėms grupėms, be balso teisės.
 8. Šioje akcijoje visi siūlymai ir reikalavimai tik griežtai susiję su iškeltais tikslais.  Čia neturi pasireikšti politiniai, partiniai ir kitokie populistiniai reikalavimai, kad ir iš teismų, policijos ar prokuratūros sferų, bet ,kurių valdžia šiuo metu negalėtų  ar neprasminga būtų siekti  juos įgyvendinti.

Parengė     Povilas Paštukas

P.S.  Dabar, prieš rinkimus, yra palankiausias metas spausti valdžią radikaliai tvarkyti sistemas. Jeigu pritariate principiniams mano siūlymamas,  akciją pradėti  jau nuo šios dienos, o  šią technologiją  pildyti, tobulinti ir net keisti nesunkiai galima darbo eigoje. Pirmiausia, pakviesti  rajonus ir regionus formuoti  iniciatyvines grupes, kad jos kuo greičiau paskleistų akcijos tikslus ir sąlygas visuomenei ir skelbti per žiniasklaidą trumpą KREIPIMASI į visuomenę, kartu paruošti dar trumpesnį kreipimasi  žiniasklaidos vadovams, kad veltui skelbtų ir net patys kviestų  visuomenę daugiau dalyvauti valstybės valdyme.

********************************************

… Aš tik atkreipčiau dėmesį, kad punktas apie žiniasklaidą (6) šiek tiek klaidina visuomenę, nes ji žiniasklaidos, išskyrus kelias išimtis (LRT ir Spaudos rėmimo fondo finansuojami leidiniai) nefinansuoja. Drįsčiau net teigti, kad yra priešingai ir kad žiniasklaida finansuoja visuomenę. Bet čia, žinoma tik tarp kitko.

(Dar neįvertinta)
Loading...
 • Tai čia sieksime teisingumo ar teisungumo? :) Baisu. Kažkoks masinis teisi(u)ngumo stygius užpuolė tautą tiek, kad jau greit kryžiaus žygį skelbs… Nes jeigu „derybos“ nepavyks, tai streikai, demonstracijos ir piketai laukia. Visiškai leidžiantis į utopijas darosi įdomu, kas pirmininkautų šiose derybose, ir kas sudarytų tą „centrinį aštuntuką“.

  • Darius

   Pirmininkauti galėtų Rolandas Boravskis. Tika susipažinome su jo diplomatiniais gabumais.

 • Auksinis kardas

  Pasiūbuokime laivelį, kaip kas išmanome.

 • Artūrai, užkabinote širšių lizdą. Žmonės jau rimtai kuria sąmokslo teorijas, kad sau paaiškinti Jūsų mintis… Na, visi žinome kur link veda dabartinės, lietuviškos sąmokslo teorijos… Link… na, nenoriu minėti šio žodžio šiame tinklaraštyje.

  Iš kitos pusės pažiūrėjus, tai aš suprantu tų žmonių sumišimą. Bet gi ne kiekvienam skirta suprasti, kad reikia atsisakyti tik blogos aplinkos, o ne geros. O pas mus daug kas tapatina blogą aplinką su gerai apmokamomis aukštomis pareigomis… Ne visiems skirta suvokti, kad tai yra du skirtingi dalykai.

 • Marius

  Aš taip pat už teisingumą. Tik nesuprantu ko siekia, o jei ir numanau, tai tas neįgyvendinama. Man neaišku, pakomentuosiu iki pirmo neaiškumo. Jei siekia išvalyti policiją, teismus ir prokuratūrą nuo žmonių kuri dirbo ir tarybiniais metais, tada tai beveik beprasmiška, nes minėtų įstaigų darbuotojai jau didžia dalimi yra pasikeitę. Gi policininkai gali anksti išeiti į pensiją, ką ir dalis daro. Be to neįsivaizduoju kur pražanga, jei dabartinis policininkas, o tuomet milicininkas gaudė nusikaltėlius tarybiniais metais, prokuratūra tardė, ir teismai nuteisė tarkim kokį H.Daktarą berods dar 1979 metais. Kur čia blogis? Tik nerašykite girdi teisė disidentus. Tai buvo vienetiniai atvejai. O pokario teisėjai, didžia dalimi išėjo į pensiją ir mirė dar 196x-198x metais. Iniciatyvos autoriai, na taip išplaukia iš teksto, nori kaltę permesti minėtų kategorijų vaikams ir vaikaičiams? Atsiprašau, bet tai kliedesys. Vaikai ir tuo labiau vaikaičiai už tėvų ir tuo labiau senelių nusižengimus neatsako.

  • suomis

   Juokinga, kai piemenys pradeda mokinti gyvenimo tiesų.

   • Marius

    Čia adresuota man? Jei taip, tai šūvis pro šalį, nesu piemens amžiaus. Jei adresuota iniciatyvos „Už teisingumą“ autoriams vėl šūvis pro šalį, nes jie taip pat ne piemenų amžiaus. Bet kokiu atveju mokinti iš Suomijos yra tikrai juokinga.

    • suomis

     Ir kas toje sistemoje pasikeitę? Kaip vadovavo raudonas šūdas, taip ir vadovauja. Ir neskleisk čia demagogijos. Aiškiai matėsi Marijampolės policininkų istorija.

     • Marius

      Pirma, daryti maksimalistinius apibendrinimus iš vieno atvejo tikrai kvaila. Antra, įrodykite, kad minėtieji tos istorijos iš Marijampolės pareigūnai atėję iš tarybinių laikų ir buvo komunistai/kagėbistai/informatoriai, kaip kad teigia iniciatyvos autoriai, arba buvo raudonas šūdas (!) kaip kad teigiate jūs ir ką visai sistemai norite pritaikyti. Laukiu. :-)

     • suomis

      Sistema nebūtų sistema, jeigu ji nebūtų uždara. Jūs iš tikro naivus, ar tik apsimetate?

     • Marius

      Supratau. Jūs, suomi, sistemą žinote geriau, tačiau kažkodėl praėjus parai taip ir nesugebėjote pagrįsti tai ką pats teigiate.

     • suomis

      Jūs norite pasakyti, kad karjeros žmonės laimi konkursus be palaiminimo iš viršaus ir Lietuvoje nėra protekcijonizmo? Matyt jūs iš Mėnulio nukritęs.

     • Marius

      Kalba vyksta apie policiją, teismus ir prokuratūrą – būtent apie tai į ką akcentuoja iniciatyvos autoriai. Jums akivaizdžiai trūksta gebėjimų suvokti tekstą arba net jį perskaityti. Pliurpalas.

     • suomis

      O karjeros žmonės kur dirba, ne teismuose, ne policijoje, ne prokuratūroje? Gal mėnulyje? Naujo FNTT vado epopėja, geriausias to pavyzdys. Truputuką, pakrutink smegenėles ir neskleisk čia demagogijos.

    • Mariau, tokie sakiniai, kaip šis, jūsiškis – „įrodykite, kad minėtieji tos istorijos iš Marijampolės pareigūnai atėję iš tarybinių laikų ir buvo komunistai/kagėbistai/informatoriai, kaip kad teigia iniciatyvos autoriai, arba buvo raudonas šūdas“, sakomi tada, kai nebėra ką daugiau pasakyti. Reikalaujate to, kas neįrodoma, ne todėl, kad suomis pritrūktų talento tai įrodyti, o todėl, kad įstatymai neleidžia to daryti fiziniams asmenims. Kita vertus labai saliamoniškai pamąstote, kad visi išmirę. Tai OK, jei išmirę, tai jų niekas gi neekshumuos. Bet jei yra likusių, juos būtina šalinti. Ir tas „vienetiniai atvejai…“ Kas čia per teiginys? Na, sakykime teoriškai koks nors vienetinis atvejis, kad jūsų artimas žmogus nužudytas. Ar jis nebevertas dėmesio ir teisingumo, vien todėl, kad pas kitus nužudytų nėra? Spėju, kad sunku Jums suprasti kas yra teisingumas.

     • Ir dar… Jūs nesąmoningai [o gal sąmoningai?] manipuliuojate kai kuriais teiginiais. Išmirę yra tie, kurie trėmė į Sibirą. Anų laikų veikėjai išmirę. O tie, kurie prieš 40 metų Kalantos mitingo dalyvius pakavo ar išmirę? Kai kurie buvo gal vos 20 mečiai, tad dabar 60-mečiai… O tie, kurie vykdė neteisingumą 1980 metais irgi išmirę? Arba, kad ir tas pats Račkauskas, argi ne milicijoje buvo Kauno valdybos vadu? taip jo sistemoje nebėra, bet jis ne pašalintas už prisitaikėliškumą, o išėjo dėl kažkokio pagaminto slapto informatoriaus, kurio melas niekaip neįvertintas net šiandiena. Pamąstykite giliau…

  • spyglys

   Mariau, manau, kad iš tiesų oponuojate ne „bloga sistema“ nuomonei, o „visos sistemos yra blogos“ nuomonei. Didžioji dauguma dabartinių lietuvių yra „kaimo žmonės“ (ne vietos, o mentaline prasme). „Kaimo žmogų“ gali sutikti tiesiog pačiame kaime, daugiabutyje miesto centre, Garliavos privačioje valdoje, savivaldybėje, didelės įmonės vadovo kėdėje, filharmonijoje, ministerijoje, jachtoje, Seime, teisėjo kėdėje ir t.t.
   „Kaimo žmogus“ jau šimtus metų turi savotišką santykį su bet kokia valdžia. Valdžia – tai blogis. Blogis, nežiūrint kokia ji ir iš kur ta valdžia. Šimtus metų kaimo žmogus patyrė vien tik tai, kad didikai, kunigaikščiai, bajorai atvykdavo pas jį tik vienu tikslu – pasiimti iš jo sunkiai uždirbtą materialinį gėrį. Vėliau ankstesnius „priešus“ pakeitė žandarai, prievaizdai, tijūnai, inspektoriai. Dar vėliau milicininkai, policininkai, valdininkai, prokurorai, teisėjai ir t.t. Pasikeitė „priešų“ pavadinimai bet nepakito kaimiečio požiūris į juos. Tai – „priešai“. Jų tikslas atimti ir nuskurdinti nekatą ir dorą žmogų. Kaip pavyzdį galiu pateikti štai ką. Žmona konsultuoja tuos, kuriems buvo atimtos vairavimo teisės. Yra tokia tvarka, kad jie turi praeiti pokalbį su psichologu po bausmės laikotarpio. Pradžioje mes stebėdavomės, kad tiek daug „nekaltų“ žmonių yra nubausta. Vienas po 1 butelio alaus vežė močiutę į ligoninę, kitą sustabdė policija iš pavydo nes jo mašina vienintelė tokia mieste ir t.t. Ateina labai įvairių žmonių, nuo emigranto iki solidaus įmonės vadovo. Klausiu žmonos, ar pasitaiko tokių, kurie prisipažįsta padarę nusižengimą. Pasitaiko, sako, bet jų yra labai labai mažuma. Didžioji dauguma yra sistemos disidentai ir rezistentai. Vienu žodžiu amžini „kaimiečiai-partizanai“. Pasitaiko, kad prisipažįsta važinėjęs 3m. ir be teisių, nes jam tai būtina.
   Ar neįrodo amžinos kaimiečio kovos su valdžia tas faktas, kad kai tik išrenkamas naujas Seimas, kitą dieną jis yra didžiausio pasmerkimo objektas tų pačių kaimiečių ? „Raudonas šūdas“ – tai tik laikinas amžinos kovos kodinis pavadinimas. Vienais metais jis bus „raudonas šūdas“, kitais bus „žydras šūdas“, žiūrėk po 100 m. jis bus „geltonas šūdas“.

   • suomis

    O pats, visada prisipažysti, kai prisidirbi? Ar neprisidirbi, visiškai? :DDDDDDD Kažkaip, manau, kad esi, tų pačių, „kaimiečių“ gretose. :)

    • spyglys

     būtent, ir aš ne retai pastebiu tokius savo bruožus. Taip, būna kad ir aš pats sau nepatinku. Ir nieko keisto, nes praktiškai tą patį grunto vandenį geriame.

   • spyglys

    dar šiek tiek pridursiu. Kaimo žmogui valdžia tai – gėrybių atėmėja ir perskirstytoja ir kaip taisyklė, neteisinga perskirstytoja. Todėl kaimietis patekęs pačioje sistemoje užsiima ta veikla, dėl kurios jo galva ji ir yra sukurta – atimti ir perskirstyti, bet šį kartą „teisingai“. Tuo tarpu likusiems už sistemos ribų, kažkada buvęs bendro likimo brolis, tampa juodžiausiu priešu. Gal kas nors yra tyrinėjęs sąsają žemdirbiškų visuomenių su korupcijos lygiu ? Būtu labai įdomu paskaityti. Tuo pavyzdžiu gali būti Šiaurės ir Pietų Italijos. Manau šių regionų korupcijos lygiai ženkliai skiriasi. Tuo pačiu skiriasi ir jų visuomenių kilmės. Šiaurės Italija – industrinis kraštas, Pietų – žemdirbių. Ar tai, kad Coza Nostra yra Siscilijoje, tik sutapimas ?
    „Vokelių“ epopėja nesulaukia tokio didelio ažiotažo visuomenėje, mano galva todėl, kad pasąmonėje dauguma tai priima, kaip „kovą su sistema“ nežiūrint į jos formą. O štai Garliavos epopėja užsidegė kaip šventa kova su „drakonu norinčiu pagrobti nekaltą mergelę“. Ar neprimena tai jūsų vaikystėje skaitytų pasakų? Taip, tai ta pati kaimo tautosaka, kuri ataidėjo iki mūsų dienų dėka kaimo kultūros nešėjų savo širdyse.

    • suomis

     Man atrodo, kad jūs maišote sąvokas, kaimiečio ir kolūkiečio. Tai ne tas pat. Jūs norite pasakyti, kad Švedijos ar Suomijos ūkininkas linkęs į korupciją? Keista, bet aš tokių nesutikau o kaip tik, tarp jų, yra visiškai laisvų piliečių, kurie pripažįsta tik KARALIAUS valdžią, ne „kūrio“, „nekrošiaus“ ar dar kokio apsišaukėlio blevyzgas. Šiuo metu, didžioji dalis kolūkiečių Lietuvoje, sėkmingai apsistojo miestuose, kur jiems tapo labai patogu gyventi, maitinantis iš bendros „kormuškės“. Vilniuje, kaip tik ir gyvena didžiausias procentas kolūkiečių. Nors, kaime jų dar yra, bet mažėjimo procesas tikiuosi yra nesustabdomas. Gal ateis metas, kai kolūkiečiai gyvens tik miestuose ir jų procentas bus labai nedidelis.

     • spyglys

      galiu truputį patikslinti. Skandinavijoje baudžiavos iš viso nebuvo. Žemdirbys galėjo kaupti savo darbu uždirbtą turtą, parduoti jį už savo, o ne primestą kainą ir iš jo niekas neatiminėjo gėrybių vien dėl to, kad kitas yra aukštesnio rango. O lietuviui teko tai patirti šimtus metų, todėl pas jį užantyje amžina neapykanta valdžiai.

 • suomis

  Bet tu tikiuosi sutinki, kad lietuvis nejaučia neapykantos LAISVEI o tik baudžiauninkams esantiems valdžioje. :)

  • spyglys

   tą dieną, kai lietuvį valdžia pagaliau paliks ramybėje t.y. duos LAISVĘ nuo mokesčių, įstatymų, prievolių, civilinio, baudžiamojo, administracinio kodeksų, kelių eismo taisyklių, darbo tvarkų ir daug daug kitų NELAISVIŲ. Ta valdžia bus pašventinta, kaip pati geriausia iš visų valdžių pasaulyje. :)

   • albinas

    nejauti, kad nusišnekėjei?

    • spyglys

     pas tamsta su „skaitymu tarp eilučių“ silpnoka, dar yra kur temptis. :)

  • spyglys

   populistai vargsta ieškodami vis naujų būdų pritraukti rinkėją, skanduodami „…darysim tą, darysim aną“, o yra labai paprastas receptas – pranešti, kad „…mes jus, rinkėjus, paliksime ramybėje, nieko neimsime, nieko neprašysime ir nieko nereikalausime.“

 • Artūrai, dėl pastabos „…punktas apie žiniasklaidą (6) šiek tiek klaidina visuomenę, nes ji žiniasklaidos, išskyrus kelias išimtis (LRT ir Spaudos rėmimo fondo finansuojami leidiniai) nefinansuoja. Drįsčiau net teigti, kad yra priešingai ir kad žiniasklaida finansuoja visuomenę“.
  Čia jau kaip pažiūrėsi. Visuomenė perka laikraščius [išskyrus gal 15min], reiškia juos finansuoja. Jei aš dedu skelbimus į kurį nors laikraštį, reiškia jį taip pat finansuoju. O supykęs galiu ir nebefinansuoti, dėl skelbimus į kitą dienraštį…

 • Jonas

  Ponams paruošusiems kreipimasi rekėtų aukštos kvalifikacijos
  secialistų pagalbos,šeimos gydytojas nepadės

 • Fredis*

  Ar žmonės išgirs Valdo Adamkaus nerimą? http://tv.lrytas.lt/?id=13386418831336296443
  Tikėjimas tyliąja dauguma (Bobutė, leokadija -tylios?), nusivylimas pilietinės visuomenės nebuvimu, rinkimų sistema – ydinga („kaip yra taip yra, nieko pakeisti negaliu“), liberalai – ne tokie (ne vakarietiški) ir nevieningi, perspėjimas prieš metant biuletenius į urną labai atidžiai išnagrinėti kiekvieną kandidatą į Seimą.

 • Povilas Paštukas

  Gerbiamieji,
  Aš tikrai esu valstietis, kolūkietis ir kaimietis. Paruošiau projektėlį,kaip apvaldyti stichinį,mažai organizuotą visuomeninį judėjimą ir snaudžiančią mūsų visuomenę įtraukti į valstybės valdymą, pradžioje per piliečių siūlymus, kaip pagerinti policijos, teismų ir prokuratūros darbą ir svarbiausia kontrolę.
  O Jūs miestiečiai nesikalbėkit su balandžiais, bet ką nors siūlykite, ar bent konkrečiai įvardinkite kas negerai šiame projekte.Tuomet galėsime padiskutuoti. Ir visumoje nesielkite, kaip politikai – populistai: Kubilius viską sugriovė, nuskurdino, o mes padidinę minimalę algą iki 1500 Lt prikelsime Lietuvą.