Dėl teisingumo ir veiklos jo siekiant

Šiandien gavau prašymą paviešinti.

Negaila, viešinu (kalba netaisyta)

***********************************

KREIPIMASIS DĖL PILIEČIŲ, VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ, VERSLO IR BENDRUOMENIŲ SUDERINTOS VEIKLOS SIEKIANT TEISINGUMO

Eina trečiasis mūsų Nepriklausomybės, mūsų svajonių ir vilčių dešimtmetis. Nepriklausomybė suteikė mums laisvę aktyviai pasireikšti įvairiose visuomenės ir valstybės gyvenimo sfrose. Deja, ta laisve ne visiems pavyksta tinkamai pasinaudoti. Kaip nebūtų liūdna ją daugiausia naudojasi nesąžiningi į nusikaltimus linkę valdininkai ir piliečiai. Jie teisėtomis priemonėmis, mums padedant policijos, prokuratūros ir teismų struktūrose, per tuos dešimtmečius suformavo uždaras, nekontroliuojamas pareigūnų ir valdininkų sistemas, kurios dabar dažnai tarnauja nusikalstamam pasauliui. Valstybės tarnyba tapo jų verslu. Nežiūrint valdžios pastangų suvaldyti korupciją, padėtis mažai keičiasi. Mes praradome galimybes apginti savo teises ir laisves. Už tat kiti, nesunkia gauna lengvatas ir privilegijas naudotis valstybės turtu ir pinigais, o nusikalteliai išvengia bausmės. Tokia padėtis suteikia jiems lūkesčių ir toliau skatina daryti nusikaltimus – juk yra garantija išvengti atsakomybės.

Palanki terpė klanams susiformuoti buvo iš sovietmečio nepaliestose struktūrose: policijoje, teismuose ir prokuratūroje, kur dirbti galėjo tik komunistai, kagebistai, jų informatoriai ir jiems palankūs, naudingi žmonės. Po Nepriklausomybės šias struktūras papido jų vaikai, vaikaičiai ir asmenys per kyšius besibraunantys į pelningas tarnybas. Pakliūvus čia, išlikti sąžiningam, retai kam pavyksta. Buvo sakoma“Turėk gerą pažįstamą tarpe šių struktūrų – visi keliai tau atviri“. Taip jie teikė paslaugas vieni kitiems, nusikaltusiems ir nusižengusiems valdininkams ir piliečiams, vėliau padėjo banditams prichvatizuoti valstybės objektus ir žemę. Ir toliau visi jie turi tikslą išlikti nepriklausomi ir neliečiami, kad lengvai galėtų manipuliuoti žmonėmis ir kaupti turtus. Nežiūrint, kad į valdžią mes renkame geriausius ir sąžiningiausius politikus, nemaža jų dalis tampa klanų tarnais. Dalį naujų, būsimų Seimo narių jau dabar galima įtarti neesant šalies patriotais ir galimais ryšiais su klanais. Jų padaugės laike kadencijos, kada formuosis nauji ryšiai ir santykiai. Taigi, valdžia keisis – klanai liks. Ką daryti? Kaip tas neliečiamas struktūras išvalyti nuo korumpuotų klanų?

Kaip tik apie tai turime visi galvoti. Tam tarnauja ir kviečia iniciatyva „UŽ TEISUNGUMĄ“. Savo iniciatyvomis prisidėkime ir mes visi, reikalaukime, nurodykime įstatymų trūkumus ir siūlykime, kaip juos pagerinti. Studijuokime kaimyninų ir kitų šalių patirtį, kaip pertvarkyti tas struktūras, kaip tose struktūrose sustiprinti drausmę, kontrolę ir atsakomybę, kad šalyje ženkliai sumažėtų nusikalstamumas ir tų struktūrų darbe vyrautų teisingumas?

Savo trumpus ir labai konkrečius pasiūlymus ir reikalavimus, be jokių komentarų siūskite savo bendruomenėms, kitoms Jums žinomoms visuomeninėms organizacijoms jų adresais arba rajonų iniciatyvinių grupių „UŽ TEISINGUMĄ“ nurodytais adresais, pav. uzteisinguma@alytus.lt ir t. t. Pasiūlymus dėl tų struktūrų drausmės, kontrolės ir atsakomybės siūsti atskirais laiškais. Ten, kur laiške prašo nurodyti temos pavadinimą, rekėtų rašyti: „dėl drausmės“, kitame laiške – „dėl kontrolės“, trečiame – dėl atsakomybės. Tai palengvintų pasiūlymų grupavimą ir analizę.

Partijos ir organizacijos, kurios kelia savo kandidatus į Seimą, taip pat pateikia savo pasiūlymus ir dalyvauja juos analizuojant, tik be balso teisės parinkti galutinį reikalavimų paketą.

Nebebūkime abejingi dabarčiai ir mūsų šalies ateičiai ir aktyviai įsijunkime valdyti savo valstybę !

Respublikinis iniciatyvinių grupių štabas „ UŽ TEISINGUMĄ“

Parengė Povilas Paštukas

***********************************

DĖL PILIEČIŲ, VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ, VERSLO IR BENDRUOMENIŲ  SUDERINTOS VEIKLOS SIEKIANT  TEISINGUMO

Tikslas:

Suformuluoti labai konkrečius reikalavimus teismų, policijos ir prokuratūros darbo drausmei, kontrolei  ir atsakomybei  stiprinti.

Suformuoti  derybinę  grupę  ir tuos reikalavimus pateikti spręsti pagal kompetencijos  galias  atskirai Seimo Pirmininkei, Premjerui ir Prezidentei.

Pareikalauti susitikimo su aukščiausiais šalies vadovais, po dešimties dienų nuo reikalavimų pateikimo.

Pareikalauti Vadovų asmeninės atsakomybės už tų reikalavimų įvykdymą , tam tikrais suderėtais terminais ir pastovios teismų, policijos ir prokuratūros asmeninės kontrolės. Deryboms nepavykus organizuoti  visaliaudinį streiką, galingas masines demonstracijas, mitingus ir piketus.

Suderintos veiklos principai

Numatytiems tykslams įgyvendinti reikalinga:

  1. Parengti  KREIPIMASĮ į visas Lietuvos visuomenines organizacijas, verslą , bendruomenes ir piliečius su prašymu ruošti labai konkrečius reikalavimus ir pasiūlymus teismų , policijos ir prokuratūros drausmei, kontrolei ir atsakomybei stiprinti. Kreipimesi akcentuoti, kad į šiuos reikalavimus nebus  įtraukti iš kitų mūsų gyvenimo sferų aktualūs klausimai. Apie juos jau reikia galvoti ir ruoštis, bet tai bus atskirai, šiek tiek vėliau.
  2. Miestuose ir rajonuose ir gyvenvietėse sukomplektuoti iniciatyvines grupes, kurių tikslas būtų išplatinti KREIPIMASĮ savo zonos visuomenei , rinkti reikalavimus ir pasiūlymus( KREIPIMESI būtinai nurodyti iniciatyvinės grupės adresą), juos komplektuoti ,analizuoti ir paruošti bendrą reikalavimų ir pageiavimų variantą ir jį persiųsti  regiono iniciatyvinei grupei. Visuomeninės ir kitos organizacijos į iniciatyvinę grupę deleguoja tik po vieną kandidatą.  Į pagalbą, galutinei reikalavimų varianto peržiūrai, gerai būtų pasikviesti specialistus, be balso teisės.
  3. Lietuvos regionų centruose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje sukomplektuoti iniciatyvines grupes, kurių tikslas būtų išplatinti KREIPIMASĮ  savo regionų visuomenei, rinkti  jų  pasiūlymus ir pageidavimus, juos komplektuoti,  analizuoti ir paruoštą bendrą reikalavimų ir pageidavimų paketą persiūsti centro iniciatyvinei grupei Vilniuje, kuri paruš galutinį pageidavimų ir reikalavimų paketą aukščiausiems šalies Vadovams.
  4. Iniciatyvines grupes turėtų sudaryti : rajonuose ne mažiau 3 nariai, regionuose ne mažiau 5, centrinę nemažiau 8 nariai. Pageidautina, kad grupėse būtų juridinį išsilavinimą turinčių narių.
  5. Paruoštą KREIPIMASI ir visą kitą informaciją  galutinis adresatas turi gauti ne vėliau, kaip  iki birželio mėn. 10 d. Pageidavmus ir reikalavimus  rajonų visuomenė turėtų pateikti iki birželio mėn. 24 d. Duomenų surinkimas, analizė ir rajono varianto parengimas iki liepos mėn 1 d., regionai susitvarko iki liepos 8 d., centras iki liepos 15 d.
  6. Tuo pačiu metu, tą informaciją reikėtų pateikti ir žiniasklaidai – visoms radio it televizijos stotims. Žiniasklaidą išlaiko visuomenė. Todėl informaciją ir skelbimus turi  priimti ir skelbti nemomkomai. Reikalingas kreipimasis į žiniasklaidą dėl akcijos informavimo ir nemokomų skelbimų. Šis kreipimasis  turėtų būti pateikiamas kartu su reikalinga skelbti informacija.
  7. Seimo partijoms taip pat išplatinti KREIPIMASI, priimti jų pageidavimus ir reikalavimus ir kviesti  jų atstovus  prisidėti rengiant bendrą reikalavimų paketą, be balsavimo teisės. Kitos partijos ir visuomeninės organizacijos, kurios kelia savo kandidatus į Seimą savo pageidavimus  ir reikalavimus  pateikia rajonų ar miestų iniciatyvinėms grupėms, be balso teisės.
  8. Šioje akcijoje visi siūlymai ir reikalavimai tik griežtai susiję su iškeltais tikslais.  Čia neturi pasireikšti politiniai, partiniai ir kitokie populistiniai reikalavimai, kad ir iš teismų, policijos ar prokuratūros sferų, bet ,kurių valdžia šiuo metu negalėtų  ar neprasminga būtų siekti  juos įgyvendinti.

Parengė     Povilas Paštukas

P.S.  Dabar, prieš rinkimus, yra palankiausias metas spausti valdžią radikaliai tvarkyti sistemas. Jeigu pritariate principiniams mano siūlymamas,  akciją pradėti  jau nuo šios dienos, o  šią technologiją  pildyti, tobulinti ir net keisti nesunkiai galima darbo eigoje. Pirmiausia, pakviesti  rajonus ir regionus formuoti  iniciatyvines grupes, kad jos kuo greičiau paskleistų akcijos tikslus ir sąlygas visuomenei ir skelbti per žiniasklaidą trumpą KREIPIMASI į visuomenę, kartu paruošti dar trumpesnį kreipimasi  žiniasklaidos vadovams, kad veltui skelbtų ir net patys kviestų  visuomenę daugiau dalyvauti valstybės valdyme.

********************************************

… Aš tik atkreipčiau dėmesį, kad punktas apie žiniasklaidą (6) šiek tiek klaidina visuomenę, nes ji žiniasklaidos, išskyrus kelias išimtis (LRT ir Spaudos rėmimo fondo finansuojami leidiniai) nefinansuoja. Drįsčiau net teigti, kad yra priešingai ir kad žiniasklaida finansuoja visuomenę. Bet čia, žinoma tik tarp kitko.

(Dar neįvertinta)
Loading...