Dėl juokingo TV3 skundo, pasirašyto Lauros Blaževičiūtės

Žinau, kad mažai žmonių šiandien sugeba perskaityti daugiau nei pusę puslapio… Na ir kas?

Kam neįdomu, tiesiog eikite pro šalį. Bet Laurai Blaževičiūtei ir Sigitui Babiliui labai rekomenduoju.

*****************

 

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai

Tam tikra prasme abi jos vadybininkės. Anksčiau galvojau, kad ta iš dešinės – gera.

Gedimino pr. 60,

LT-01110 Vilnius

 

Į 2013 02 26 raštą Nr. SK-42/S-270

Dėl paaiškinimų pateikimo

 

Artūras Račas

Pylimėlių g. 12

LT-10229 Vilnius

 

 

 

PAAIŠKINIMAI

 

Atsakydamas į jūsų prašymą pateikti paaiškinimus dėl UAB „Tele-3“ skundo, pirmiausia noriu pažymėti, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, jei ji būtų profesionali ir kompententinga institucija, UAB „Tele-3“ skundą būtų iš karto atmetusi ir net nepradėjusi nagrinėti, nes skundas surašytas nemokšiškai, jame nepateikiama jokių faktinių duomenų ar teisinių argumentų ir pateikdama tokį nemokšišką skundą, UAB „Tele-3“ ir skundą pasirašiusi L.Blaževičiūtė demonstruoja savo nemokšiškumą ir išstato save viešai pajuokai. Tai neturėtų jokios reikšmės, nes UAB „Tele-3“ yra privati bendrovė ir gali eikvoti savo lėšas ir savo darbuotojų laiką kaip tinkama. Tačiau faktas, kad ši bendrovė nežinia dėl kokių priežasčių priverčia Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, išlaikomą mokesčių mokėtojų lėšomis, švaistyti lėšas ir eikvoti darbuotojų laiką, kelia tam tikrą susirūpinimą.

Todėl, jei Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba vis dėlto mano esant tinkama švaistyti mokesčių mokėtojų lėšas, žemiau yra pateikiami mano paaiškinimai dėl UAB „Tele-3“ skundo.

UAB „Tele-3“ nemokšiškame skunde teigiama, kad aš, Artūras Račas, neva kažkuo grasinau TV3 televizijai. Kaip tokių grasinimų pavyzdį UAB „Tele-3“ savo skunde nurodo, mano tinklaraščio http://racas.lt įrašą, kuriame aš skelbiau, kad UAB „Tele-3“ pagal sutartį dirbantis Algis Ramanauskas yra atmata ir kad visi, kurie dalyvaus A.Ramanausko laidose, bus įrašyti į atmatų sąrašą ar išvadinti srutų duobės gyventojais.

UAB „Tele-3“ teisingai cituoja mano tinklaraščio įrašą, tačiau jiems nepakanka kompetencijos ir kalbos suvokimo jį tinkamai interpretuoti.

Pirmiausia, atkreiptinas dėmesys, kad tinklaraštis yra vieta, kurioje reiškiamos nuomonės, o Lietuvos Konstitucija ir įstatymai suteikia man teisę laisvai reikšti savo nuomonę. Antra, Algis Ramanauskas yra neabejotinai viešas asmuo (nepaisant to, kad Žurnalistų etikos tarnyba galbūt ir mano kitaip, tačiau, manau, teismas jai paaiškins, kad ji klysta) ir todėl leistinos kritikos ribos A.Ramanausko atžvilgiu, vadovaujantis Lietuvos teismų ir Europos Žmogaus teisių tesimo praktika yra gerokai platesnės.

Trečia, norint suprasti mano tinklaraščio įrašą ir suvokti, kas jame parašyta, pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kokią prasmę lietuvių kalboje turi mano naudojamos sąvokos „atmata“ ir „srutų duobė“.

Lietuvių kalbos žodyne nurodomos tokios žodžio „atmata“ reikšmės (http://lkz.lt/startas.htm) :

atmatà sf. (3b), ãtmata (1)

1. kas lieka ką panaudojus, likutis, liekana: Iš tos atmatõs (likusio audeklo) gal dar kas išeis Gs.

2. atlikę nuo per plačių metmenų siūlai, netilpę į skietą: Ãtmatą ir (taip pat) reikia sutrint į šeivas Brt. Čia tavo net dvi ãtmatos Rdm.

3. Akm užleista dirva; nedirbama žemė: Varyk žąsis į ãtmatą, ten daug žolės Krp. Bulves pasėjom į ãtmatas Yl.

4. istor.: Už jos (žemės) naudojimą reikėjo „duoti atmatą, vadinasi, atiduoti nupjautų javų kas ketvirtą arba kas trečią pėdą rš.

5. scom. prk. žmonėms nenaudingas, kenkiantis žmogus: Neįbaugins mūsų visuomenės atmatos sp.

Jei Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, dar turi sugebėjimą suvokti žodžių prasmę, ji neabejotinai supras, kad savo įraše, kalbėdamas apie A.Ramanauską, aš naudoju penktąją, tai yra, perkeltinę šio žodžio prasmę. Tai yra, sakau, kad A.Ramanauskas yra žmonėms nenaudingas, kenkiantis žmogus. Žinau, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba vis dar nagrinėja mano skundą dėl A.Ramanausko viešų įrašų ir kad komisijai labai sunku yra priimti dėl jų sprendimą, tačiau atkreipsiu dėmesį, kad Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija jau yra priėmusi sprendimą, kad A.Ramanauskas savo purvinu ir normaliems žmonėms nepriimtinu įrašu viešame socialinio tinklo Facebook profilyje pažeidė Lietuvos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą, kurio laikytis įpareigoja Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymas. Galbūt Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba laikosi nuomonės, kad asmenys, pažeidžiantys įstatymų reikalavimus yra gerbtini, tačiau, mano asmenine nuomone, tokie asmenys yra atmatos, tai yra, žmonėms nenaudingi ir jiems kenkiantys.

Todėl, mano subjektyvia nuomone, ir atsižvelgiant į kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas, bendradarbiaujantys su atmatomis, tai yra, prisidedantys prie jų populiarumo didinimo ar kokia nors forma tam padedantys asmenys taip pat yra žmonėms nenaudingi ir jiems kenkiantys, tai yra, atmatos. Būtent tokią nuomonę, vadovaudamasis Lietuvos Konstitucija ir įstatymų man suteikta teise, aš ir išreiškiau.

Ketvirta, norint tinkamai suprasti ir teisingai interpretuoti mano tinklaraščio įrašą, kurį nekompetentingai ir nemokšiškai skundžia UAB „Tele-3“ ir jos direktorė Laura Blaževičiūtė, kurią anksčiau maniau esant gera vadybininke, reikia išsiaiškinti ir termino „srutų duobė“ prasmę.

Lietuvių kalbos žodynas terminą „srutos“ nusako taip:

srùtos sf. pl. (2) J.Jabl, DŽ, NdŽ, Vrb, Plv, (4) Š, Ds, Pbs

1. N, M, L, Rtr, DŽ, KŽ, Prk, Kv, Nm, Skr, Žg skystas tvarto mėšlas: Srùtos vis nuo mėžinio varva K.Donel. [Tvarto] slenkstis žemas, srùtos lauk bėga Plv. Pilna duobė srutų̃ pribėgo Glv. Priseis ar semt srutàs, be nebemožna ineit gurban Užp. Kiek aš išnešu srùtų iš tvartų, vis an obelų Erž. Srùtų dėjo į marką – geriau [linai] išpūna Krš. Kad tu nesulauktum, kad aš gerč mėšlų srutas ir iš arklio nagų! BsPII212. | prk.: [Smuklininko] troba yra atidara subėgant visokioms srutoms (visuomenės atmatoms, padugnėms) A1884,369. ^ Kad tu su srùtom išlėktum! (keik.) Krč.

2. NdŽ, Kv šlapimas: Muno srùtos kaip putra Varn.

3. skystis (ppr. neaiškios, nešvarios spalvos): Į delčią geriau [kiaulę] pjauti – švariau, mažiau srùtų (sukrešusia kraujo) būna Varn. Srutìkės paliekta sutrynus kiaupienes Užv. Popierio sudegina [ant lėkštutės] ir toms srutoms (atsiradusia rusva tyrele) karpas tepa Pp.

4. nešvarumai: Kokia tę jų švara: ligi ausų srùtose paskendę Rs. Kai pabrauki, tai net srùtos eina par kaklą Ds.

◊ srutàs pìlti ant (kieno) galvõs koneveikti, šmeižti: Jie pila ant galvos srutas, o mes tylime J.Avyž.

Jei Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba sugebėtų atsižvelgti į viso aptariamo mano tinklaraščio įrašo kontekstą ir prisimintų A.Ramanausko socialiniame tinkle Facebook paskelbtą ir mano komisijai jau du kartus atsiųstą normaliems žmonėms nesuprantamą ir, kaip jau žinome, Žurnalistų ir leidėjų kodeksą pažeidžiantį įrašą, ji neabejotinai suprastų, kad savo įrašę naudoju Lietuvių kalbos žodyne nurodytą ketvirtąją žodžio „srutos“ prasmę. Tai yra, kalbu apie „nešvarumus“. Tai, žinoma, per daug švelnus žodis A.Ramanausko fekalinei leksikai apibūdinti ir man šiek tiek keista, kad Laura Blaževičiūtė už šią leksiką neapskundė tarnybai A.Ramanausko, bet apskundė mane. Bet tebūnie tai jos sąžinės, profesionalumo, garbės ir kompetencijos reikalas, jei, žinoma, ji supranta, ar tokie dalykai iš viso egzistuoja.

Gali būti, kad to nesupras ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. Man dėl to būtų liūdna, bet atsižvelgdamas į jos ankstesnius sprendimus, aš nenustebčiau. Vis dėlto, nuoširdžiai tikiuosi, kad ši, mokesčių mokėtojų pinigais išlaikoma tarnyba, sugebės susivokti ir pademonstruoti, kad ji žino, kas yra sąžinė, garbė, kompetencija ir profesionalumas.

Jei tarnyba sugebės tai pademonstruoti, jai nekils jokių abejonių, kad mano nuomonė, jog A.Ramanauskas yra atmata, tai yra, nenaudingas žmonėms ir jiems kenkiantis, o visi su juo bendradarbiaujantys, jam padedantys ir juo besižavintys, yra srutų duobės, tai yra vietos, kur renkasi nešvarumai, gyventojai, yra teisinga ir gal net pernelyg korektiška. Bet tai normalu, nes priešingai nei atmata A.Ramanauskas, aš savo tekstuose vengiu fekalinės leksikos.

Taigi, atsižvelgiant į tai, kas pasakyta aukščiau UAB „Tele-3“ skunde, pasirašytame Lauros Blaževičiūtės esantys paistalai, neva mano argumentuota ir faktais pagrįsta bei korektiškai reiškiama nuomonė yra grasinimas, turėtų būti atmesti kaip niekuo nepagrįsti ir visiškai juokingi.

Lygiai tokie pat niekuo nepagrįsti ir dar labiau juokingi yra skunde esantys teiginiai neva mano faktais pagrįsta ir korektiškai reiškiama nuomonė galėjo suvaržyti kieno nors laisvę reikšti savo nuomonę TV3 televizijos eteryje. Tokią mano poziciją pagrindžia kad ir tas faktas, kad nepaisant to, jog Tv3 televizija iki šiol suteikia eterį atamatai A.Ramanauskui, nei prezidentė Dalia Grybauskaitė, nei premjeras Algirdas Butkevičius, nei kiti žinomi Lietuvoje asmenys nesijautė suvaržyti dalyvauti šios televizijos kovo 11 dieną transliuotoje laidoje, kurios pavadinimą man šiek tiek gėda minėti.

Teikdamas paaiškinimus, ir reaguodamas į UAB „Tele-3“ skunde esančius paistalus apie tai, kad aš, reikšdamas savo faktais pagrįstą ir korektišką nuomonę, „neabejotinai pažeidžiau uždarosios akcinės bendrovės „Tele-3“ dalykinę reputaciją, noriu atkreipti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos dėmesį į tai, kad labai sunku pažeisti tai, kas, mano nuomone, iš esmės neegziztuoja.

Atvirai prisipažinsiu, kad nelabai turiu laiko skaičiuoti, bet jei neklystu, tai TV3 televizija yra ne mažiau nei kokius 7 kartus pripažinta pažeidusi Lietuvos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą.

Tingiu skaičiuoti, bet Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba TV3 televiziją tikriausiai taip pat yra įspėjusi ne mažiau kartų. Jei neklystų, vien TV3 transliuotoje laidoje „Akistata“ per 2010 metus buvo nustatyti aštuoni Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 6 str. pažeidimai (2010-05-19, 2010-09-01, 2010-09-15, 2010-09-22, 2010-09-29, 2010-10-27, 2010-11-10, 2010-11-24).

Jei neapgauna atmintis, Žurnalistų etikos tarnyba yra priėmusi neigiamų sprendimų ir dėl TV3 laidų „Kodėl“, „Paskutinė instancija“ ir kitų. Tarnyba tikriausiai pati tą puikiai žino ir gali suskaičiuoti.

TV3 televzija, mano žiniomis, yra vienintelė Lietuvos nacionalinė televizija, kurią Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija yra pripažinusi neetiška žiniasklaidos priemone.

Atsižvelgiant į aukščiau paminėtus faktus, mano nuomone, jei UAB „Tele-3“ ir jos vadovė Laura Blaževičiūtė turėtų dar bent kiek sveiko proto, jie, prisimindami daugkartinius ir nuolatinius Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus, tyliai lindėtų po pernykščiais lapais ir niekada net nedrįstų cyptelėti apie kokią nors „dalykinę reputaciją“.

Deja, taip nėra ir dar labiau deja, kad Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikoma Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, nežinia kokių interesų vedama, tuos UAB „Tele-3“ ir jos vadovės Lauros Blaževičiūtės paistalus vertina rimtai ir švaisto lėšas bei darbuotojų laiką jiems nagrinėti.

Skunde esančių UAB „Tele-3“ ir jos vadovės Lauros Blaževičiūtės paistalų apie „nesantaikos kurstymą dėl asmens įsitikinimų ar pažiūrų“, mano nuomone, net neverta kaip nors komentuoti, nes man susidaro įspūdis, kad skundą rašiusieji nelabai suvokia, ką reiškia žodžiai „pažiūros“ ir įsitikinimai“.

Atsižvelgdamas į visa tai, kas išdėstyta aukščiau, prašau Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos nebegaišti laiko, nebešvaistyti mokesčių mokėtojų lėšų ir UAB „Tele-3“ skundą, pasirašytą TV3 televizijos vadovės Lauros Blaževičiūtės, atmesti kaip juokingą ir niekuo nepagrįstą. Siūlau tarnybai rekomenduoti UAB „Tele-3“, užuot rašinėjus juokingus skundus, geriau užtikrinti Lietuvos įstatymų nuostatų įgyvendinimą.

Taip pat prašau tarnybos, užuot gaišus laiką juokingų UAB „Tele-3“ skundų nagrinėjimui, greičiau išnagrinėti mano skundus dėl A.Ramanausko ir TV3 televizijos ir kuo greičiau paskelbti juos visuomenei, kad TV3 valdantis ir lyg ir neblogą reputaciją turintis Švedijos koncernas MTG galėtų kuo greičiau imtis reikiamų priemonių susidariusiai situacijai taisyti ir TV3 televizijos reputacijai gelbėti. Jei tai dar kaip nors įmanoma.

Pagarbiai

Artūras Račas

Vilnius, 2013 metų kovo 11 diena

(12 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...
 • Vytas30

  Ponas vadybininkus kritikuoji, geriau papasakok žmonėms, kaip „sėkmingai“ pasidarbavai BNS’e, kaip agentūrai sekėsi iki tau į ją ateinant, ir iki tau tampant direktoriumi. 

  • ArturasR

   Jei klaustų ne atmatinis dundukas, galėčiau papasakoti. Nors šiaip tai ne atmatiniai dundukai žino, kad lengviausia yra atsiversti Registrų centro puslapį ir ten užsakyti finansines ataskaitas, kuriose viskas parašyta. Galima dar jas palyginti su kitų žiniasklaidos priemonių atsakaitomis. Ypač 2009-2011 metų laikotarpiu. Dar klausimų bus, atmata?

  • Marius Gaubas

    Tai diskusija, klausimas ar atsakymas? Ar tiesiog norejosi istarti „Racai – Tu esi Gaidys“, bet gavosi siek tiek kukliau? A.Racas mano asmenine nuomone yra besalygiskai saziningas ir drasus zmogus. Ir specialiai dundukams pranesu, kad toli grazu ne visada ir ne visur su gerbiamo A.Raco nuomone asmeniskai sutinku. Ir dar didesniems dundukams paaiskinu, kad nebutina visur ir visada sutikti su zmogumi, kad galetum ji gerbti. Nes gerbiama ne del nuomoniu, o del principu. As nezinau, ar tai sutapimas ar BNS savininkai tiesiog bailus asilai, ir visai nesvarbu, ar A.Raco zmona yra sekmingai dirbanti stomatologe. Man tik 37, ir esu pasiuntes NX ne viena karta del principu ir isejes kaip stoviu. Ir jei reikes, pakartosiu. Tiktai galiu garantuoti, kad tai nera paprasta, kaip ir neisvengiama, nes kitap pamirsi, kuom esi gimes ir auges. Taigi, jei norisi pasakyti „Racai – Tu esi Gaidys“, tai ikvepkite ir pasakykite. Nes sakinys, pradetas „Ponas…“ yra toks preskas, kad net nera uz ka snukin duot. Tai ne grasinimas fiziniu susidorojimu, tai is nevilties, kad vistiek nesuprasit, kas noreta pasakyti.

   • Vytas30

    Mariau, tai buvo pastaba ponui Račui prieš kritikuojant kitus pasižiūrėti į save. Kadangi daugiau mažiau žinau BNS rezultatus nuo 1999, pasirodė keista, kad kritikos imasi žmogus, pats taip ir neįrodęs, kad yra geras vadovas. O man kažką vadinti gaidžiu ar atmata čia tikrai nėra reikalo, jei ką tokiu ir laikau, tai viešuose portaluose nesivarginu rašyti, pasakau tiesiai į akis.

    • Marius Gaubas

     Gerbiamas Vytai, ar galetumete pasidalinti apie BNS pre-Raco, ir Raco laiku rezultatais kuriuos sakote, kad zinote? As dabar esu tas A.Raco nupiestas dundukas, kuris nezino kas yra Registru Centras ir kaip pasitikrinti. Bet uz tai esate Jus, kuris kol kas teigiate, kad daugiau maziau zinote rezultatus. As nesimaivau ir Jusu klausiu todel, kad buciau labai nustebes, jei gerbiamas kolega A.Racas meluotu ir kaip mazas vaikas tesintusi, jei jam butu nepavyke. Jei teisingai pamenu, A.Racas minejo laikotarpi, kai visiems buvo nelabai lengvas laikas, ir net tuo metu BNS sekesi visai neblogai, pasak Arturo. Jei neklystu, minimi 2009 – 2011 metai. Jei klystu, labai atsiprasau, ir prasau mane pataisyti. Tai yra nuosirdus klausimas, o ne sarkazmas ar bandymas paknisti. Jei jau diskutuojame argumentuotai ir kolegiskai, tai labai malonu ir dziugu. Pagarbiai, Marius.

     • Vytas30

      Mariau, kaip bendrovės žmogus negaliu to daryti, nes pažeisčiau konfidencialumą. Registrų centru naudotis paprasta, prisijungiate per savitarną http://www.registrucentras.lt/savitarna/ ir galite prieiti prie 2011 metų duomenų. Tačiau tai tikrai nepadės susidaryti nuomonės kaip gerai/blogai dirbo bendrovė.

     • Marius Gaubas

      Vytai, as teisingai suprantu, kad Registru Centro informacija, pasak Jusu, yra nieko verta ir „realus rezultatai“ yra viskai kitokie, taip? Tai tuomet reikia Registru Centra uzdaryti nafig, mano supratimu :D O rimtai, tai tuomet kur gauti realia informacija? Juk BNS yra UAB, ir privalo teikti tikslia informacija. Tuomet BNS pateike netikslius duomenis, ar istatymai tokie netobuli, kad turedamas 50LTL isiskolinimu gali deklaruoti 1000LTL pelna, ju nepazeisdamas? Paaiskinkite prasau, man durnam. Nes darosi idomu ir smalsu :)

     • Bobute

      Tai teigiate esąs dunduku, tai – durniumi…:)

      Man smalsu ar čia tik bandote koketuoti, ar tikrai esate toks savikritiškas?
      Nors, sprendžiant pagal užduodamus klausimus (ypač dėl įsiskolinimų ir pelno), spėju, kad esat itin savikritiškas.:) Pagarba…

     • Marius Gaubas

      Bobute, Jus esate tobulai sarkastiska ir ypac tame, kad vadinate save Bobute :D

     • Marius Gaubas

      O is tiesu tai esu Mykoliukas Berastis, nes darau labai daug gramatikos, stiliaus ir semantikos klaidu. O 101-am Pilieciui (o gal net ir 101-m Pilieciui) atrodau ir nelabai sveikas. Labanaktis Lietuva :)

 • ArturasR

  Pavel, todėl, kad vis dar turiu vilties, kad jie neprarado visos savigarbos.

 • Matotaupa k

  Būtų juokinga, jei nebūtų graudu…

 • Niki

  Mariau, jūs protingas žmogus, bet kaip ir visi principingi žmonės, nesuprantate vieno dalyko-žmonės yra įvairūs ir tarkim tai, kad man super griežtas principų laikymasis socialinėse situacijose niekada nebuvo svarbiausia vertybė, nesuteikia jums teisės vadinti mane atmata. Ir tai ką Račas samprotauja apie žodžių prasmes, visas tas intelektualizavimas yra tik žaidimas iš „moraliai aukštesniojo“ pozicijų ir kiekvienam šitai aišku.

  • Niki

   Visiškai ramiai: taip, net neabejoju, kad A.R klasikinį intelekto testą atliktų geriau, nuoširdi pagarba jo intelektui. Bet ne apie tai rašiau.

 • sataniuga

  Žvengiau juodai, tobulas biurokratinio bumerango pavyzdys. Beje, vietoje „Tingiu skaičiuoti“ jaunųjų vadybininkų slengų reikėtų rašyti „Šiuo metu negaliu pateikti galutinių skaičių, bet..“ Vietoje „Jei neapgauna atmintis“, aš rašyčiau: „jei neapgauna statistika“, reiškia tą patį, bet kaip kitaip skamba. „paistalų“, aš rašyčiau „Išraiškų“ o juokingą keisčiau į idiotišką – vadinkime daiktus tikraisiais vardais.

 • Bobute

  Nagi, nagi… Pažiūrėkim ką, pasak p. Račo, galima vadinti atmata.

  Atmata, pasak minėto pono, tai:

  a) Žmogus, dėl kurio LŽLEK yra priėmusi sprendimą, jog jis –cituoju A. Račą- „pažeidė Lietuvos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą, kurio laikytis įpareigoja Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymas.“

  b) Žmonės – cituoju A. Račą – „bendradarbiaujantys su atmatomis, tai yra,
  prisidedantys prie jų populiarumo didinimo ar kokia nors forma tam padedantys
  asmenys“.

  Vadovaujantis punkte a) išdėstyta p. A. Račo logika, darytina išvada, kad p. A. Račas yra atmata, nes LŽLEK, jei neklystu, yra priėmusi tris (!!!) sprendimus, jog minėtas
  ponas pažeidė Etikos kodeksą. Beje, kai kuriuos pažeidimus patvirtino ir ŽE Inspektorius.

  Jei pripažintume, kad čia komentuojantys asmenys vien komentarų rašymu (nepaisant jų turinio) jau bendradarbiauja su p. Raču, prisideda prie jo populiarumo didinimo ir etc, tai, vadovaujantis punkte b) išdėstyta p. A. Račo logika, turėtume prisipažinti esą atmatomis…

  • Marius Gaubas

   Bobute…

 • Marius Gaubas

  Anoniminis zasine, kai pasirasysi savo vardu, gal ka nors ir atsakysiu. As tamstai neprivalau atsiskaityti kur ir kiek sedziu. Ir mediciniu isvadu taip pat jei gerai pamenu neprasiau. Is tamstos ypac.

 • Levander Kroydon

  Gerbiamas Tacai ,

  Kaip manote,kur jusu kovos nuves?

  Vienas lauke,ne karys.!

  Kokiiai politinei jegai simpatizuojate?Kairei ar desinei?
  Ar pasirenges ilgalaikei kovai,su tokiais blogu liutais kaip Algis,Uzkalnis ir Rokiskis ?
  As manau jog ziniasklaidai persikeliant i interneta blogai,tampa kaip mazomis nepriklausomomis karalystemis su savo sajungininkais ir priesais.
  Savo akimis,ko daugiau turite,priesu ar palaikytoju?

 • Marius Gaubas

  Aciu uz atsakyma.