Tauta ir jos didvyriai

… Niekaip nesuprantu, kodėl valstybės vadovas taip ilgai slepia Lietuvai nusipelniusių žmonių sąrašą…

Turiu galvoje, žmonių gavusių valstybės apdovanojimus prezidento V.Adamkaus birželio 26 dieną pasirašytu dekretu, kuris iki šiol nėra paskelbtas.

Manau, kad tauta turi žinoti savo didvyrius.

Pasirodo, jų ypač daug davė „Santara-Šviesa“ ir kriminalinės policijos biuras.

 ******************************************************************                 

DEKRETAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS

LIEPOS 6-OSIOS VALSTYBĖS

(LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENOS PROGA

 

2009 m. birželio 26 d. Nr. 1K-1907

Vilnius

1 straipsnis.

Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Valstybės ordinais ir medaliais

 a p d o v a n o j a m i  šie Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai:

Vyčio Kryžiaus ordino

 Didžiuoju kryžiumi

 Juozas AMBRAZEVIČIUS-BRAZAITIS (po mirties) literatūrologas, kultūrologas, publicistas, rezistencijos ideologas, vienas pasipriešinimo okupacijoms bei 1941 m. Birželio sukilimo organizatorių ir vadovų, Laikinosios Lietuvos Vyriausybės švietimo ministras ir Ministras Pirmininkas.

Vytauto Didžiojo ordino

Didžiuoju kryžiumi

 

Jakob Gijsbert (Jaap) de HOOP SCHEFFER – NATO Generalinis sekretorius.

 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Didžiuoju kryžiumi

 Nils Daniel Carl BILDT – Švedijos Karalystės užsienio reikalų ministras, buvęs Švedijos Karalystės Parlamento narys, Ministras Pirmininkas (1991-1994 m.), aktyvus Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėjas.

            Vyčio Kryžiaus ordino

Komandoro didžiuoju kryžiumi

 Kajetonas Julius ČEGINSKAS – pogrindinės spaudos platintojas, vienas iš Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje steigėjų, ilgametis Laisvosios Europos radijo Miunchene lietuvių skyriaus vadovas bei išeivijos lietuvių rezistencinės organizacijos Europos lietuvių fronto bičiuliai pirmininkas, daktaras;

Vytautas KAVOLIS (po mirties) – vienas iš Santaros-Šviesos federacijos, kuri 1940-1990 metų neginkluoto pasipriešinimo okupacijoms laikotarpiu siekė Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės, įkūrėjų ir vadovų, ilgametis žurnalo Metmenys vyriausiasis redaktorius, profesorius.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Komandoro didžiuoju kryžiumi

Viktor ORBÁN – buvęs Vengrijos Respublikos Ministras Pirmininkas (1998-2002 m.), Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėjas, Vengrijos Respublikos politinės partijos FIDESZ lyderis.

Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“

Komandoro didžiuoju kryžiumi

Bantz John CRADDOCK – generolas, Sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiasis vadas, JAV vadavietės Europoje vadas;

Mikael ODENBERG – buvęs Švedijos Karalystės gynybos ministras (2006-2007 m.), Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėjas, Švedijos kompanijos Svenska Krafnat generalinis direktorius, Švedijos ir Lietuvos bendradarbiavimo energetikos srityje puoselėtojas.

 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Komandoro kryžiumi

                       

Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS – istorikas, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros profesorius habilituotas daktaras, daugelio knygų Lietuvos istorijos tema autorius ir bendraautoris;

Kazys G. AMBROZAITIS – 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, Amerikos lietuvių bendruomenės veikėjas, vienas iš Lietuvių fondo įkūrėjų, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Pasaulio lietuvių archyvo tarybos narys, ilgametis Lietuvių fronto bičiulių ir „Į Laisvę“ fondo narys, daktaras;

Rasa BUDBERGYTĖ – Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierė, Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos Valdymo tarybos viceprezidentė;

Raimundas Vladas MIEŽELIS – vienas iš Santaros-Šviesos federacijos įkūrėjų ir vadovų, lietuvių kultūros išeivijoje puoselėtojas;

Julius ŠMULKŠTYS – politologas, vienas iš Santaros-Šviesos federacijos įkūrėjų ir vadovų, profesorius;

Antanas TYLA – istorikas, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro mokslinės tarybos pirmininkas, buvęs ilgametis Lietuvos istorijos instituto direktorius, profesorius habiliuotas daktaras;

Lakštuonė VĖŽIENĖ Algimanto Mackaus knygų leidybos fondo valdybos narė, Santaros-Šviesos federacijos veikėja, lietuvių kultūros išeivijoje puoselėtoja, ilgametė žurnalo Metmenys redakcijos narė ir vyr. techninė redaktorė;

Arnoldas VOKETAITIS – režisierius, pedagogas, operos solistas, Amerikos lietuvių bendruomenės veikėjas.

 Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“

Komandoro kryžiumi

 

Ole BIERRING – buvęs Danijos Karalystės ambasadorius prie NATO, Lietuvos tarptautinio pripažinimo rėmėjas;

Jurgis BRĖDIKIS – kardiochirurgas, Kauno medicinos universiteto profesorius habilituotas daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (akademikas), Lietuvos mokslų akademijos labdaros ir paramos fondo Mokslas ir visuomenė vadovas, asociacijos Šviesuva steigimo iniciatorius;

Balys DAINYS – chirurgas, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Nefrologijos (nefrologijos, dializės, transplantacijos) ir urologijos centro direktorius, profesorius habilituotas daktaras, vienas iš Lietuvos inkstų fondo, Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos Gyvastis, Nacionalinio organų transplantacijos biuro steigėjų, aktyvus organų donorystės propaguotojas.

  

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Karininko kryžiumi

 

Romas VALENTUKEVIČIUS – Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, buvęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo ir Respublikos Prezidento Priimamojo vedėjas.

 

 Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“

Karininko kryžiumi

 

Jerzy BAŃKOWSKI – Lietuvos Respublikos garbės konsulas Torūnėje, Lietuvos kultūros ir verslo puoselėtojas Lenkijos Respublikoje;

Jaroslavas CECHANOVIČIUS – dirigentas, kompozitorius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Džiazo katedros docentas;

Rymantas GEDVILAS – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 2-osios valdybos viršininkas, vyresnysis komisaras;

Edita KARPAVIČIENĖ – akcinės bendrovės Ūkio bankas Stebėtojų tarybos pirmininkė, finansinės paramos Lietuvos sportui iniciatorė;

Simona KRUPECKAITĖ – 2009 metų Pasaulio dviračių treko čempionė, planetos rekordininkė;

Birutė KULNYTĖ – kultūros istorikė, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė, Tarptautinės muziejų tarybos ICOM Lietuvos skyriaus narė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narė;

Saulius LIAUSA – Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius, Vilniaus pedagoginio universiteto choro Ave Vita chormeisteris ir dirigentas, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių bei Baltijos valstybių studentų dainų ir šokių švenčių Gaudeamus organizatorius ir rengėjas;

Marek MROCZKOWSKI – akcinės bendrovės Mažeikių nafta valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius, finansinės paramos Lietuvos krepšinio federacijai iniciatorius;

 Vida ŠATKAUSKIENĖ – Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotoja ir Etninės kultūros skyriaus vedėja, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių organizatorė ir rengėja, Tarptautinio folkloro festivalio Baltica organizatorė ir rengėja;

Michał Franciszek ZALESKI – Torūnės miesto prezidentas, Lietuvos kultūros ir verslo puoselėtojas Lenkijos Respublikoje.

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Riterio kryžiumi

 

Gintautas ALEKNA – fotografas, keliautojas, tremties paveldo tyrinėtojas ir propaguotojas, ekspedicijų į tremties vietas organizatorius ir vadovas, bendrijos Lemtis narys;

Vaclovas JUODPUSIS – muzikologas, Lietuvos muzikų rėmimo fondo Stasio Vainiūno namų vadovas, Lietuvos kompozitorių sąjungos ir Lietuvos muzikų sąjungos narys;

 Lina NAIKELIENĖ – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų ir akordeono katedros vedėja, profesorė, Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugijos Kanklės pirmininkė, Dainų švenčių kanklių koncertų organizatorė ir rengėja;

Rimvydas RACĖNAS – tremties paveldo tyrinėtojas ir propaguotojas, lietuvių tremties bei įkalinimo vietų puoselėtojas;

Antanas Bronislavas SADECKAS – tremties paveldo tyrinėtojas ir propaguotojas, bendrijos Lemtis įkūrėjas ir šios bendrijos pirmininkas;

Ričardas TAMUTIS – choreografas, buvęs dainų ir šokių ansamblio Nemunas ir tautinio šokių ansamblio Rasa vadovas, ilgametis Dainų švenčių rengėjas ir Baltijos valstybių studentų dainų ir šokių švenčių Gaudeamus bei Moksleivių dainų švenčių vyriausiasis baletmeisteris, 2009 m. Tūkstantmečio dainų šventės Šokių dienos kompozicijų autorius.

      Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“

Riterio kryžiumi

 

Vida AUGUSTINIENĖ – Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė, Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos narė, Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso ir Europos pacientų forumo tarybos narė, laikraščio Diabetas redaktorė;

 Alvydas BALEŽENTIS – Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakulteto Personalo vadybos ir organizacijų plėtros katedros docentas habilituotas daktaras, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys (1992-1996 m.), Nepriklausomos Lietuvos kaimo vystymo vadybos praktikos, studijų ir tyrimų pagrindų kūrimo pradininkas;

 Jonas BUROKAS – Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos valdybos pirmininkas, Lietuvos Sąjūdžio tarybos narys, Vilniaus rajono Sąjūdžio pirmininkas;

 Vitalijus GAILIUS – Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas, vyriausiasis komisaras;

 Arūnas GIRDAUSKAS – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 4-osios valdybos viršininkas, vyresnysis komisaras;

Marek GULBINOVIČ – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 2-osios valdybos 1-ojo skyriaus viršininkas, komisaras;

Antanas JAKIMAVIČIUS Lietuvos moterų dviračių treko rinktinės vyriausiasis treneris, Lietuvos olimpinio sporto centro ir Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro dviračių sporto treneris;

Leokadija Stefanija JANUŠKIENĖ – Kauno J.Gruodžio konservatorijos dėstytoja, Kauno miesto kultūros rūmų mišraus choro Gintaras meno vadovė, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių vyriausioji dirigentė, ekspertė konsultantė;

Gražina KASPARAVIČIŪTĖ – Lietuvos liaudies kultūros centro Choreografijos poskyrio vyriausioji specialistė, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių šokių dienų direktorė, šokių leidinių ir repertuaro knygų sudarytoja;

Renatas MARTIŠIUS – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 4-osios valdybos vyriausiasis tyrėjas, komisaras;

Donatas MATUIZA – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 2-osios valdybos 2-ojo skyriaus viršininkas, komisaras;

Alvydas MITUZAS – architektas, uždarosios akcinės bendrovės ArchMITA direktorius, Lietuvos architektų sąjungos ir kraštovaizdžio sąjungos narys, asocijuotas meno kūrėjų organizacijos narys, Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninės Kraštovaidžio architektūros komisijos pirmininkas;

Regina PIEČAITIS – aktyvi kredito unijų rėmėja ir pradininkė Lietuvoje, Kanados lietuvių bendruomenės veikėja;

Dariusz SZPOPER – Gdansko universiteto Teisės ir administracijos fakulteto Lenkijos valstybės ir teisės katedros profesorius habilituotas daktaras, Lenkijos ir Lietuvos mokslinių ryšių puoselėtojas, Lietuvos istorijos tyrinėtojas;

Irena Nijolė ŠABŪNAITĖ – pianistė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, tradicinių Baltijos šalių jaunųjų menininkų ir akademinio jaunimo fortepijono festivalių dalyvė, organizatorė;

Remigijus VILYS – Panevėžio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, koncertinės įstaigos Panevėžio garsas vyriausiasis dirigentas, Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacijos prezidentas, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių pučiamųjų instrumentų programų rengėjas;

Andrius ŽILINSKAS – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 4-osios valdybos vyriausiasis tyrėjas, komisaras.

 

 Vyčio Kryžiaus ordino medaliu

 

Valentinas MACKEVIČIUS – Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Techninio skyriaus viršininkas, buvęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Apsaugos skyriaus Ryšių tarnybos darbuotojas;

Tadas VYŠNIAUSKAS – akcinės bendrovės TEO LT Rizikų valdymo skyriaus Vidaus rizikos valdymo grupės vadovas, buvęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Apsaugos skyriaus Ryšių tarnybos viršininkas.

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu

 

Jonas JOCYS operos dainininkas, buvęs Lietuvos valstybinio akademinio operos ir baleto teatro operos solistas, tarptautinių konkursų laureatas;

Danutė SELČINSKAJA Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus skyriaus vedėja, rašytojo Icchoko Mero inicijuoto projekto Žydų gelbėtojai – Pasaulio Tautų Teisuoliai organizatorė ir vykdytoja;

Vajonė STRIMAITIENĖ – Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktorė, Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos narė;

Izidorius ŠIMELIONIS – Vilniaus krašto istorijos ir kultūros puoselėtojas, Vilnijos draugijos steigimo iniciatorius, Pelesos lietuvių visuomeninio susivienijimo Gimtinė garbės pirmininkas.

  

Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu

 

Janina Jadwiga CHMIELOWSKA – žurnalistė, buvusi Kovojančiojo Solidarumo veikėja, Kovojančiojo Solidarumo Rytų reikalų skyriaus pirmininkė, kovojusi prieš komunistinį režimą Lenkijoje ir buvusiose sovietinėse respublikose, Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėja;

Mira Kowarski Rothenberg GOLDSMAN gydytoja psichologė, Blueberry Treatment Centers įkūrėja ir garbės direktorė, Lietuvos vaikų su negalia integracijos projektų iniciatorė ir organizatorė, profesorė;

Katya GUSAROV – Izraelio Holokausto memorialo institucijos Jad Vašem Teisuolių departamento darbuotoja, rašytojo Icchoko Mero inicijuoto projekto Žydų gelbėtojai – Pasaulio Tautų Teisuoliai organizatorė ir vykdytoja;

Hubert HEROLD Europos Sąjungos projektų Baltijos regionui ekspertas, asociacijos Vokietijos ir Lietuvos forumas valdybos narys, daktaras;

Piotr Jan HLEBOWICZ – buvęs Kovojančiojo Solidarumo veikėjas, Kovojančiojo Solidarumo Rytų reikalų skyriaus pirmininkas, kovojęs prieš komunistinį režimą Lenkijoje ir buvusiose sovietinėse respublikose, Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėjas;

Zbigniew Piotr JANAS – buvęs Solidarumo veikėjas, Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėjas;

Juozas JAZAVITAS – uždarosios akcinės bendrovės Urbanistika direktorius, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos narys, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengėjas;

Augenijus JURGAUSKAS – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas, vienas iš žurnalo Radviliškio kraštas steigimo iniciatorių;

Venta KOCERE – Latvijos akademinės bibliotekos direktorė, Latvijos ir Lietuvos kultūrinių ryšių puoselėtoja;

Gintautas KVIETKAUSKAS – Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Panemunės policijos komisariato Petrašiūnų policijos nuovados viršininkas, komisaras;

Tadeusz Krzysztof MARKIEWICZ – buvęs Kovojančiojo Solidarumo ir šios organizacijos Rytų reikalų skyriaus veikėjas, kovojęs prieš komunistinį režimą Lenkijoje ir buvusiose sovietinėse respublikose, Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėjas;

Piotr Paweł PACHOLSKI – žurnalistas, buvęs Kovojančiojo Solidarumo Rytų reikalų skyriaus ir pogrindinės Liberalų demokratų partijos Nepriklausomybė veikėjas, kovojęs prieš komunistinį režimą Lenkijoje ir buvusiose sovietinėse respublikose, Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėjas;

Maciej RUSZCZYŃSKI – buvęs Kovojančiojo Solidarumo Rytų reikalų skyriaus ir Lenkijos nepriklausomybės partijos narys, Solidarumo veikėjas, kovojęs prieš komunistinį režimą Lenkijoje ir buvusiose sovietinėse respublikose, Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėjas;

Kostas SILICKAS – Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos Braziūkų girininkijos girininkas, Lietuvos miškininkų sąjungos bei girininkų bendrijos tarybos narys;

Meldra USENKO – Tautos fronto muziejaus direktorė, Latvijos ir Lietuvos kultūrinių ryšių puoselėtoja.

 2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                 VALDAS ADAMKUS

(3 balsų, vidurkis: 3,67 iš 5)
Loading...
 • Rimas Norvaiša

  Sąrašas paskelbtas vėlai matyt todėl, kad apdovanojimai Liepos 6-sios proga. Ilgas laukimas tuo labiau neatleidžia nuo redakcinių klaidų; pvz Antanas Tyla gali įsižeisti už ,,habiliuotą daktarą“.

 • nerijus

  Sąrašus, galima buvo paskelbti ir prieš šventes. Tiesiog, nebuvo „noro“.
  Šį sąrašą papildyčiau:

  labiausiai nusipelnę žurnalsitai/ demokratijos sergėtojai:

  Artūras Račas

  Rūta Grinevičiūtė

  Vytautas Matulevičius

  Arnas Klivečka

  :)

  Jei Jums, bedrarašytojai nepatinka šis sąrašas, tai tobulinkit- demokratija, tsakant, tarkšt tarkš klavietūra :)

  • Grinevičiūtė ir Matulevičius?
   Nerijau, tai asmenys labiausiai prisidėję prie žurnalistikos profesijos autoriteto sužlugdymo Lietuvoje.

   • Jonas Žvelgaitis

    Valentinai, neskubėčiau…
    tuose žurnalistiniuose reikaluose kontekstas dengia perdengia kontekstą, kartais jiems patiems sunku susigaudyti kiek yra savo, kiek visuomenės, kiek kaažkieno… Nekaltinu ir nekonkretizuoju, sakykime, čia mano lengvas divertismentas duota tema… Nebūkime naivūs, net Diogenas kažkur su kažkuo kažkaip turėjo savo statinės statusą realizuoti. Žmogus, darantis ar galintis daryti, ar tik svajojantis daryti bent kam nors bent kokią įtaką, pats jau yra įtakojamas to savo noro…:), o ką jau kalbėti apie mano, Valentino ir visos tautos norus, poreikius, nuotaikas… Ne dykumoje juk esame?

    • Jonai,
     Nepyk, bet nieko nesupratau, ką parašei :) Greičiausiai todėl, kad aš per durnas :)
     Tačiau ką bendro turi tai ką parašei su tuo, kad Grinevičiūtė yra pati tendencingiausia informacinė kilerė, o Matulevičius pašventė savo gyveimą Landsbergio šmeižimui?

     • Jonas Žvelgaitis

      Aš norėjau pasakyti tik tiek: „neteisk ir nebūsi teisiamas..“ seniai pasakyta, bet tinka ir dabar…:)

     • Aš šitame bloge buvau teisiamas jau daug kartų. Ir nieko, gyvenu :)
      Pats irgi turiu pranašumo komplekso nuodėmytę:)
      Šio blogo komentatorių šūkis:

      Teisk ir būsi teisiamas!

     • Jonas Žvelgaitis

      Pastebėjau:)

      Tokių visokių kompleksėlių turi visi, kas gi be to… :) tačiau teisti man nelabai patinka, o dalyvauti čia man patinka. Čia yra galimybė pasamprotauti, paanalizuoti, sulaukti papildymo, kitos nuomonės, paprasčiausio paaiškinimo pagaliau. Tai kas belieka? Neseniai atėjau į blogą, mačiau, kad jūsų branduolys pusiau pažįstami, „kalatės“ kartais tik vien dėl malonumo „šiurpinti“ savo baisumu, kartais blykstelit tokiomis žiniomis ar informuotumu, kad kyla klausimas iš kurio čia puslapio…) Kartais perbėgat į kitą blogą ir apie katiniukus pabendraujat…) Tai dalyvausiu, karts nuo karto parašysiu, jūsų šūkio nepriimsiu, man jis niekaip negali, na negali būti savitiksliu raktu dalyvauti šiame bloge. Bet gal ir nereikia? Gal jūs, senieji blogeriai tolerantiški ne tokiems karingiems, linkusiems ramiau padiskutuoti?
      Pagarbiai, J.Ž.

     • GIGA

      aš kažką praleidau,Valentinai,kaip Matulevičius nugyveno gyvenimą Landsbergį šmeiždamas…Gal galėtum priminti(nesiginčiju,kad taip ir buvo,tik norėtųsi nedidelio rakurso)

   • nerijus

    Valentinai, žinojau, kad sulauksiu tamstos dėmesio ir sulaukiau :)
    Gink savo V.L. kiek nori ir nuo ko nori- man visviena.
    Reikia žiūrėti ir iš kitos pusės: Matulevičius ir Grinevičiūtė ( Janutienė ) ne tik „šmeižė“ ( kaip Jūs teigiate- pateikite faktus ), bet atskleidė ir daug korupcijos ir savivalės.

    Pateikit, Valentinai, savo geriausius žurnalistus. Pratęskit sąrašą. Juk aiškiai parašiau- čia mano sąrašas. Tobulinkit.
    :)

  • Matotaupa

   Valentinai,
   prie žodžių „Šio blogo komentatorių šūkis:

   Teisk ir būsi teisiamas!“ užmiršote pridėti „Kai kurių komentatorių…“

 • nerijus

  Vakar mačiau šį sąrašą ir kelias foto alfa.lt ir labiausiai įstrigo:

  Rasa BUDBERGYTĖ – Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierė, Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos Valdymo tarybos viceprezidentė;

  Neveltui, ištisą mėnesį iš širdies darbavosi, o galvojau, kad ši institucija jau merdi :)

  Apie kitus- nesu girdėjęs ( neįsigilinau )- neišlaikyčiau testo stojant į žurnalistikos profesiją, pagal ale Račas :)

  • nerijus

   Atsiprašau, klaidinu, nebuvo sąrašo alfoj, o tik kelios foto…

 • nerijus

  Mūsų „žvaigždės“ nežino įstatymų ir teisinasi, kad juos netikėtai užsipuolė mokesčių inspekcija dėl nesumokėtų mokesčių.
  Įstatymų nežinojimas- neatleidžia nuo atsakomybės.
  Įdomu, ar kas kreipsis į teismą ir būtų įdomu sužinoti teismo verdiktą :)

 • jurkis

  Nerijau, jūs apie ką čia?

  • nerijus

   Domėkitės kas vyksta Lietuvoje ir žinosit…

 • Lietuva, tevyne musu: puse lenku, puse rusu….

 • trumpai

  Normaliai tas sarashas atrodo :) – po Misiukonio apdovanojimo jau nieko blogiau buti negali.

 • wr

  Nepykite,gerb.autoriau, bet Jūs kasdien mano akyse vis šlykštėjate su savo komentarais.Kuo Jums užkliuvo Kavolis, Voketaitis (ar bent žinote tokį?) ir KPB? Gal norėjosi, kad Jus apdovanotų? Beje, paaiškinkite, kas bendro tarp one, twitter ir facebook? Ir kuo jie visi blogi? Ačiū, jei pakomentuosite (tikiuosi, ne savo tradiciniu „nepatinka, neskaityk“ ir pan.).

  • wr, su žmonėmis naudojančiais tokią terminiją kaip tamsta, stengiuosi nediskutuoti. Šiaip tai pasiūlyčiau dar kartą paskaityti įrašus, kuriuos čia minite ir pateikti nuorodas į „užkliuvo“ ir „blogi“. Tada gal bent bus į ką atsakyti.

 • wr

  Su Jumis nėra prasmės ginčytis, nes visada esate teisus. Kam tos nuorodos, juk pats parašėte ironiškai (nejaugi ne? gal apžlibau?),kad ypač daug Lietuvai davė Santara-Šviesa ir policija. O kuo Jums nepatinka policijos komisaro darbas, apie kurį turbūt nieko net nenutuokiate, ir kuo nepatinka Santara-Šviesa, ypač Kavolis? Beje, gal sudarykite savo alternatyvų sąrašą ir pateikite Grybauskaitei – manau, kad jis skirsis nuo Adamkaus.

  Vadinti nusipelniusius žmones paniekinančiu tonu didvyriais – žema.

  • wr, ačiū už nuomonę. Ir jūs teisus – mano sąraše tikrai nebūtų draugų…

 • Labai džiugu, kad ordino medalis įteiktas nors vienam švietimo srities lyderiui – Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktorei (pirmai jaunimo mokyklos direktorei) ir Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos narei Vajonei Strimaitienei. :)

  P.s. Ačiū už blog’ą !

 • Hetera

  Valentinai, gal jūs kartais pas Kėvišą dirbate, kad taip R. Grinevičiūtė nepatinka? O anksčiau, matyt, dirbote pas V. Uspaskichą – todėl ir V. Matulevičius jums toks nemielas…
  Anot jūsų, tikrieji žurnalistai yra tie, kurie rašo ditirambus ir odes Kubiliui ir Lansbergiui… Ką gi – „Pas kiekvieną savo skonis – pasakė Brisius laižydamas …. ………“. Gerai, kad parašėte savo nuomonę – dabar bent jūsų pasaulėžiūra daugeliui tapo aiški.

  • romas

   Hetera, žurnalistus galima vertinti tik už darbo kokybę, kuri yra neatsiejama nuo faktų tikrumo. Matulevičiaus laidos buvo seniai ir įspūdžiai yra išblėsę, bet Grinevičiūtės pateikiamos informacijos patikimumas yra ne daugiau kaip 50 proc. Nežinau, ar viskas yra tiesa, kai kalbama apie Kėvišą, nes temose, kuriose aš susigaudau, Grinevičiūtė labai dažnai kalba vėjus, nors turiu prisipažinti, kad neretai, man patinka, kad ji spiria kokiam veikėjui į blauzdą. Tik esu toks žmogus – kai mane mėgina durninti vienu siužetu, be pasitikėjimu žiūriu ir į kitus jos kūrinėlius.

 • Jonas

  Man didžiausią gėdą padarė tas faktas, kad apdovanotieji nebuvo pakviesti į priėmimą liepos 6 d. To Lietuvos istorijoje dar nebuvo… Tačiau ten vietos atsirado tokiems veikėjams , kurių niekas, išskyrus Boženą K., nepažįsta (pvz. Petruškevičius). Ką jau kalbėti apie tai, kad valstybininkų nemylimi gavo žemiausio laipsnio ordinus, nors jų nuopelnų sąrašas didžiausias, o visokie „X sąjungos nariai, lietuvybės puoselėtojai“ ir nieko nenuveikusi, tik pranešimus spaudai rašiusi valstybės kontrolierė – aukščiausius.

 • Jonas

  O Dainiui ordiną turbūt davė už Mieželio prostatos gydymą. Kaip jis atsidėkos, kai Adamkus nebegalės tokiu būdi atsimokėti?

 • ingo

  Apstulbau, pamatęs sąraše vardą žmogaus, kuris visą savo gyvenimą skyrė susikurti savo įvaizdžiui. Tai nebuvo lengva, nes išduodavo gana žemas intelekto lygis, kartais netgi elementarus kvailumas. Gal laiku susidraugavo su dangaus spalvos gyvenimo būdo propaguotojais? Jeigu panašių asmenų sąraše yra ir daugiau, nenuostabu, kad informacijos pateikimas vilkinamas.

 • giedrius

  patarimas verslo vadovams – tegul jūsų įmonės paremia sportą (akcininkų pinigais) ir tada jūs gausite medalį arba ordiną

  • Giedriau, o kokia pinigų suma garantuoja medalį? O ar nuo jos dydžio priklauso ordino laipsnis?

 • Vacys

  Kaip liūdna skaitant šiuos komentarus. Kiek purvo, kiek neapykantos, pavydo, buko mąstymo… Atrodo, kad esame dar neišbridę iš sovietijos liūno…