Tauta ir jos didvyriai

… Niekaip nesuprantu, kodėl valstybės vadovas taip ilgai slepia Lietuvai nusipelniusių žmonių sąrašą…

Turiu galvoje, žmonių gavusių valstybės apdovanojimus prezidento V.Adamkaus birželio 26 dieną pasirašytu dekretu, kuris iki šiol nėra paskelbtas.

Manau, kad tauta turi žinoti savo didvyrius.

Pasirodo, jų ypač daug davė „Santara-Šviesa“ ir kriminalinės policijos biuras.

 ******************************************************************                 

DEKRETAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS

LIEPOS 6-OSIOS VALSTYBĖS

(LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENOS PROGA

 

2009 m. birželio 26 d. Nr. 1K-1907

Vilnius

1 straipsnis.

Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Valstybės ordinais ir medaliais

 a p d o v a n o j a m i  šie Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai:

Vyčio Kryžiaus ordino

 Didžiuoju kryžiumi

 Juozas AMBRAZEVIČIUS-BRAZAITIS (po mirties) literatūrologas, kultūrologas, publicistas, rezistencijos ideologas, vienas pasipriešinimo okupacijoms bei 1941 m. Birželio sukilimo organizatorių ir vadovų, Laikinosios Lietuvos Vyriausybės švietimo ministras ir Ministras Pirmininkas.

Vytauto Didžiojo ordino

Didžiuoju kryžiumi

 

Jakob Gijsbert (Jaap) de HOOP SCHEFFER – NATO Generalinis sekretorius.

 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Didžiuoju kryžiumi

 Nils Daniel Carl BILDT – Švedijos Karalystės užsienio reikalų ministras, buvęs Švedijos Karalystės Parlamento narys, Ministras Pirmininkas (1991-1994 m.), aktyvus Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėjas.

            Vyčio Kryžiaus ordino

Komandoro didžiuoju kryžiumi

 Kajetonas Julius ČEGINSKAS – pogrindinės spaudos platintojas, vienas iš Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje steigėjų, ilgametis Laisvosios Europos radijo Miunchene lietuvių skyriaus vadovas bei išeivijos lietuvių rezistencinės organizacijos Europos lietuvių fronto bičiuliai pirmininkas, daktaras;

Vytautas KAVOLIS (po mirties) – vienas iš Santaros-Šviesos federacijos, kuri 1940-1990 metų neginkluoto pasipriešinimo okupacijoms laikotarpiu siekė Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės, įkūrėjų ir vadovų, ilgametis žurnalo Metmenys vyriausiasis redaktorius, profesorius.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Komandoro didžiuoju kryžiumi

Viktor ORBÁN – buvęs Vengrijos Respublikos Ministras Pirmininkas (1998-2002 m.), Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėjas, Vengrijos Respublikos politinės partijos FIDESZ lyderis.

Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“

Komandoro didžiuoju kryžiumi

Bantz John CRADDOCK – generolas, Sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiasis vadas, JAV vadavietės Europoje vadas;

Mikael ODENBERG – buvęs Švedijos Karalystės gynybos ministras (2006-2007 m.), Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėjas, Švedijos kompanijos Svenska Krafnat generalinis direktorius, Švedijos ir Lietuvos bendradarbiavimo energetikos srityje puoselėtojas.

 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Komandoro kryžiumi

                       

Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS – istorikas, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros profesorius habilituotas daktaras, daugelio knygų Lietuvos istorijos tema autorius ir bendraautoris;

Kazys G. AMBROZAITIS – 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, Amerikos lietuvių bendruomenės veikėjas, vienas iš Lietuvių fondo įkūrėjų, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Pasaulio lietuvių archyvo tarybos narys, ilgametis Lietuvių fronto bičiulių ir „Į Laisvę“ fondo narys, daktaras;

Rasa BUDBERGYTĖ – Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierė, Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos Valdymo tarybos viceprezidentė;

Raimundas Vladas MIEŽELIS – vienas iš Santaros-Šviesos federacijos įkūrėjų ir vadovų, lietuvių kultūros išeivijoje puoselėtojas;

Julius ŠMULKŠTYS – politologas, vienas iš Santaros-Šviesos federacijos įkūrėjų ir vadovų, profesorius;

Antanas TYLA – istorikas, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro mokslinės tarybos pirmininkas, buvęs ilgametis Lietuvos istorijos instituto direktorius, profesorius habiliuotas daktaras;

Lakštuonė VĖŽIENĖ Algimanto Mackaus knygų leidybos fondo valdybos narė, Santaros-Šviesos federacijos veikėja, lietuvių kultūros išeivijoje puoselėtoja, ilgametė žurnalo Metmenys redakcijos narė ir vyr. techninė redaktorė;

Arnoldas VOKETAITIS – režisierius, pedagogas, operos solistas, Amerikos lietuvių bendruomenės veikėjas.

 Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“

Komandoro kryžiumi

 

Ole BIERRING – buvęs Danijos Karalystės ambasadorius prie NATO, Lietuvos tarptautinio pripažinimo rėmėjas;

Jurgis BRĖDIKIS – kardiochirurgas, Kauno medicinos universiteto profesorius habilituotas daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (akademikas), Lietuvos mokslų akademijos labdaros ir paramos fondo Mokslas ir visuomenė vadovas, asociacijos Šviesuva steigimo iniciatorius;

Balys DAINYS – chirurgas, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Nefrologijos (nefrologijos, dializės, transplantacijos) ir urologijos centro direktorius, profesorius habilituotas daktaras, vienas iš Lietuvos inkstų fondo, Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos Gyvastis, Nacionalinio organų transplantacijos biuro steigėjų, aktyvus organų donorystės propaguotojas.

  

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Karininko kryžiumi

 

Romas VALENTUKEVIČIUS – Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, buvęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo ir Respublikos Prezidento Priimamojo vedėjas.

 

 Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“

Karininko kryžiumi

 

Jerzy BAŃKOWSKI – Lietuvos Respublikos garbės konsulas Torūnėje, Lietuvos kultūros ir verslo puoselėtojas Lenkijos Respublikoje;

Jaroslavas CECHANOVIČIUS – dirigentas, kompozitorius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Džiazo katedros docentas;

Rymantas GEDVILAS – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 2-osios valdybos viršininkas, vyresnysis komisaras;

Edita KARPAVIČIENĖ – akcinės bendrovės Ūkio bankas Stebėtojų tarybos pirmininkė, finansinės paramos Lietuvos sportui iniciatorė;

Simona KRUPECKAITĖ – 2009 metų Pasaulio dviračių treko čempionė, planetos rekordininkė;

Birutė KULNYTĖ – kultūros istorikė, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė, Tarptautinės muziejų tarybos ICOM Lietuvos skyriaus narė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narė;

Saulius LIAUSA – Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius, Vilniaus pedagoginio universiteto choro Ave Vita chormeisteris ir dirigentas, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių bei Baltijos valstybių studentų dainų ir šokių švenčių Gaudeamus organizatorius ir rengėjas;

Marek MROCZKOWSKI – akcinės bendrovės Mažeikių nafta valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius, finansinės paramos Lietuvos krepšinio federacijai iniciatorius;

 Vida ŠATKAUSKIENĖ – Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotoja ir Etninės kultūros skyriaus vedėja, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių organizatorė ir rengėja, Tarptautinio folkloro festivalio Baltica organizatorė ir rengėja;

Michał Franciszek ZALESKI – Torūnės miesto prezidentas, Lietuvos kultūros ir verslo puoselėtojas Lenkijos Respublikoje.

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino

Riterio kryžiumi

 

Gintautas ALEKNA – fotografas, keliautojas, tremties paveldo tyrinėtojas ir propaguotojas, ekspedicijų į tremties vietas organizatorius ir vadovas, bendrijos Lemtis narys;

Vaclovas JUODPUSIS – muzikologas, Lietuvos muzikų rėmimo fondo Stasio Vainiūno namų vadovas, Lietuvos kompozitorių sąjungos ir Lietuvos muzikų sąjungos narys;

 Lina NAIKELIENĖ – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų ir akordeono katedros vedėja, profesorė, Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugijos Kanklės pirmininkė, Dainų švenčių kanklių koncertų organizatorė ir rengėja;

Rimvydas RACĖNAS – tremties paveldo tyrinėtojas ir propaguotojas, lietuvių tremties bei įkalinimo vietų puoselėtojas;

Antanas Bronislavas SADECKAS – tremties paveldo tyrinėtojas ir propaguotojas, bendrijos Lemtis įkūrėjas ir šios bendrijos pirmininkas;

Ričardas TAMUTIS – choreografas, buvęs dainų ir šokių ansamblio Nemunas ir tautinio šokių ansamblio Rasa vadovas, ilgametis Dainų švenčių rengėjas ir Baltijos valstybių studentų dainų ir šokių švenčių Gaudeamus bei Moksleivių dainų švenčių vyriausiasis baletmeisteris, 2009 m. Tūkstantmečio dainų šventės Šokių dienos kompozicijų autorius.

      Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“

Riterio kryžiumi

 

Vida AUGUSTINIENĖ – Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė, Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos narė, Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso ir Europos pacientų forumo tarybos narė, laikraščio Diabetas redaktorė;

 Alvydas BALEŽENTIS – Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo fakulteto Personalo vadybos ir organizacijų plėtros katedros docentas habilituotas daktaras, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys (1992-1996 m.), Nepriklausomos Lietuvos kaimo vystymo vadybos praktikos, studijų ir tyrimų pagrindų kūrimo pradininkas;

 Jonas BUROKAS – Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos valdybos pirmininkas, Lietuvos Sąjūdžio tarybos narys, Vilniaus rajono Sąjūdžio pirmininkas;

 Vitalijus GAILIUS – Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas, vyriausiasis komisaras;

 Arūnas GIRDAUSKAS – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 4-osios valdybos viršininkas, vyresnysis komisaras;

Marek GULBINOVIČ – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 2-osios valdybos 1-ojo skyriaus viršininkas, komisaras;

Antanas JAKIMAVIČIUS Lietuvos moterų dviračių treko rinktinės vyriausiasis treneris, Lietuvos olimpinio sporto centro ir Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro dviračių sporto treneris;

Leokadija Stefanija JANUŠKIENĖ – Kauno J.Gruodžio konservatorijos dėstytoja, Kauno miesto kultūros rūmų mišraus choro Gintaras meno vadovė, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių vyriausioji dirigentė, ekspertė konsultantė;

Gražina KASPARAVIČIŪTĖ – Lietuvos liaudies kultūros centro Choreografijos poskyrio vyriausioji specialistė, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių šokių dienų direktorė, šokių leidinių ir repertuaro knygų sudarytoja;

Renatas MARTIŠIUS – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 4-osios valdybos vyriausiasis tyrėjas, komisaras;

Donatas MATUIZA – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 2-osios valdybos 2-ojo skyriaus viršininkas, komisaras;

Alvydas MITUZAS – architektas, uždarosios akcinės bendrovės ArchMITA direktorius, Lietuvos architektų sąjungos ir kraštovaizdžio sąjungos narys, asocijuotas meno kūrėjų organizacijos narys, Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninės Kraštovaidžio architektūros komisijos pirmininkas;

Regina PIEČAITIS – aktyvi kredito unijų rėmėja ir pradininkė Lietuvoje, Kanados lietuvių bendruomenės veikėja;

Dariusz SZPOPER – Gdansko universiteto Teisės ir administracijos fakulteto Lenkijos valstybės ir teisės katedros profesorius habilituotas daktaras, Lenkijos ir Lietuvos mokslinių ryšių puoselėtojas, Lietuvos istorijos tyrinėtojas;

Irena Nijolė ŠABŪNAITĖ – pianistė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, tradicinių Baltijos šalių jaunųjų menininkų ir akademinio jaunimo fortepijono festivalių dalyvė, organizatorė;

Remigijus VILYS – Panevėžio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, koncertinės įstaigos Panevėžio garsas vyriausiasis dirigentas, Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacijos prezidentas, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių pučiamųjų instrumentų programų rengėjas;

Andrius ŽILINSKAS – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 4-osios valdybos vyriausiasis tyrėjas, komisaras.

 

 Vyčio Kryžiaus ordino medaliu

 

Valentinas MACKEVIČIUS – Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Techninio skyriaus viršininkas, buvęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Apsaugos skyriaus Ryšių tarnybos darbuotojas;

Tadas VYŠNIAUSKAS – akcinės bendrovės TEO LT Rizikų valdymo skyriaus Vidaus rizikos valdymo grupės vadovas, buvęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Apsaugos skyriaus Ryšių tarnybos viršininkas.

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu

 

Jonas JOCYS operos dainininkas, buvęs Lietuvos valstybinio akademinio operos ir baleto teatro operos solistas, tarptautinių konkursų laureatas;

Danutė SELČINSKAJA Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus skyriaus vedėja, rašytojo Icchoko Mero inicijuoto projekto Žydų gelbėtojai – Pasaulio Tautų Teisuoliai organizatorė ir vykdytoja;

Vajonė STRIMAITIENĖ – Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktorė, Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos narė;

Izidorius ŠIMELIONIS – Vilniaus krašto istorijos ir kultūros puoselėtojas, Vilnijos draugijos steigimo iniciatorius, Pelesos lietuvių visuomeninio susivienijimo Gimtinė garbės pirmininkas.

  

Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu

 

Janina Jadwiga CHMIELOWSKA – žurnalistė, buvusi Kovojančiojo Solidarumo veikėja, Kovojančiojo Solidarumo Rytų reikalų skyriaus pirmininkė, kovojusi prieš komunistinį režimą Lenkijoje ir buvusiose sovietinėse respublikose, Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėja;

Mira Kowarski Rothenberg GOLDSMAN gydytoja psichologė, Blueberry Treatment Centers įkūrėja ir garbės direktorė, Lietuvos vaikų su negalia integracijos projektų iniciatorė ir organizatorė, profesorė;

Katya GUSAROV – Izraelio Holokausto memorialo institucijos Jad Vašem Teisuolių departamento darbuotoja, rašytojo Icchoko Mero inicijuoto projekto Žydų gelbėtojai – Pasaulio Tautų Teisuoliai organizatorė ir vykdytoja;

Hubert HEROLD Europos Sąjungos projektų Baltijos regionui ekspertas, asociacijos Vokietijos ir Lietuvos forumas valdybos narys, daktaras;

Piotr Jan HLEBOWICZ – buvęs Kovojančiojo Solidarumo veikėjas, Kovojančiojo Solidarumo Rytų reikalų skyriaus pirmininkas, kovojęs prieš komunistinį režimą Lenkijoje ir buvusiose sovietinėse respublikose, Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėjas;

Zbigniew Piotr JANAS – buvęs Solidarumo veikėjas, Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėjas;

Juozas JAZAVITAS – uždarosios akcinės bendrovės Urbanistika direktorius, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos narys, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengėjas;

Augenijus JURGAUSKAS – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas, vienas iš žurnalo Radviliškio kraštas steigimo iniciatorių;

Venta KOCERE – Latvijos akademinės bibliotekos direktorė, Latvijos ir Lietuvos kultūrinių ryšių puoselėtoja;

Gintautas KVIETKAUSKAS – Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Panemunės policijos komisariato Petrašiūnų policijos nuovados viršininkas, komisaras;

Tadeusz Krzysztof MARKIEWICZ – buvęs Kovojančiojo Solidarumo ir šios organizacijos Rytų reikalų skyriaus veikėjas, kovojęs prieš komunistinį režimą Lenkijoje ir buvusiose sovietinėse respublikose, Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėjas;

Piotr Paweł PACHOLSKI – žurnalistas, buvęs Kovojančiojo Solidarumo Rytų reikalų skyriaus ir pogrindinės Liberalų demokratų partijos Nepriklausomybė veikėjas, kovojęs prieš komunistinį režimą Lenkijoje ir buvusiose sovietinėse respublikose, Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėjas;

Maciej RUSZCZYŃSKI – buvęs Kovojančiojo Solidarumo Rytų reikalų skyriaus ir Lenkijos nepriklausomybės partijos narys, Solidarumo veikėjas, kovojęs prieš komunistinį režimą Lenkijoje ir buvusiose sovietinėse respublikose, Lietuvos nepriklausomybės siekio rėmėjas;

Kostas SILICKAS – Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos Braziūkų girininkijos girininkas, Lietuvos miškininkų sąjungos bei girininkų bendrijos tarybos narys;

Meldra USENKO – Tautos fronto muziejaus direktorė, Latvijos ir Lietuvos kultūrinių ryšių puoselėtoja.

 2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                 VALDAS ADAMKUS

(3 balsų, vidurkis: 3,67 iš 5)
Loading...