LRT taryba: pabandyti verta

Taigi, kaip jau tikriausiai žinote, nuo rugpjūčio 24-osios tampu LRT tarybos nariu.

Pirmiausia noriu pasakyti, kad į šias pareigas žiūriu kaip į labai didelę atsakomybę ir tikrai stengsiuosi nebūti vien tik statistu.

Žinau, kad tai nebus labai lengva – R.Sakadolskio ir kitų anksčiau iš LRT tarybos savo noru pasitraukusių narių pavyzdys liudija, kad vieno žmogaus idėjų ir pastangų dažnai neužtenka, nes taryba – kolegialus organas, kuriame sprendimai priimami demokratiniu būdu – balsų dauguma.

Tačiau manau, kad pabandyti verta. 

Dėl kelių priežasčių.

Pirmiausia, dėl to, kad esu mokesčių mokėtojas ir man ne vis vien kaip išleidžiami mano pinigai.  (2008 metų veiklos ataskaita rodo, kad, pavyzdžiui, pernai tie pinigai buvo leidžiami ne pačiu geriausiu būdu – na, bent jau vadybos ir planavimo požiūriu).

Antra, manau, kad LRT iki šiol nėra tikras visuomeninis transliuotojas ir ne visiškai atlieka tas funkcijas, kurias jam priskiria įstatymas.

O įstatymas apie LRT tikslus sako štai ką:

 • LRT privalo rinkti ir skelbti informaciją apie Lietuvą ir pasaulį, supažindinti visuomenę su Europos ir pasaulio kultūros įvairove bei šiuolaikinės civilizacijos pagrindais, stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir demokratiją, kurti, puoselėti ir saugoti nacionalinės kultūros vertybes, ugdyti toleranciją ir humanizmą, bendradarbiavimo, mąstymo ir kalbos kultūrą, stiprinti visuomenės moralę ir pilietiškumą, ugdyti šalies ekologinę kultūrą. Rengiamų laidų turinys, forma ir kalba turi būti geros kokybės. Rengdamas ir skelbdamas laidas, LRT turi vadovautis objektyvumo, demokratijos, nešališkumo principais, užtikrinti žodžio ir kūrybos laisvę, laidose turi atsispindėti įvairios pažiūros ir įsitikinimai, dalyvauti jose ir reikšti savo pažiūras turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės. Laidose turi būti gerbiamas žmogaus orumas ir jo teisės, nenusižengiama moralės ir etikos principams.
 • LRT programose turi būti užtikrinta temų ir žanrų įvairovė, laidos turi būti skirtos įvairiems visuomenės sluoksniams, įvairaus amžiaus, įvairių tautybių ir įvairių įsitikinimų žmonėms. Programose neleidžiama įsivyrauti vienašališkoms politinėms pažiūroms; LRT informacinėse laidose, komentaruose pateikiama informacija turi būti pagrįsta, atspindėti įvairias politines pažiūras, o nuomonės ir faktinės žinios – autorizuotos, patikrintos ir išsamios.
 • LRT programose pirmenybė teikiama nacionalinei kultūrai, taip pat informacinėms, pasaulio kultūros, publicistikos, analizės, pažintinėms, šviečiamosioms, meno laidoms.

Pabraukiau vietas, į kurias, mano subjektyvia nuomone, būtų galima atkreipti kek didesnį dėmesį.

O LRT taryba, yra ta institucija, kuri galėtų padėti tą dėmesį sukoncentruoti. Žinoma, jei to norėtų. Nes įstatymas LRT tarybai galių suteikia pakankamai ir, be kitų dalykų, leidžia ( gal tiksliau būtų sakyti įpareigoja): 

 •  formuoti LRT programų valstybinę strategiją;
 •  nustatyti LRT programų mastus ir struktūrą, LRT programų transliavimo trukmę, kasmet tvirtinti LRT programų sudėtį ir jų pakeitimus;
 • prižiūrėti, kaip įgyvendinami LRT uždaviniai ir laikomasi teisės aktuose transliuotojams keliamų reikalavimų;
 • svarstyti ir tvirtinti LRT veiklos perspektyvinius ir kasmetinius planus;
 • tvirtinti LRT administracijos teikiamas LRT metines pajamų ir išlaidų sąmatas bei jų vykdymo ataskaitas;
 • svarstyti ir tvirtina metines LRT veiklos ataskaitas;
 • tvirtinti LRT kūrybinių darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis, taip pat darbuotojų, priimamų viešo konkurso tvarka, pareigybes;
 • tvirtinti konkursų LRT laidoms rengti rezultatus;

Trečia, turiu gana ilgą žurnalistinio darbo įvairiose žiniasklaidos priemonėse patirtį ir manau, kad ši patirtis gali būti vertinga LRT taryboje. Šiek tiek esu dirbęs ir Lietuvos televizijos žinių tarnyboje ir, nors tai buvo jau senokai, vargu ar nuo tų laikų daug kas pasikeitė. 

Kaip žurnalistas, esu įsitikinęs, LRT kaip visuomeninis transliuotojas, turėtų rodyti pavyzdį užtikrinant žurnalistų darbo sąlygas ir socialinę apsaugą, įskaitant ir normalų darbo užmokestį pagal darbo sutartis visiems nuolatiniams darbuotojams.

Ketvirta, manau, kad LRT reikia esminių permainų.

Penkta, laikausi nuomonės, kad LRT ateityje turėtų atsisakyti komercinės reklamos. Tai leistų nesiblaškyti tarp misijos ir reitingų, be to, leistų šiek tiek geriau planuoti ir išvengti skolų, kai reklamos pajamos drastiškai mažėja. (Žinau, kad toks sprendimas neįeina į LRT tarybos kompetenciją, tačiau jei taryba nuspręstų pasiūlyti tai Seimui, galbūt Seimas rimčiau atsižvelgtų).

Nesu naivus ir žinau, kad tokiose didelėse organizacijose pokyčiai vyksta gana lėtai. Tačiau jie gali vykti ir V.Milaknis, dirbdamas LRT generaliniu direktoriumi, buvo tai pademonstravęs.

Be to, LRT taryba nėra statiškas organizmas.

Keturių jos narių, įskaitant ir Tarybos pirmininką, kadencija baigsis po metų. Tad sprendimai, kurie priimami šiandien, kitąmet, pasikeitus trečdaliui tarybos narių, gali būti kitokie.

Taigi – pasikartosiu – manau, kad pabandyti verta.

P.S. Internete teko skaityti versiją, kad skirdama mane LRT tarybos nariu, prezidentė D.Grybauskaitė siekia užsitikrinti BNS palankumą ir atbaidyti mane nuo jos kritikos. Versija iš esmės neverta komentaro, bet pasakysiu: ką nors kvailiau sunku būtų sugalvoti.

P.P.S. Į klausimą, ar neįžvelgiu interesų konflikto tarp darbo LRT taryboje ir BNS, nes nacionalinis trasnliuotojas perka BNS paslaugas, atsakau – ne. Pirmiausia todėl, kad, mano subjektyviu požiūriu, BNS informacija yra kokybiškiausia iš tokio pobūdžio Lietuvoje teikiamų paslaugų ir labai naudinga nacionaliniam transliuotojui, o antra, LRT taryba nepriima sprendimų šiuo klausimu.

(9 balsų, vidurkis: 2,89 iš 5)
Loading...