Dviguba pilietybė: būrimas iš kavos tirščių tęsiasi

Pirmadienį Prezidentūroje buvo pristatyti tris mėnesius dirbusios darbo grupės, turėjusios parengti savo išvadas dėl Pilietybės įstatymo ir galimo jo tobulinimo.

Tokia buvo formalioji šios gana įspūdingos sudėties darbo grupės užduotis. Tikroji gi buvo labai paprasta – sukurti ką nors tokio, kas leistų suteikti pilietybę užsienyje gyvenantiems ir kitą pilietybę įgijusiems lietuvių kilmės asmenims, nekeičiant Konstitucijos.

Uždavinys gana sunkus. Iš tiesų – neįmanomas, nes Konstitucinis Teismas savo 2003 metų gruodžio 30 dienos ir 2006 metų lapkričio 13 dienos nutarimais yra labai aiškiai pasakęs, kad dviguba pilietybė turi būti išimtis ir kad dvigubos pilietybės instituto plėtimas prieštarauja Konstitucijai.

Sunku suprasti, kodėl ta prezidento sudaryta grupė iš viso ėmėsi darbo, nes tarp grupės narių yra du buvę Konstitucinio Teismo teisėjai (E.Jarašiūnas, V.Sinkevičius), dalyvavę priimant 2003 metų Konstitucinio Teismo nutarimą, o tos grupės narys E.Kūrys yra abiejų nutarimų bendraautorius.

Žinau, kad daugumai labai tingu skaityti po keliasdešimt puslapių sudėtinga teisine kalba surašytų dokumentų, todėl leisiu sau žemiau pacituoti bent po kelis abiejų nutarimų sakinius.

Net ir teisės nestudijavusiam žmogui jų turėtų pakakti, kad suprastų, jog pirmadienį D.Žalimo prezidentūroje dėstytos mintys ir darbo grupės parengti pasiūlymai dėl dvigubos pilietybės suteikimo, visiems emigravusiems iš Lietuvos nuo 1919 metų, bei jų visiems palikuonims yra visiškai nieko vertos.

Taip pat nieko verti ir samprotavimai apie neva prievartiniu būdu įgytą svetimos valstybės pilietybę per santuoką su užsienio piliečių, bei aiškinimas, kad nepaisant kitos valstybės turimos pilietybės, Lietuvos Respublika į ją nekreips dėmesio.

Nesuprantu, kam reikia burti iš kavos tirščių, apsimesti kvailiais ir laikyti tokiais visus esančius aplinkui?

Kodėl tiesiog neprisipažinus, kad būdo plėsti dvigubos pilietybės instituto, po to ką nusprendė Konstitucinis Teismas 2003 ir 2006 metais nėra?

Jei netikite, paskaitykite patys.

2003 metų gruodžio 30 diena:

pilietybė yra asmens ir valstybės nuolatinis teisinis ryšys, kad pilietybė gali būti suteikiama tiems asmenims, kurie atitinka įstatyme nustatytas sąlygas. Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo bendros sąlygos yra nustatytos Pilietybės įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią Lietuvos Respublikos pilietybė gali būti suteikta asmeniui, pateikusiam prašymą, jeigu jis sutinka prisiekti Lietuvos Respublikai ir atitinka šias sąlygas: 1) išlaikė valstybinės kalbos egzaminą; 2) nuolat gyvena Lietuvos
Respublikos teritorijoje pastaruosius dešimt metų; 3) turi legalų pragyvenimo šaltinį Lietuvos Respublikos teritorijoje; 4) išlaikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą; 5) yra asmuo be pilietybės arba yra pilietis tokios valstybės, pagal kurios įstatymus Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo atveju prarandama tos valstybės pilietybė, ir raštu praneša apie savo sprendimą atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė.

Pilietybės įstatymo 16 straipsnio 1 dalies negalima    aiškinti    kaip   leidžiančios   suteikti   Lietuvos Respublikos  pilietybę  išimties tvarka tokiam užsienio valstybės piliečiui   ar   asmeniui  be  pilietybės,  kuris  turi  nuopelnų Lietuvos  Respublikai,  tačiau  nėra susijęs su Lietuvos valstybe nuolatiniais  faktiniais  ryšiais,  nėra  integravęsis į Lietuvos visuomenę.  Kitoks  Pilietybės  įstatymo  16  straipsnio 1 dalies aiškinimas   paneigtų   pačią   Lietuvos  Respublikos  pilietybės prigimtį  ir  esmę:  užsienio  valstybės  piliečio  ar  asmens be pilietybės  nuolatinis  teisinis  ryšys su Lietuvos valstybe gali atsirasti  tik  iš  prieš tai atitinkamą įstatymo nustatytą laiką buvusio   ir   tebesitęsiančio  užsienio  valstybės  piliečio  ar asmens  be  pilietybės  nuolatinio  faktinio  ryšio  su  Lietuvos valstybe.   Užsienio   valstybių   piliečiams   ar   asmenims  be pilietybės,  kurie  yra  nusipelnę Lietuvos Respublikai, bet nėra susiję  su  Lietuvos  valstybe  nuolatiniais  faktiniais ryšiais, nėra   integravęsi  į  Lietuvos  visuomenę,  gali  būti  skiriami Lietuvos   valstybės   apdovanojimai   (ordinai,  medaliai,  kiti pasižymėjimo   ženklai).   Minėta,   kad   Lietuvos   Respublikos pilietybė  nėra  ir  negali  būti  valstybės apdovanojimas. Todėl jeigu   užsienio  valstybės  pilietis  ar  asmuo  be  pilietybės, nusipelnęs   Lietuvos   valstybei,   nėra   susijęs  su  Lietuvos valstybe  nuolatiniais  faktiniais  ryšiais,  nėra integravęsis į Lietuvos  visuomenę,  tarp  tokio  asmens  ir  Lietuvos valstybės negali  atsirasti  ir  ypatingas  –  nuolatinis teisinis – ryšys, kurį išreiškia pilietybė.

Lietuvos Respublikos pilietybė  išimties  tvarka  kartais būdavo suteikiama ir tokiems užsienio  valstybių  piliečiams,  kurie  anksčiau turėjo Lietuvos Respublikos  pilietybę  ir  jos  neteko  dėl  to, kad įgijo kitos
valstybės pilietybę.
     Tokia  Pilietybės  įstatyme  įtvirtinto teisinio reguliavimo samprata  iš  esmės  reiškia, kad Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas  išimties  tvarka  (netaikant  bendrų  natūralizacijos sąlygų)  neretai  būdavo  suprantamas ne kaip faktinio nuolatinio ryšio,   jau   susiklosčiusio   tarp  siekiančio  įgyti  Lietuvos Respublikos    pilietybę    asmens    ir    Lietuvos   valstybės, konstatavimas  ir  tokio  ryšio  pavertimas  nuolatiniu  teisiniu asmens  ir  Lietuvos  valstybės  ryšiu,  bet  kaip būdas sudaryti teisinį  pagrindą  užsienio  valstybės  piliečiui  ar asmeniui be pilietybės  įgyti  Lietuvos  Respublikos  piliečio  pasą tam, kad šiam   asmeniui   būtų   patogiau   atvykti  į  Lietuvą  ir  būti Lietuvoje,  tvarkyti  nuosavybės,  verslo  bei  kitus  reikalus Lietuvoje,  taip  pat  be  vizų  vykti  į daugelį Europos ir kitų valstybių.
     Konstitucinis   Teismas   pabrėžia,   kad   tokia  iki  šiol susiklosčiusi   Pilietybės   įstatymo 16  straipsnyje  nustatyto teisinio    reguliavimo    samprata    iškreipia   Konstitucijoje įtvirtintą  Lietuvos  Respublikos  pilietybės institutą, iš esmės nuvertina  Lietuvos  Respublikos pilietybę, paneigia jos prigimtį ir prasmę.

2006 metų lapkričio 13 diena:

Pilietybės įstatymo 20 straipsnio 2 dalis (2006   m. balandžio  6 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad   iš asmens,  norinčio  susigrąžinti Lietuvos Respublikos   pilietybę, nereikalaujama  atsisakyti  turimos kitos valstybės   pilietybės, prieštarauja Konstitucijos 12 straipsnio 2 daliai.

Įstatymų  leidėjas,  nepaisydamas  Konstitucijos     12 straipsnio  2 dalies nuostatos, kad, išskyrus įstatymo  numatytus atskirus  atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos  Respublikos ir kitos valstybės pilietis, tolydžio plėtė įstatymines galimybes Lietuvos  Respublikos  piliečiams turėti dar ir kitos   valstybės pilietybę.
     Galiausiai  buvo nustatytas toks įstatyminis   reguliavimas, kai  didžiulė  dalis Lietuvos Respublikos piliečių tuo pat   metu gali būti ir kitų valstybių piliečiais. Pilietybės įstatyme (2002 m.  rugsėjo  17  d.  redakcija  su  vėlesniais  pakeitimais ir papildymais)  nustatytas teisinis reguliavimas ne tik   neužkerta
tam kelio, bet net ir skatina tokią tendenciją.
     Pagal Konstituciją tai nepateisinama.

Pabrėžtina,  kad  jeigu įstatymų  leidėjas  iš   tikrųjų vadovaujasi  nuostata, kad dvigubos pilietybės nereikia   riboti, jis  pirmiausia turėtų imtis atitinkamų Konstitucijos   nuostatų, inter  alia 12 straipsnio, revizijos ir tai daryti   laikydamasis tos tvarkos, kuri yra nustatyta pačioje Konstitucijoje.
     Šiame kontekste pažymėtina, kad Konstitucijos 12 straipsnis, nustatantis  Lietuvos  Respublikos pilietybės santykių   teisinio reguliavimo  pagrindus,  yra Konstitucijos – vientiso akto  –   I skirsnyje  „Lietuvos  valstybė“, kurio nuostatoms yra   nustatyta ypač  didelė  konstitucinė  apsauga:  pagal  Konstitucijos    148 straipsnio  2 dalį Konstitucijos I skirsnio nuostatos gali   būti keičiamos tik referendumu.

2003 metų gruodžio 30 diena ir 2006 metų lapkričio 13 diena:

Šis   Konstitucinio  Teismo  nutarimas  yra  galutinis    ir neskundžiamas.   Nutarimas skelbiamas Lietuvos Respublikos vardu.

Keisčiausia, kad po to visi stebisi: iš kur Lietuvoje tiek teisinio nihilizmo?

O kaip jo nebus jei pavyzdį rodo buvę Konstitucinio Teismo teisėjai… Ir daro tai paties valstybės vadovo įgalioti pačioje prezidentūroje.

(8 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...