Dėl Žemės ūkio minsterijos pasirinkto pirkimo būdo

Atsižvelgdamas į tai, kad kai kuriems komentatoriam kyla klausimų dėl kai kurių paskutiniajame įraše aptariamų problemų, siūlau visiems susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos išvada dėl Žemės ūkio ministerijos kai kurių pirkimų vertinimo

Gal tada klausimų bus kiek mažiau.

**********************************************************************************************************

DĖL PIRKIMŲ BŪDŲ VERTINIMO

  

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174) 8 straipsnio 2 dalies 2 punktu, įvertino Jūsų pateiktą informaciją ir argumentus dėl 2009 m. spalio – lapkričio mėn. neskelbiamų derybų būdu vykdytų viešųjų pirkimų: „Žemės ūkio ministerijos informacinės medžiagos rengimo ir publikavimo žurnale ,,Mano ūkis“ paslaugų pirkimas“ (viešojo pirkimo procedūrų 2010 m. sausio 5 d. ataskaita Nr. 154) (toliau – I Pirkimas), „Informacinės medžiagos ir reportažų rengimo ir transliavimo regioninėje radijo stotyje ,,Pulsas“ paslaugų pirkimas“ (viešojo pirkimo procedūrų 2010 m. sausio 5 d. ataskaita Nr. 170)(toliau – II Pirkimas) ir ,,Informacinės medžiagos ir reportažų rengimo ir transliavimo regioninėje radijo stotyje ,,Spindulys“ paslaugų pirkimas“ (viešojo pirkimo procedūrų 2010 m. sausio 5 d. ataskaita Nr. 181) (toliau – III Pirkimas) būdų parinkimo.

Tarnyba, įvertinusi perkančiosios organizacijos pateiktus su I Pirkimu susijusius dokumentus bei paaiškinimus dėl pirkimo būdo parinkimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu (jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes patiekti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas), nustatė, kad perkančioji organizacija nepagrindė dėl kokių priežasčių (techninių, meninių ar susijusių su išimtinių teisių apsauga) paslaugas pateikti gali tik konkretus tiekėjas. Perkančiosios organizacijos pateiktas žurnalo ,,Mano ūkis“ charakterizavimas, pavyzdžiui, kad tai lietuvių kalba leidžiamas kompleksinis žurnalas, skirtas agroverslo sektoriaus dalyviams, kad jame per 50 procentų autorinių publikacijų rengia šalies biomedicinos mokslų mokslininkai, kad tai žurnalas turintis 32 000 skaitytojų auditoriją kaime, nepagrindžia, kad tai yra vienintelis leidinys, galintis rengti ir publikuoti informacinę medžiagą. Taip pat Tarnyba pastebi, kad perkančioji organizacija numatomoms Žemės ūkio ministerijos informacinės medžiagos rengimo ir publikavimo paslaugoms įsigyti nenustatė reikalavimų (išskyrus – preliminarus kiekis 12 psl. per metus), pavyzdžiui, kokioje teritorijoje turi būti teikiamos paslaugos, kokiu periodiškumu, kokiu tiražu, kokio pobūdžio turėtų būti leidinys ir kt., t.y. neapibrėžė I Pirkimo objekto, o jį sutapatino su  žurnale ,,Mano ūkis“ publikuojamos informacijos įsigijimu.

Tarnyba, įvertinusi perkančiosios organizacijos pateiktus su II Pirkimu susijusius dokumentus bei paaiškinimus dėl pirkimo būdo parinkimo, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustatė, kad perkančioji organizacija nepagrindė dėl kokių priežasčių (techninių, meninių ar susijusių su išimtinių teisių apsauga) paslaugas pateikti gali tik konkretus tiekėjas. Perkančiosios organizacijos pateiktas radijo stoties ,,Pulsas“ charakterizavimas, kad programa transliuojama visą parą FM bangų ruože dviem siųstuvais, kad šios stoties laidų gali klausyti Panevėžio mieste ir rajone, Pasvalyje, Biržuose, Pakruojyje, Radviliškyje, Kėdainiuose, Ukmergėje, Anykščiuose ir Kupiškyje, nepagrindžia, kad tai yra vienintelė radijo stotis galinti rengti bei transliuoti informacinę medžiagą ir reportažus nurodytoje teritorijoje. Taip pat Tarnyba pastebi, kad perkančioji organizacija numatomoms iš anksto su Žemės ūkio ministerija suderintų informacinės medžiagos ir reportažų rengimo ir transliavimo paslaugoms įsigyti nenustatė reikalavimų (išskyrus – preliminarus kiekis 8460 sekundžių per metus), pavyzdžiui, kokioje teritorijoje turi būti teikiamos paslaugos, kokiu periodiškumu, kokiomis bangomis, kokio pobūdžio turėtų būti radijo stotis ir kt., t.y. neapibrėžė II Pirkimo objekto, o jį sutapatino su radijo stoties ,,Pulsas“ transliavimo paslaugų įsigijimu.

Tarnyba, įvertinusi perkančiosios organizacijos pateiktus su III Pirkimu susijusius dokumentus bei paaiškinimus dėl pirkimo būdo parinkimo, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustatė, kad perkančioji organizacija nepagrindė dėl kokių priežasčių (techninių, meninių ar susijusių su išimtinių teisių apsauga) paslaugas pateikti gali tik konkretus tiekėjas. Perkančiosios organizacijos pateiktas radijo stoties ,,Spindulys“ charakterizavimas, kad nuo 2001 m. Plungėje veikianti vienintelė šiame regione radijo stotis, kad gerai girdima ir klausoma Plungės, Rietavo, dalies Telšių ir Kretingos rajonuose kad klausytojų auditorija plati ir įvairi, nepagrindžia, kad tai yra vienintelė radijo stotis galinti rengti bei transliuoti informacinę medžiagą ir reportažus nurodytoje teritorijoje. Tai pat Tarnyba pastebi, kad perkančioji organizacija numatomoms iš anksto su Žemės ūkio ministerija suderintų informacinės medžiagos ir reportažų rengimo ir transliavimo paslaugoms įsigyti nenustatė reikalavimų (išskyrus – preliminarus kiekis 50 000 sekundžių per metus), pavyzdžiui, kokioje teritorijoje turi būti teikiamos paslaugos, kokiu periodiškumu, kokiomis bangomis, kokio pobūdžio turėtų būti radijo stotis ir kt., t.y. neapibrėžė III Pirkimo objekto, o jį sutapatino su radijo stoties ,,Spindulys“ transliavimo paslaugų įsigijimu.

Tarnyba pažymi, jog viešasis pirkimas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu, gali būti vykdomas, jei išpildomos šiame punkte nurodytos sąlygos. Tuo tarpu, I Pirkimo, II Pirkimo bei III Pirkimo atveju perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės neatitinka reikalaujamų sąlygų.

Tarnyba pastebi, kad Žemės ūkio ministerijos informacinės medžiagos rengimo ir publikavimo paslaugas galėtų teikti bet kuris leidinys (pvz., susijęs su žemės ūkiu ,,Valstiečių laikraštis“, ,,Ūkininko patarėjas“ ar nesusijęs su žemės ūkiu, kaip ,,Respublika“, ,,Lietuvos rytas“, ,,Valstybė“, ,,Vadovas“, o informacinės medžiagos ir reportažų rengimo ir transliavimo paslaugas galėtų teikti bet kuri radijo stotis, girdima visoje Lietuvoje (pvz., ,,Lietuvos radijas“, ,,Radijo centras“, ,,M 1“, ,,Lietus“).

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Tarnyba konstatuoja, jog perkančiosios organizacijos sprendimas I Pirkimą, II Pirkimą bei III Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, yra nepagrįstas ir pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus bei neužtikrina Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų laikymosi.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 1.80 straipsnio 1 dalies nuostatomis, imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja, todėl perkančioji organizacija I Pirkimo, II Pirkimo bei III Pirkimo sutartis turėtų nutraukti ir organizuoti naujus viešuosius reikiamų paslaugų pirkimus.

Prašome raštu informuoti Tarnybą apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dėl I Pirkimo, II Pirkimo bei III Pirkimo sutarčių nutraukimo/nenutraukimo.

 L. e. direktoriaus pareigas                                                        Vaidotas Jakštas

(Dar neįvertinta)
Loading...