Dėl Žemės ūkio minsterijos pasirinkto pirkimo būdo

Atsižvelgdamas į tai, kad kai kuriems komentatoriam kyla klausimų dėl kai kurių paskutiniajame įraše aptariamų problemų, siūlau visiems susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos išvada dėl Žemės ūkio ministerijos kai kurių pirkimų vertinimo

Gal tada klausimų bus kiek mažiau.

**********************************************************************************************************

DĖL PIRKIMŲ BŪDŲ VERTINIMO

  

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174) 8 straipsnio 2 dalies 2 punktu, įvertino Jūsų pateiktą informaciją ir argumentus dėl 2009 m. spalio – lapkričio mėn. neskelbiamų derybų būdu vykdytų viešųjų pirkimų: „Žemės ūkio ministerijos informacinės medžiagos rengimo ir publikavimo žurnale ,,Mano ūkis“ paslaugų pirkimas“ (viešojo pirkimo procedūrų 2010 m. sausio 5 d. ataskaita Nr. 154) (toliau – I Pirkimas), „Informacinės medžiagos ir reportažų rengimo ir transliavimo regioninėje radijo stotyje ,,Pulsas“ paslaugų pirkimas“ (viešojo pirkimo procedūrų 2010 m. sausio 5 d. ataskaita Nr. 170)(toliau – II Pirkimas) ir ,,Informacinės medžiagos ir reportažų rengimo ir transliavimo regioninėje radijo stotyje ,,Spindulys“ paslaugų pirkimas“ (viešojo pirkimo procedūrų 2010 m. sausio 5 d. ataskaita Nr. 181) (toliau – III Pirkimas) būdų parinkimo.

Tarnyba, įvertinusi perkančiosios organizacijos pateiktus su I Pirkimu susijusius dokumentus bei paaiškinimus dėl pirkimo būdo parinkimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu (jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes patiekti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas), nustatė, kad perkančioji organizacija nepagrindė dėl kokių priežasčių (techninių, meninių ar susijusių su išimtinių teisių apsauga) paslaugas pateikti gali tik konkretus tiekėjas. Perkančiosios organizacijos pateiktas žurnalo ,,Mano ūkis“ charakterizavimas, pavyzdžiui, kad tai lietuvių kalba leidžiamas kompleksinis žurnalas, skirtas agroverslo sektoriaus dalyviams, kad jame per 50 procentų autorinių publikacijų rengia šalies biomedicinos mokslų mokslininkai, kad tai žurnalas turintis 32 000 skaitytojų auditoriją kaime, nepagrindžia, kad tai yra vienintelis leidinys, galintis rengti ir publikuoti informacinę medžiagą. Taip pat Tarnyba pastebi, kad perkančioji organizacija numatomoms Žemės ūkio ministerijos informacinės medžiagos rengimo ir publikavimo paslaugoms įsigyti nenustatė reikalavimų (išskyrus – preliminarus kiekis 12 psl. per metus), pavyzdžiui, kokioje teritorijoje turi būti teikiamos paslaugos, kokiu periodiškumu, kokiu tiražu, kokio pobūdžio turėtų būti leidinys ir kt., t.y. neapibrėžė I Pirkimo objekto, o jį sutapatino su  žurnale ,,Mano ūkis“ publikuojamos informacijos įsigijimu.

Tarnyba, įvertinusi perkančiosios organizacijos pateiktus su II Pirkimu susijusius dokumentus bei paaiškinimus dėl pirkimo būdo parinkimo, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustatė, kad perkančioji organizacija nepagrindė dėl kokių priežasčių (techninių, meninių ar susijusių su išimtinių teisių apsauga) paslaugas pateikti gali tik konkretus tiekėjas. Perkančiosios organizacijos pateiktas radijo stoties ,,Pulsas“ charakterizavimas, kad programa transliuojama visą parą FM bangų ruože dviem siųstuvais, kad šios stoties laidų gali klausyti Panevėžio mieste ir rajone, Pasvalyje, Biržuose, Pakruojyje, Radviliškyje, Kėdainiuose, Ukmergėje, Anykščiuose ir Kupiškyje, nepagrindžia, kad tai yra vienintelė radijo stotis galinti rengti bei transliuoti informacinę medžiagą ir reportažus nurodytoje teritorijoje. Taip pat Tarnyba pastebi, kad perkančioji organizacija numatomoms iš anksto su Žemės ūkio ministerija suderintų informacinės medžiagos ir reportažų rengimo ir transliavimo paslaugoms įsigyti nenustatė reikalavimų (išskyrus – preliminarus kiekis 8460 sekundžių per metus), pavyzdžiui, kokioje teritorijoje turi būti teikiamos paslaugos, kokiu periodiškumu, kokiomis bangomis, kokio pobūdžio turėtų būti radijo stotis ir kt., t.y. neapibrėžė II Pirkimo objekto, o jį sutapatino su radijo stoties ,,Pulsas“ transliavimo paslaugų įsigijimu.

Tarnyba, įvertinusi perkančiosios organizacijos pateiktus su III Pirkimu susijusius dokumentus bei paaiškinimus dėl pirkimo būdo parinkimo, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustatė, kad perkančioji organizacija nepagrindė dėl kokių priežasčių (techninių, meninių ar susijusių su išimtinių teisių apsauga) paslaugas pateikti gali tik konkretus tiekėjas. Perkančiosios organizacijos pateiktas radijo stoties ,,Spindulys“ charakterizavimas, kad nuo 2001 m. Plungėje veikianti vienintelė šiame regione radijo stotis, kad gerai girdima ir klausoma Plungės, Rietavo, dalies Telšių ir Kretingos rajonuose kad klausytojų auditorija plati ir įvairi, nepagrindžia, kad tai yra vienintelė radijo stotis galinti rengti bei transliuoti informacinę medžiagą ir reportažus nurodytoje teritorijoje. Tai pat Tarnyba pastebi, kad perkančioji organizacija numatomoms iš anksto su Žemės ūkio ministerija suderintų informacinės medžiagos ir reportažų rengimo ir transliavimo paslaugoms įsigyti nenustatė reikalavimų (išskyrus – preliminarus kiekis 50 000 sekundžių per metus), pavyzdžiui, kokioje teritorijoje turi būti teikiamos paslaugos, kokiu periodiškumu, kokiomis bangomis, kokio pobūdžio turėtų būti radijo stotis ir kt., t.y. neapibrėžė III Pirkimo objekto, o jį sutapatino su radijo stoties ,,Spindulys“ transliavimo paslaugų įsigijimu.

Tarnyba pažymi, jog viešasis pirkimas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu, gali būti vykdomas, jei išpildomos šiame punkte nurodytos sąlygos. Tuo tarpu, I Pirkimo, II Pirkimo bei III Pirkimo atveju perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės neatitinka reikalaujamų sąlygų.

Tarnyba pastebi, kad Žemės ūkio ministerijos informacinės medžiagos rengimo ir publikavimo paslaugas galėtų teikti bet kuris leidinys (pvz., susijęs su žemės ūkiu ,,Valstiečių laikraštis“, ,,Ūkininko patarėjas“ ar nesusijęs su žemės ūkiu, kaip ,,Respublika“, ,,Lietuvos rytas“, ,,Valstybė“, ,,Vadovas“, o informacinės medžiagos ir reportažų rengimo ir transliavimo paslaugas galėtų teikti bet kuri radijo stotis, girdima visoje Lietuvoje (pvz., ,,Lietuvos radijas“, ,,Radijo centras“, ,,M 1“, ,,Lietus“).

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Tarnyba konstatuoja, jog perkančiosios organizacijos sprendimas I Pirkimą, II Pirkimą bei III Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, yra nepagrįstas ir pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus bei neužtikrina Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų laikymosi.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 1.80 straipsnio 1 dalies nuostatomis, imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja, todėl perkančioji organizacija I Pirkimo, II Pirkimo bei III Pirkimo sutartis turėtų nutraukti ir organizuoti naujus viešuosius reikiamų paslaugų pirkimus.

Prašome raštu informuoti Tarnybą apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dėl I Pirkimo, II Pirkimo bei III Pirkimo sutarčių nutraukimo/nenutraukimo.

 L. e. direktoriaus pareigas                                                        Vaidotas Jakštas

(Dar neįvertinta)
Loading...
 • A.G.

  Ne visai į temą, nors dievai dar ir žino.
  Gali pasakyti, kad nepavydžiu šiandien nedidelei veiksmo struktūrai, kuriai šiandien reikia dirbti su Viešųjų pirkimų įstatymu, kaip perkančiajai organizacijai.
  Pabrėžiu, kaip perkančiajai (kai iš tos injekcijos viršija investicijas nei jos daromos nuosavomis lėšomis, jei taip grubiai, be procentų…).
  Dėkui dievui, kad to mums nereikia. Ir dėkui Dievui, kad man gyvenime to nereikės.
  Ne tuo keliu nueita. Oi ne tuo. Jei net specialus skyrius darbui su tuo įstatymu, – faktiškai nesusigaudo jau (turiu omenyje po įstatymų eminių pakeitimų).
  Tad čia pasisakiau tik dėl to, kad pasakyčiau, oi ne tuo keliu nuėjo senoji Europa, oi ne tuo, – ji manau briste ne ai kad brenda į pelkę nusiskandinimui, ji tiesiog bėga ja kupsčiukais, kad tik greičiau jie baigtūsi ir galėtų niurktelti į tą liūną.
  Čia galima būtų plačiau, – bet visa tai jau beviltiška, tos senutės jau niekas neištrauks. Amen.
  Ne tuo keliu nuėjome. Kai nėra atsakingo, atsakomybės (linčo, t.y. pamelavus, suklaininus), kai tai keičia biurokratija, kuri jau dirba bepritiškai sunkų darbą (manau paprastas lietuvis net nenuotuyokia…), kuri, o gaila, jau tuoj turės apnikti tą žmogelį, kaip to ubago kūną utelės ir votys…
  Ir visa tai veltui.
  Dar dėkui Dievui pasaulis turi Kiniją… kažkas pasufleriuos.
  Kai mus pirmuosius Rytų bloke ISO apmokė anglas, – pirmiausiai paaiškino kodėl iš karinių struktūrų perėmė anglai (pirmieji) ISO. Kai pamatė, kad anglų krautuvėse ne tik motociklai ir ne tik televizoriai ne angliški, o tarkime japoniški… o kai pamatysime, kad jau tik – kiniečių, bus.
  Bet čia gal be reikalo. O ne apie smulkmenas, bet iš esmės bandžiau užkabinti.
  Na, ir – joke, kaip visada.
  T.y. neiimkite tai į dušią… ar piešuko į rankas dėl to, ką čia brūkštelėjau, ypač kad tai ir patys žinote…

  • romualdas

   Ar padės?

 • A.G.

  Atsiprašau už bent gramatines klaidas. Kai neturi kada, – geriau jau ir nerašyti…

 • A.G.

  Vistiek, nors nėra teksto (turiu omenyje save), kuris būtų vertas bent grašio, bet pataisiau jame bent mano pastebėtas gramatines klaidas.
  Sunkiai tas pirmadienis prasideda (po vakarykščio Raimond Paulo koncerto, iš kurio sugrįžome po ketvirtos ryto… kuris buvo manau nuostabus).
  Atleiskite.
  Tad, dar kartą, nors to tekstelkio nesąmonės nėra to ir vertos:

  Ne visai į temą, nors dievai dar ir žino.
  Galiu pasakyti, kad nepavydžiu šiandien nedidelei veiksmo struktūrai, kuriai šiandien reikia dirbti su Viešųjų pirkimų įstatymu, kaip perkančiajai organizacijai.
  Pabrėžiu, kaip perkančiajai (kai injekcijos investicijai, viršija investicijas daromas nuosavomis lėšomis, jei taip grubiai, be procentų…).
  Dėkui dievui, kad to mums nereikia. Ir dėkui Dievui, kad man gyvenime to nereikės.
  Ne tuo keliu nueita. Oi ne tuo. Jei net specialus skyrius darbui su tuo įstatymu, – faktiškai nesusigaudo jau (turiu omenyje po įstatymų esminių pakeitimų).
  Tad čia pasisakiau tik dėl to, kad pasakyčiau, oi ne tuo keliu nuėjo senoji Europa, oi ne tuo, – ji manau ne tik, kad briste brenda į pelkę nusiskandinimui… ji tiesiog bėga ja tais kupsčiukais, kad tik greičiau jie baigtūsi ir galėtų niurktelti į tą liūną.
  Čia galima būtų plačiau, – bet visa tai jau beviltiška, tos senutės jau niekas neištrauks. Amen.
  Ne tuo keliu nuėjome. Kai nėra atsakingo, atsakomybės (linčo, t.y. pamelavus, suklaidinus), kai visa tai keičia biurokratija, kuri šiandien jau dirba beprotiškai sunkų darbą (manau paprastas lietuvis net nenuotuokia…), kuri, o gaila, jau tuoj turės apnikti tą žmogelį, kaip to ubago kūną utelės ir votys…
  Ir visa tai veltui.
  Dar dėkui Dievui pasaulis turi Kiniją… kažkas pasufleriuos.
  Kai mus pirmuosius Rytų bloke ISO apmokė anglas, – pirmiausiai paaiškino kodėl iš karinių struktūrų perėmė anglai (pirmieji) ISO. Kai pamatė, kad anglų krautuvėse ne tik motociklai ir ne tik televizoriai ne angliški, o tarkime japoniški… o kai pamatysime, kad jau tik – kiniečių, bus.
  Bet čia gal be reikalo. Ne apie smulkmenas, bet iš esmės bandžiau užkabinti.
  Na, ir – joke, kaip visada.
  T.y. neiimkite tai į dušią… ar piešuko į rankas dėl to, ką čia brūkštelėjau, ypač kad tai ir patys žinote…

  • mdxacuk

   Bandykit dar kartą. Turėtų galų gale pasisekti.

   • A.G.

    Prašiau gi neiimti pieštuko į rankas. Na, kaip Jums gal išimtį ir turėjau numatyti.
    Dar kartą, kaip visada, joke (sutiksite, kad tai reikia gale parašyti, ypač kai to joke sunku rasti kitaip…).
    Tad sėkmės darbe ir ypatingai moksle.

 • romas

  Ne ir toliau neaišku. Viešųjų pirkimų tarnybą konstatavo apie tai, kad sutartys yra niekinės, nes buvo pažeistas viešųjų pirkimų įstatymas. Iš to kažkas turėjo būti. Tam ir yra(jei yra)kontrolės sistema, kad ji atliktų savo funkcijas. Jei nuobaudos ar bausmės už nusižengimus yra neadekvačios ir todėl sistema neveikia, antikorupcijos komisija turi į tai reaguoti. Jei tai kvalifikacijos klausimas, tada reikia keisti darbuotojus. Visus postus užima piliečiai, atsakingi prieš įstatymus. Reikia savo darbą dirbti ne tik Kubiliui.

  • lida

   Nas kam taip panikuoti. Preliminariai konstatavo, paprašė pasiaiškinti. Gaus atsakymą, bus matyt, ar patrauks administracinėn atsakomybėn, ar kreipsis į teismą dėl sutarčių nutraukimo. O gal pati ŽŪM nutrauks sutartis.

   • Dundukas

    kūs ką – atsakomybėn? Patraukti? Savus?

    Skelbti skaidrių konkursų irgi nevalia, nes gali laimėti tie, kurie aktyviai kritikuoja konservatorių politiką. Norit, kad jie, nekenčiamieji, būtų apdovanoti, o giminių bei lojalių žmonių firmos liktų be lesyklos???

    • romas

     O čia tik konservatorių yda? Juk viskas paslėpta sistemoje. Ta pati antikorupcijos komisija juk nenori nieko pasiūlyti keisti įstatymuose, nes žino, kad sistema bus ateityje naudinga.
     Nesutinku, kad dar reikia palaukti kažko. Račas rašo, kad tokia pat viešųjų pirkimų tarnybos išvada buvo padaryta 2009m. Suprantu, kad jos buvo nepaisoma, nes Račas rašo:
     „K.Starkevičius į tai nekreipė dėmesio – 2010 metais ministerija vėl pirko žiniasklaidos paslaugas neskelbiamų derybų būdu, tai yra, iš vieno konkretaus šaltinio.“
     Reiškia, kad Starkevičius padėjo skersą ant išvadų 2009m. ir padėjo 2010m., matyt.

     • Dundukas

      deja, tai ne tik konservatorių bėda. Meilė pinigams ir tėvynei – du skirtingi dalykai, antroji gimsta patenkinus pirmąją.

 • Visi žinome pagrindinį viešųjų pirkimų trūkumą – mažiausia kaina nereiškia paslaugos efektyvumo, kokybės ir geriausio, optimalaus, siekiamo galutinio rezultato.
  Dabar galvoju kodės Tinklaraštininkui sekmadienio popietę tai parūpo, kad dar ryte tą pačią problemą gvildena.
  Esmė tame, kad naujienų agentūrų kuriamos produkcijos mažieji, regioniniai laikraščiai ir radijo stotys neįperka, o nacionalinius dienraščius vyriausybė laiko ant bado dietos. Prieš porą metų buvo duotas žodinis nurodymas visiems sąmongiems žmonėms nepirkti, neprenumeruoti, neskaityti Komjaunimo tiesos ir kitus paraginti to nedaryti. Vienu žodžiu – žiniasklaidoje – prastos nuotaikos, badas žiūri į akis, vargani mokečių mokėtojų pinigai į turingųjų žiniasklaidos šeimininkų kasą upeliais nečiurlena.

  • Fredi, bet tamsta tikrai esate kvailys. Gal pirmiausia perskaitykite, kas parašyta, pabandykite suvokti, o po to jau imkitės komentuoti. Jei nesuvokiate, geriau patylėkite, rašykite apie kabrioletus, blondines ir slidinėjimą. Bent iš šalies neatrodysite beviltiškai.

 • mdxacuk

  Aš tai siūlyčiau valdžiai būt visiems vienodai teisingai ir iš viso nesusidėt su jokiom žiniasklaidom. Kuriems velniams tos reklaminės publikacijos turi apsimesti laikraščiais ar televizijos laidom? Tegu bus normalūs informaciniai biuleteniai be jokių beletristikų, parašyti kiek suliaudintu stilium. Pilna bedarbių žurnalistų, kurie sutiks dirbti pagal patentus arba kaip individualiaveiklininkai. Atsispausdinti šiais laikais ne problema, tik duok. Išplatinti galima per Lietuvos paštą, tegu nemokamai dalina kaimo krautuvėse, turguose, prie bažnyčių, bibliotekose, viešajam transporte. Atsiras kam paruošti ir nedidukus radijo reportažėlius, kuriuos galima paleisti per „Kolūkietišką radijo stotį“ prieš rytinį paršų šėrimą. Kam tukinti visokias valatkas su tomkom?

  • Valentinas

   Iš principo sutikdamas, negaliu nepastebėti, kad tokia sistema būtų ypač palanki nukreipinėti biudžeto pinigus į reikiamas kišenes. Kaip patikrinsi kiek bukletų išdalinta bažnyčiose ir kaimo krautuvėse?

  • romas

   Yra iš biudžeto išlaikomi LRT ir Valstybės žinios. Duoti jiems skleisti informaciją be konkurso ir viskas.

 • Fredis*

  Daugelis reikalauja iš visų vyriausybių socialiai atsakingo verslo skatinimo ir rinkų priežiūros, tačiau kai tik vyriausybės nematoma ranka ir akis į tas rinkas teisingai pasižiūri – iš kart kyla skandalas. Na, negali tie patys gerųjų ir blogųjų naujienų skleidėjai dešimtmečiais be jokios konkurencijos užsiiminėti žinių sklaida ir nesusilaukti pykčių protrūkių iš kitų norinčių, galinčių ir sugebančių užsiimti analogiška veikla. Kaip teisingai pastebėjo mdxacuk’as – platintojų ir skleidėjų išsirikiavęs visas būrys savanorių ir eilės galas dar užsirietęs už kampo.

  • Dundukas

   Fredi*, mainomės pseudonimais :)

 • Regis

  Ats. ne į temą.

  Pamąstymas. Ar žinote iš kur Lietuvoje turime tiek daug žvaigždžių? O todėl, kad turime visą krūvą žurnalistų kurie nori kalbinti žvaigždes, nori rašyti apie žvaigždes, nori būti tarp žvaigždžių..

  • Valentinas

   Lietuvoje žvaigždių kaip ir nėra:
   Sabonis – Ispanijoje.
   Jasikevičius – Turkijoje
   Urmana – Italijoje
   Daugiau žvaigždių nebėra.

   • romas

    Montvydas ir Grodnikaitė – Londone

   • Regis

    Valentinai, čia ne apie tas žvaigždes. Čia apie tuos sužvaigždintus arba kitaip pasakius apie balionėlius daugiau ar mažiau šviečiančius viešoje erdvėje.

    Iš tos pačios temos – .. nes yra paklausa, – pavargusiu balsu konstatavo Žurnalistas (tos paklausos formuotojas).

    p.s. čia mintys po didžiojo žvaigždžių ir žvaigždintojų susibėgimo pas R.Janutienę.

    • Valentinas

     Tam tikras bulvariškumo lygis yra natūralus ir man nekelia rūpesčių. Mūsų Zvonkės yra Paris Hiltonių ir kitų replikos, todėl reikia jas priimti normaliai ir netgi palankiai.
     Aš tik noriu, kad visi suprastume kas yra kas. Lietuvoje žvaigždės yra kelios. Pavyzdžiui Jasikevičius yra vienintelis Lietuvos sportininkas ir vienas iš nedaugelio pasaulyje, turintis savo vardo didžiosios sporto gaminių kompanijos – Adidas sportbačių seriją. Net labai retas supermegatalentas JAV gali pasigirti tokiu pasiekimu. Beje, amerikiečiams tai buvo keista, nes jų manymu Jacka yra vidutinio talento krepšininkas.
     Taigi skirkime – tikrosios žvaigždės šviečiančios pasauliniu lygiu ir balionėliai.

 • nerijus

  A. Račas tiesioginiame eteryje per BTV- „Sąmokslo teorijoje“.

 • Ogis&Co

  Bet paaiskinkit man neteisininkui – kodel pagal istatyma niekine patapusia sutarti dar reikia nutraukt? Su parasais ir abieju pusiu antspaudais? Ir gal dar iseina taip, kad jei viena is tu pusiu sugalvoja nepasirasyt, tai ir sutartis nenutruksta, galioja toliau?
  Nesuprantu.

  • nesvarbu

   Ogis&Co, nėra viskas taip paprasta. Čia tik VP tarnyba mano, jog prieštarauja imperatyvioms. Sandorio šalys gali su tuo nesutikti nesutikti ir ginčyti tokius sprendimus, įrodinėti pvz., jog nurodytos normos yra dispozityvios, todėl sandoris galioja ir t.t. ir pan.

 • nerijus

  KT tapo politikų ringo arena, tarpusavio. Kiekvienas, nepopuliarus sprendimas, kurį turi spręsti Seimas- balsavimu, perkeliamas į KT. Kaltė, kaip vanduo nuo žąsies, šiuo atveju: įstatymas nuo Seimo, nubėga ir „kaltas“ lieka KT.
  Tai tik parodo (pritariu išsakytai A. R. nuomonei, Sąmokslo teorijoje), kad KT tapo ir yra valdoma politikų ir jų nuotaikų, o ne sveiko ir racionalaus požiūrio į teisingumą ir Žmogiškumą.

  p.s.
  A.R. užtikrino, kad kol kas nesiruošia evakuotis su tais 80 tūkst. Kol kas…

 • nerijus