Į pagalbą Seimo nariams ir propagandistams

Seimo nariai šiandien ketina priimtyi sprendimą, ar kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Atominės elektrinės įstatymo, kuriuo remiantis buvo įsteigta „Leo LT“, atitikimo Konstitucijai.

 

Gal, sakau, padės apsispręsti…

 

Skundas CP 148/2008 – LEO LT

 

Prašymas pateikti informacijos

 

Gerbiamas pone,

 

Komisija gavo skundą dėl Lietuvos elektros organizacijos (toliau – LEO LT) steigimo.

 

Teigiama, kad vykdant ši veiksmą galėjo buti suteikta neteisėta valstybės pagalba, nes gali būti, jog Lietuvos Respublika palankiomis salygomis perleido LEO LT akcijų privatiems investuotojams, pirmiausia – privačiai Vilniaus prekybos (toliau – VP) grupei.

 

Steigiant LEO LT, AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ (toliau – VST), priklausanti VP pavaldžiajai bendrovei ,,NDX Energija“, sujungta su dviem valstybinėmis energetikos bendrovėmis – Lietuvos energija“ (toliau – LE) ir Rytų skirstomieji tinkIai“ (toliau RST).

 

Atitinkamas akcininkų susitarimas buvo sudarytas 2008 m. gegužės 27 d. Bendrovė LEO LT įsteigta 2008 m. vasario 12 d. tą pačią dieną Lietuvos Respublikos Prezidento pasirašytu Atominės elektrinės įstatymu.

 

Kad Komisija galėtų įvertinti šį veiksmą pagal EB sutarties 87 ir 88 straipsnius, prašome pateikti tokia informacija:

 

Sandorio struktūra

 

1)  Apibūdinkite priežastis, dėl kurių Lietuvos Respublika nutarė įsteigti LEO LT ir įtraukti privatų investuotoją remdamasi Atominės elektrinės įstatymu ir veikiančios Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo aplinkybėmis. Svarbiausia, apibūdinkite, kokios buvo numatytos alternatyvios sandorio struktūros ir kodėl jų atsisakyta;

2)   Komisijos turimais duomenimis, nebuvo surengta viešojo konkurso privačiam investuotojui atrinkti.

 

a) Jeigu nebuvo surengta viešojo konkurso, išsamiai paaiškinkite, del kokių

priežasčių Lietuvos Respublika priėmė tokį sprendimą (pvz., dėl didelių

vėlavimų arba užsienio investuotojo nuosavybės teisių) ir kaip vyko

investuotojo atranka.

 

b) Pagrįskite, kodėl vyriausybė išrinko „NDX Energija“ ir atmetė kitus

galimus kandidatus.

 

Vertės nustatymo nagrinėjimas

 

3)   Įrodykite, kad 500 mln. akcijų kiekvienos akcijos emisijos kaina – 14,28 LTL- yra tikroji rinkos kaina. Šiuo tikslu:

 

a) pateikite Komisijai visus susijusius dokumentus, pvz., nepriklausomų

ekspertų pateiktas vertės nustatymo ataskaitas, posėdžių, kuriupse buvo

nagrinėjama emisijos kaina, protokolus ir pan;

 

b) išsamiai aprašykite, koks metodas (arba metodų derinys) buvo pasirinktas

LEO LT turto rinkos vertei nustatyti, pvz., diskontu pagristas metodas,

palyginimas su panašiomis bendrovėmis, palyginimas su ankstesniais

panašiais sandoriais arba bet koks kitas metodas. Nurodykite, kokios

mažiausios ir didžiausios rinkos vertės buvo apskaičiuotos šiuo metodu;

 

c) išsamiai išdėstykite sandoriui nustatytas sąlygas (pvz., įsipareigojimai

išsaugoti nuosavybės teisę iki nustatytos dienos) ir pateikite skaičiavimus,

kokios įtakos jos galėjo turėti nustatant bendrovės vertę;

 

d) išsamiai išdėstykite, kodel dvi LE elektrą gaminančios pavaldžiosios

bendrovės turi būti atskirtos per 24 mėnesius po sandorio užbaigimo ir kokį

poveikį tai daro LEO LT vertės nustatymui bei atitinkamam valstybės

turtui,

 

4)     Įrodykite, kad Lietuvos Respublika elgėsi kaip privati investuotoja, t. y. stengėsi gauti didžiausią LEO LT dalį atsižvelgiant į rinkos sąlygas. Šiuo tikslu įrodykite, kad „NDX energijos“ 38,3% nuosavybės teisių dalis LEO LT teisingai atitinka VP į LEO LT įnešto turto dalį (natura arba kita), palyginti su Lietuvos Respublikos įnašu.

 

5)     Jeigu bet koks kitas privatus investuotojas dalyvavo sandoryje, pvz., parduodarnas turtą LEO LT, irodykite, kad kaina taip pat atitiko tikrąją rinkos vertę

 

VST privatizavimo 2003 m, nagrinėjimas

 

      6) Pagrįskite metodą, pagal kurį VP buvo išrinkta geriausia konkurso dalyve

privatizuojant VST2003 m.

 

      7) Įrodykite, kad VST kaina atitiko tikrąsias rinkos salygas, o Lietuvos Respublika pasistengė gauti maksimalią grąžą iš šio pardavimo. Šiuo tikslu pateikite Komisijai visus susijusius dokumentus, pvz., nepriklausomų ekspertų pateiktas vertes, nustatymo ataskaitas, posedžių, kuriuose buvo nagrinėjama pardavimo kaina, protokolus ir pan.

 

      8) Pateikite skaičius, kiek VST buvo įvertinta atitinkamai 2003 ir 2008 m. sandoriuose. Jeigu ši vertė smarkiai padidėjo, išsamiai paaiškinkite ir pateikite skaičius, kokie veiksniai Iėmė tokį didėjimaą pvz., investicijos, restruktūrizavimas, rinkos pokyčiai arba bet koks kitas veiksnys. Svarbiausia, nurodykite, kokį poveikį bendrovės vertes nustatymui 2003-2008 m. padarė dividendų išmokėjimai,

 

Prašyčiau informaciją apie pirmiau minėtus veiksmus Komisijai pateikti per dvidešimt darbo dienų nuo šio rašto datos.

 

Pagarbiai

(3 balsų, vidurkis: 3,67 iš 5)
Loading...